Baets, Franciscus


Jezus + Maria + Jozef + Barbara.

Bid voor de ziel van Zaliger

Franciscus Hubertus Baets

echtgenoot van

Maria Elisabeth Raemakers

De dierbare overledene werd geboren te Grathem de 4 November 1892 en overleed, voor-zien van de laatste H. Sacramenten te Leveroij de 2e Mei 1951.

Heer uw H. Wil geschiede. Zwaar is het huisgezin getroffen, door het heengaan van deze echtgenoot en vader, maar het diep geloof in Uwe wijsheid, o Heer, en het vast vertrouwen op Uw goddelijken bijstand geeft ons de kracht om dit zware Kruis te dragen. Zich geven aan de opvoeding der jeugd, had hij zich gesteld tot levenstaak, maar toen het lijden kwam, aanvaardde hij ook dit als komend uit de hand van God. Dierbare echtgenoote, maar al te spoedig heeft de dood ons geluk verbroken. Troost u met de gedachte, dat ik in liefde met U blijf vereenigd en eens zullen we elkander wederzien. En gij, mijn lieve kindertjes, nog te jong, om het verlies van Vader te beseffen, ik ga u verlaten. Hoe gaarne was ik nog voor u blijven zorgen, maar God heeft het aldus gewild. Ik laat u over aan de hoede van den Allerhoogste, houdt veel van Moeder en weest later een steun voor elkander. En gij, mijn dierbaren en bekende vaartwel en vergeet mij niet in uwe gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand bid voor ons.

———————————————-

Categories :