Drenters, Andreas


Categories :

MARIA + JOSEPH. (7 jaren en 7 quadr. aflaat)
Bid voor de ziel van zaliger

ANDREAS DRENTERS

echtgenoot van
WILHELMINA VAN HORNE.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy-Nederweert en overleed na eene langdurige ziekte, meermalen gesterkt met de H. Sacramenten, te Baexem den 25 Februari 1920.

Hij heeft de wet des Allerhoogsten` onder-houden en in de beproeving is hij getrouw bevonden. Eccli XLIV. 20. 26.
Gedenk mijner, o mijn God, ten goede. (2 Esdr. XIII. 31.) En doe dan, o Heer, met snij naar uw wil; gebied dat mijne ziel in vrede worde opgenomen, want het is mij dienstiger te sterven dan te leven. Tob..III. 6.
Weest dus niet bedroefd, mijne geliefden, gelijk zij die geen hoop hebben. Thess. IV. 12.
Houdt uwe moeder in eere al de dagen haan levens. (Tob. IV: 3.) En help mij door uwe gebeden tot God. Rom. XV. 30.
Mijn Jezus, barmhartigheid. 300 dag. aflaat. Zoete Harten van Jezus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 dagen aflaat.

Onze Vader — Wees gegroet.