Hanssen, Sjra


Categories :

‘T Laeve geit zoe wie ’t geit ‘
T bringtj gelûk.mer auch waal lijd
Dûk is ’t sjoeën. dûk is ’t hel

Ein dink is zeker, ’t ging te snel

Sjra Hanssen
Geboore in Leivere op 11 april 1944
Sjra is mer 68 joar mooge waere

mins van Truus Hanssen – van Gog

Pap, Eederein kintj dich as unne sjoeëne mins, eine echte laevesgeneeter. Eederein haaj ut gaer met dich te doon. Jonk en oad. As det ter in Leivere get te doon waas woors dich vanne partie. Unne gooje pot beer drinke en dich ins lekker loate goan. Det waas fieëst. Auch de fanfaar waas dien lûst en dien laeve. s’Dinsdes noa de repetiesie en doanoa mêt de toafel bie ein zitte. get stömme kal doon. Dûik hûbse doa môtte sloete, net wie op veûl anger fieëste.

Euverdaag woorse sjefeur oppe tenkwaage. Wie wae klein woore vônje wae ut geweldjig asse tûsse de middig mèt de vrachtwaage toes, saame mêt ôs unne botterham kwooms aete. Zittendj bie dich oppe sjoeët kreege we den un botterham oet dien trummelke. Det waas lekker.

Wae zachte altied: Ut innigste wat bie uch geleeje heet is de wiésvinger, van ut winke op eederein. Want rondjkieke det deedse gaer. Einmoal inne vut kôsse goan geneete van dien kleinkinjer. Asse die zoogs beg6oste dien auge te glinstere en dien gezicht te stroale. En geneete veur dich waas auch ut helpe van dien kinjer. Veur Roger get verf rondj bringe en helpe inne hoof. Veur Marcel get iézer rondj vaare en mêt de verrijker noa de bouw hear. Wae hoofdje mer get te vroege en ut waerdje gedoan. Helaas noe bienoa twië joar geleeje kreegse slecht noéts. Longkanker. Noa det de dokters zagte detse der oppe tiéd bie woore. gingse saame met mam en ós de strijd aan. Helaas kreegse teegeslaag op teegeslaag en ging dien gezôndjheid hel achter oet.

Marcel helpe inne werkplaats det ging neet miër. Dich kreegs steeds miër pién, diene gooje mood waerdje minder. mer dien vechtlust bleef. Later brachse de meiste tiéd door in Marcel zién kantien. Ut zomerverbliéf numdjes dich ut. Tûsse ut sloape door zootse doa met mam aalléke daag. En as minse op bezeuk kwoome, waerdje doa de koffie gedrônke.

De lêtste waeke hûbse toes in bed door môtte bringe. Aafgelaupe moanjdig hûbse de strijd op môtte gaeve. Dich hûbs keihel gevochte mer deze strijd kôs zelfs dich neet winne.

Pap, Opa, Sjra, dich hûbs ut good gedoan. We zulle dich noeëts vergaete.