statuten

download hier de statuten van de heemkunde

STICHTING

Heden dertig oktober negentienhonderd zeven en negentig, verscheen voor mij, Mr. Martinus Hubertus Gemma Anna Verlinden, notaris ter standplaats Nederweert:

De Heer Bernardus Henricus Maria Houben, hoofdadministrateur, geboren te Heythuysen op zes en twintig juni negentienhonderd twee en veertig, wonende te 6035 BA  Ospel, gemeente Nederweert, Wikkestraat 6, gehuwd, zich legitimerende met het paspoort, nummer N15736577; volgens zijn verklaring ten deze handelende:

a. voor zich in privé, en
b. als gevolmachtigde van

 1. De heer Petrus Johannes Maria Crins, beheerder gemeenschapshuis, geboren te Weert op tien augustus negentienhonderd een en vijftig, wonende te 6091 PC Leveroy, gemeente Nederweert, Sillenhoek 15, gehuwd;
 2. De heer Johannes Andreas Leonardus Slabbers, zelfstandig ondernemer, geboren te Nederweert op acht en twintig december negentienhonderd twee en zestig, wonende te 6092 NP Leveroy, gemeente Nederweert, Schreursveld 31, gehuwd.

Volmacht. Van voormelde volmachten blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte is vastgehecht. Het bestaan van deze volmacht is aan mij, notaris, genoegzaam gebleken. De comparant, handelende als gemeld, verklaart bij deze een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

NAAM, ZETEL en DUUR.
Artikel 1.

 1. De stichting draagt de naam: STICHTING HEEMKUNDE LEIVERE.
 2. Zij heeft haar zetel te LEVEROY, gemeente Nederweert.
 3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL.
Artikel 2.

 1. De stichting heeft ten doel het verzamelen, bewaren en publiceren van heemkundige feiten en gegevens van de Parochie Leveroy en haar inwoners; en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn alles in de ruimste zin des woords.
  1. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
   a. het uitdragen van haar bevindingen door middel van vergaderingen,
   lezingen, tentoonstellingen en
   publicaties
   b. het streven naar bijdrage tot behoud en verbetering van voor de
   heemkunde belangrijke gebouwen, geschriften,
   natuurwaarden enzovoorts,
   met alle mogelijke
   geoorloofde middelen.
   c.  De samenwerking met stichtingen, verenigingen of instellingen welke op
   dezelfde of aanverwante terreinen werkzaam zijn;
   d.   Alle andere wettige middelen.

VERMOGEN.
Artikel 3.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
– subsidies en donaties;
– schenkingen, erfstellingen en legaten; en
– alle andere verkrijgingen en baten.

BESTUUR.
Artikel 4.

 1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie leden en wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd. Het aantal leden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
 2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd), kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.
 3. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden (of vormt het enige overblijvende bestuurslid) niettemin een wettig bestuur.
 4. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

WIJZE VAN BENOEMING BESTUURSLEDEN.
Artikel 4.a.
Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een of meer opvolger(s).

WIJZE VAN ONTSLAG BESTUURSLEDEN.
Artikel 4.b.

 1. Bestuursleden kunnen worden ontslagen bij eenparig besluit der overige bestuursleden in een speciaal daartoe bijeengeroepen vergadering, waarin alle bestuursleden uitgezonderd het te ontslane bestuurslid tegenwoordig zijn.
 2. Bestuursleden kunnen ook worden ontslagen in de gevallen en op de wijze als bedoeld in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

BESTUURSVERGADERING EN BESTUURSBESLUITEN.
Artikel 5.

 1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Leveroy, gemeente Nederweert.
 2. Ieder kalenderkwartaal wordt tenminste één vergadering gehouden.
 3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt.Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoekster bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
 4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3. bepaalde door de voorzitter of namens deze door de secretaris, tenminste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door —middel van oproepingsbrieven.
 5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde –bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daar te aangezocht. notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een
  medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende bevonden volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid alsgevolmachtigde optreden.
 10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, telegrafisch of per telex hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
 12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
 13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

BESTUURSBEVOEGDHEID, AANSPRAKELIJKHEID BESTUURDERS EN VERTEGENWOORDIGING STICHTING.
Artikel 6.

 1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
 2. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.
 3. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.    

Artikel 6.a.
Elke bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuurders behoort, is ieder van hen voor het geheel  aansprakelijk terzake van een tekortkoming, tenzij deze niet aan hem is te wijten en hij niet nalatig is geweest in het   treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden

Artikel 7.

 1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit.
 2. De stichting wordt bovendien vertegenwoordigd door twee —gezamenlijk handelende bestuursleden.
 3. De stichting kan aan een of meer bestuursleden of aan een of meer andere personen, die geen bestuurslid zijn, zowel gezamenlijk als aan ieder hunner afzonderlijk, een volmacht verstrekken, behelzende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, welke beperkingen kunnen betreffen de aard, omvang en/of het belang van de desbetreffende vertegenwoordigingshandelingen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.
Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:
– door overlijden van een bestuurslid;
– bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
– bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); en
– door ontslag.

BOEKHOUDING EN BOEKJAAR.

Artikel 9.

 1. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde zijn rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
 2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting op te maken.
 3. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende tien jaren te bewaren.
 4. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

REGLEMENT.
Artikel 10.

 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen,
  waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
 2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
 3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1. van toepassing.

STATUTENWIJZIGING.
Artikel 11.

 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen -in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het Openbaar Stichtingen register, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.

ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 12.

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het -daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 lid van toepassing.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
 3. De vereffening geschiedt door het bestuur.
 4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.
 5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
 6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.
 7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende dertig jaren berusten onder de jongste vereffenaar.

SLOTBEPALING.
Artikel 13.
In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het  bepaalde in artikel 4. leden 1. en 2., dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:

 • de comparant, de heer B.H.M. Houben genoemd, als voorzitter
 • de volmachtgever, de heer P.J.M. Crins genoemd, als penningmeester/vicevoorzitter; en de volmachtgever,
 • de heer J.A.L. Slabbers genoemd,als secretaris.

WOONPLAATSKEUZE.
Voor de tenuitvoerlegging van deze akte en van al haar gevolgen verklaart de comparant woonplaats te kiezen ten  kantore van de notaris-bewaarder van deze akte.

BEKENDHEID COMPARANT.
De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE
in minuut is verleden te Nederweert op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en door mij, notaris ondertekend.

B. Houben.- M. Verlinden.

VOOR AFSCRIFT