Thijssen – Bonten, Maria


Categories :

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Cornelia Bonten

echtgenoote van
Theodorus Thijssen

die geboren te Ell den 1 Januari 1863, na een langdurig en pijnlijk lijden, meermalen gesterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden, te Leveroy.overleed den 23 April 1920.

Eene hopelooze kwaal greep haar aan en weldra bleek dat de dood, alhoewel langzaam, toch met onverbiddelijke zekerheid naderde. Benauwde dagen en pijnlijke nachten heb ik doorgebracht en de Heer weet het best wat ik geleden heb. Met waren heldenmoed zag zij haar, sterfuur naderen; het was voor haar een vreugde dit laatste offer — dat van haar leven — den Heer te kunnen brengen voor .haar immers zou de dood een rust zijn en de belooning brengen voor haar noemloos lijden, dat zij niet voorbeeldig geduld verdroeg, wetende dat zij die niet Christus lijden, zich ook eenmaal met Hem zullen verblijden. Voor God heeft zij geleefd, gearbeid en geleden ; niet God is zij gestorven ; met God — wij mogen het vertrouwen — jubelt zij thans in ’t hemelsch Sion, waar zij voor eeuwig gelukkig is. Weest dan getroost, dierbare Echtgenoot en Familie, want ik heb dit tranendal verlaten om ’t rijk der hemelen in te gaan. Zoete Harten van Jesus en Maria, weest mijne toevlucht. 300 dagen aflaat.