Gubbels, Peter Mathijs


Jezus – Maria – Jozef.

Bid voor de ziel van zaliger

PETER MATHIJS GUBBELS,

echtgenoot van
WILHELMINA HAVENS.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 14 Mei 1837 en overleed godvruchtig te Swartbroek den 15 Februari 1920, voorzien van de laatste H. H. Sacramenten.

f

Mijn krachten zijn uitgeput, mijne dagen verkort, niets blijft mij over dan het graf. Dat is de weg van alle vleesch.

(Job. XVII.)

Eene eerekroon zijn de hooge jaren, die op de wegen der gerechtigheid gevonden worden. (Spr. XVI, 31.)

De dood der rechtvaardigen is het einde van den nacht en het begin van den dag.

Daarom mijne dierbaren, weent niet gelijk zij die geene hoop hebben, eens zien wij ons weder; bidt voor mij opdat mijne ziel in vrede ruste.

Mijn Jezus, barmhartigheid!

(100 dagen af laat.)