Leveroy organiseert weer het Oud-Limburgs Schuttersfeest


 Vrijdag 5 juli 1968

Leveroy organiseert weer het Oud-Limburgs Schuttersfeest

    Voor de derde maal in zeven jaar tijd    (Van onze correspondent)

LEVEROY. Aan de peelkant, tussen Nederweert en Heythuysen ligt Leveroy. Dit amper 900 inwoners tellende dorp, organiseert sinds 1960 voor de derde keer het grootste schuttersfeest der beide Limburgen, het Oud-Limburgs. En weer is Leveroy klaar. In de feestweide staan de schietharken als een uitdaging aan 126 schutterijen, die elkaar op zondag 7 juli a.s. zullen bekampen om de hoogste schutterstrofee. De route voor de folkloristische schuttersoptocht is vastgelegd en uitgestippeld. Rond het dorp zijn tientallen parkeerplaatsen aangelegd om de grote stroom bussen en auto’s te ontvangen. De contracten zijn getekend, alle verenigingen werken mee. Leveroy is klaar om 40.000 toeschouwers te verwelkomen.

126 Schutterijen en 40.000 toeschouwers verwacht

Het lijkt een schier onmogelijke opgave voor zulk een kleine gemeenschap om een feest te organiseren van een dergelijke allure als het Oud Limburgs. Maar de schutte St. Barbara is er ook dit jaar samen met heel de bevolking in geslaagd. Natuurlijk konden ze dit jaar putten uit een arsenaal van ervaringen, opgedaan in 1961 en 1963, toen ook aan Leveroy de eer te beurt viel dit grootste schuttersevenement te organiseren. Desniettemin blijft de opgave zwaar. Wie de bevolking van Leveroy echter van nabij kent, weet dat deze mensen op de meest kritieke momenten een ware slijtageslag kunnen leveren tegen vermoeidheid, en spanningen. Ze blijven zichzelf. Met dit “geheime wapen” traden de schutters van St. Barbara in 1960 aan in Limbricht en brachten de Oude Limburger naar Leveroy. In 1962 was het andermaal raak, nu in Kaulille, in Belgisch Limburg. En wie herinnert zich niet vorig jaar de 2e juli in Tegelen. Een dag met een verzengende hitte. Iedere schutter volgde met ingehouden adem de laatste schoten van de negen zestallen die overeind waren gebleven in deze slag. En velen tipten voor Leveroy. De heren Cl. Goertz, L. Gereads, Fr. Janssen, M. Klauwers, P. Janssen en N. Janssen wisten inderdaad elke “misser” te voorkomen. De Maas- en Roerbode schreef toen de voor Leveroy legendarische woorden: Zestal van St. Barbara uit Leveroy won strijd tegen zenuwspanning. De profeten hadden gelijk gekregen.

                                                                  O.L.S. 1968

Zoals geschreven: met dit geheime wapen heeft Leveroy zich ook voorbereid op het O.L.S. 1968. De inwoners hebben daarbij een grote steun ondervonden van hun burgemeester, de heer Spiertz uit Nederweert, die tevens beschermheer is van St. Barbara en die met hart en ziel als ’n rechtgeaard Limburger meevergaderd en mee-geadviseerd heeft. Ze kunnen daarbij volledig vertrouwen op de toegewijde medewerking van “meester Ament” die de gehele administratieve rompslomp nu al voor de derde keer verzorgt. En alleen ingewijden weten wat dit vraagt. Ze kunnen bogen op ’n sterk verenigingsleven,’ waardoor uit de nauwelijks 200 gezinnen enkele medewerkers per gezin gerecruteerd kunnen worden. In de 8 maanden van voorbereiding heeft deze grotendeels uit landbouwers bestaande gemeenschap weer het geheime wapen gehanteerd: rust. Men wil van zijn eigen werk absoluut geen spektakelstuk maken. En wie zelfs nu als vreemdeling dit dorp bezoekt zal nog niets merken van het grote gebeuren dat op til is. De bevolking blijft er kalm onder. Het gewone leven gaat door.

                  SCHUTTERIJ ST. BARBARA

Het is ondoenlijk om in dit kort bestek de roemrijke geschiedenis van de schutterij van Leveroy te bespreken. Samenvattend mogen we daarom misschien de woorden aanhalen van de federatie-voorzitter, de heer F. Haffmans: “Trots mag Leveroy zijn op haar aloude schutterij St. Barbara , trots mag St. Barbara zijn op de wijze waarop zij als schutterij steeds ook in de kleine dorpsgemeenschap en ver daar buiten zich bewust is geweest van de waarde die het schutterswezen in zich bergt”. Wie de geschiedenis van St. Barbara kent weet dat deze woorden waar zijn. De Leveroyse schutter is schutter met hart en ziel, getuige alleen al de erelijst van de laatste jaren: O.L.S. 1949, 3e prijs, O.L.S. 1951, 2e prijs, O.L.S. 1956, 3e prijs, O.L.S. 1958, 3e prijs, O.L.S. 1960, 1e prijs, O.L.S. 1962, 1e prijs, O.L.S. 1965, 3e prijs, O.L.S. 1967, 1e prijs. En het is in de geschiedenis der laatste jaren zelfs voorgekomen dat in vier verschillende afdelingen vier verschillende zestallen van schutterij St. Barbara in elke afdeling met de erepalm onder de schietboom vandaan kwamen. Dit alles vindt zijn verklaring in de hechte eenheid van deze schutterij, in de waardering die men voor elkaar heeft en in de trouw aan de vereniging. Daarom ook was heel de schutterij geslagen toen ze in het afgelopen jaar twee van haar beste vrienden met de grootste schutterseer ten grave droegen. De heer W. Cuypers, 45 jaar lid, waarvan 22 jaar als voorzitter. Twee keer was hij de grote promotor van de Oud-Limburgse schuttersfeesten in 1961 en 1963. Zijn werkkracht en doorzettingsvermogen hebben de schutterij op een hoogte gebracht, die respect afdwingt. Kort na zijn overlijden stierf de heer Hendrik Goertz. Er zal geen schutter zijn in Limburg die deze naam nog nooit gehoord heeft. Vijftig jaar was hij lid van St. Barbara, drie keer bracht hij het Oud Limburgs naar Leveroy, twee keer behaalde hij ’t kampioenskruis van gans Limburg; bij elke wedstrijd keek iedereen met ontzag naar deze gevreesde achterop-schutter, die met de zelfverzekerdheid van een generaal wist te vertellen dat hij nog nooit “gemist” had. Dit jaar zullen ze er niet meer bij zijn.

 

                        40.000 TOESCHOUWERS VERWACHT

Onder leiding van de heer J. Leunissen, op wiens nog vrij jonge schouders nu het voorzitterschap rust, heeft Leveroy zich klaargemaakt voor zondag 7 juli 1968. Nog vitaal en enthousiast weet deze voorzitter, die zelf een goed schutter is, zijn mannen te begeesteren en de tekenen wijzen erop, dat onder zijn leiding, ook dit jaar het Oud Limburgs Schuttersfeest weer een onvergetelijke gebeurtenis gaat worden voor Leveroy en voor de 40.000 te verwachten toeschouwers. St. Barbara wil en kan er andermaal voor zorgen dat het Oud Limburgs Schuttersfeest 1968 te Leveroy wordt wat Mgr. Moors in het voorwoord van het zo juist verschenen feestboek ervan verwacht: een feest, dat door Limburgs zin voor schoonheid, in kleur en klank de folklore in ere houdt; de schietvaardigheid van onze Limburgse schutters bewijst; de gemeenschapszin versterkt; de goede verstandhouding met onze zuiderburen bevordert; de eerbied voor goede oude tradities verlevendigt.

VOOR HET VERKEER

LEVEROY – Alle autobussen rijden via Kelpen naar Leveroy (parkeerplaats voor bussen 100 meter van het feestterrein). Het autoverkeer vanuit het zuiden met inbegrip van dat uit de richting Maaseik wordt verzocht via de E9 te rijden. Schutters met eigen auto kunnen het beste via Kelpen rijden; zij kunnen dan parkeren vlak bij het feestterrein.

Hechte gemeenschapszin in Nederweert’s “bloementuin” (van onze correspondent)

LEVEROY – Een en vijftig manschappen heeft de rijkspolitie ter beschikking om de verkeersdrukte op te vangen, die verwacht wordt bij gelegenheid van het Oud Limburgs Schuttersfeest. Door een zo grote verstoring van de landelijke rust worden de eenvoudige inwoners van Leveroy niet van de wijs gebracht: het is de aangename consequentie van het bezit van een goede schutterij in deze kleine leefgemeenschap. Waar immers kan een Oud Limburgs Schuttersfeest beter gehouden worden dan in een vriendelijk dorpje, speels gegroepeerd rond een charmant torentje, omgeven door een ongerept landschap. Leveroy is dat anno 1968 gebleven. Het laatst werd het Oud Limburgs Schuttersfeest in Leveroy in 1963 gehouden. Sedertdien heeft de ontwikkeling ook in deze kleine plaats niet stil gestaan. Gebleven is echter de landelijke rust, de gastvrijheid en de vriendelijkheid van de inwoners de goede zorg voor huis en hof, waardoor Leveroy eens in de vergadering van de gemeenteraad van Nederweert, mede vooral ook in verband met de openbare voorzieningen dezer gemeente voor Leveroy, “de bloementuin van Nederweert” werd genoemd. Overigens is niet geheel Leveroy aan de zorgen dezer gemeente toevertrouwd. Sommigen mogen zich inwoners van de gemeente Heythuysen en Baexem noemen. Voor de Leveroyse gemeenschap zelf maakt deze typische territoriale indeling in het geheel geen verschil. Voor de parochie en het verenigingsleven bestaat slechts Leveroy, dat dagelijks en, en in het bijzonder thans wederom bij de organisatie van het Oud Limburgs Schuttersfeest, bewijst, dat ook over oude gemeentelijke grenzen heen een hechte gemeenschap bestaanbaar is, zonder dat daarvoor grenswijzigingen nodig zijn.

                                           VERBETERINGEN IN LAATSTE JAREN

Deze hechte gemeenschap heeft vruchtbaar gewerkt. Sedert het voorgaande O.L.S. te Leveroy is nog meer ten goede veranderd. Er kwam een fraai modern boerenleenbankgebouw, waarmee vooral aan de agrarische sector van Leveroy – in betekenis de grootste – goede diensten worden bewezen. De gebouwen van de L.L.T.B. werden uitgebreid en gemoderniseerd, terwijl Leveroy beter ontsloten wordt. De tertiaire wegen geven reeds goede verbindingen met Nederweert, Heythuysen en Grathem, doch in het kader van de ruilverkaveling “Midden-Limburg” komt nog een beter ontsluiting o.m. met Baexem tot stand. Belangrijk zijn ook de agrarische wegen welke in Leveroy zelf en in de directe omgeving zijn aangelegd waarbij bovendien fraai natuurschoon toegankelijk werd. Op onderwijsgebied kwamen eveneens voorzieningen tot stand. Een charmant kleuterschooltje kon in 1966 in gebruik genomen worden terwijl thans de plannen gereed zijn voor de modernisering en uitbreiding van de school voor basisonderwijs waarvoor de gemeenteraad van Nederweert een bedrag van fl. 142.000 voteerde. Goed particulier initiatief en samenwerking leidde tot de bouw van een nieuw modern wijkgebouw van het Limb. Groene Kruis. De kern van Leveroy onderging een uitbreiding door de bouw van woningwetwoningen terwijl ook particulieren hiertoe bijdroegen o.m. door de bouw van winkelpanden die met de overige nieuwbouw de kleine kom verder verfraaiden.

St. Barbara, patrones van parochie en schutterij (beeld van pater Rats aan de kerk)

TOEKOMSTPLANNEN

Bij deze ontwikkeling zal het niet blijven. De gemeenteraad van Nederweert kocht de boerderij Vossen aan om de toekomstige uitbreiding van de kern Leveroy veilig te stellen terwijl door de gemeente Heythuysen plannen worden voorbereid voor de vaststelling van een bescheiden bestemmingsplan voor Leveroy. Nederweert heeft het voornemen dit jaar vier woningwetwoningen te bouwen. Het plan van wegen en water lopen van de ruilverkaveling Midden-Limburg, voorziet in een omlegging van de tertiaire weg Kelpen-Leveroy vanaf de boerderij “Het Witte Paard” ten zuiden van de kern. Voorts ontwikkelt de Leveroyse gemeenschap plannen om de bestaande Barbara-zaal uit te breiden en meer dienstig te maken aan het verenigingsleven. Wat dit laatste betreft: de plaatselijke fanfare Concordia doet het – mogelijk gestimuleerd door de successen van de schutters – de laatste jaren bijzonder goed. Eerst wordt echter zondag het O.L.S. gehouden. De mensen van Leveroy zullen dank zij de nieuwe mogelijkheden voor de zondagviering niet meer zoals in 1963 om zes uur ’s morgens de Hoogmis voor de levende en overleden leden van de schutterij behoeven bij te wonen. Die is nu op zaterdagavond. Toch zullen allen die dag vroeg uit de veren zijn om de duizenden gasten waardig te kunnen ontvangen.

Programma (7juli 1968)

11 uur: Bijeenkomst federatiebestuur en juryleden.
12 uur: Ontvangst deelnemende verenigingen op het feestterrein.
12.30 uur: Ontvangst ereleden, federatiebestuur en jury in ontvangsttent op het feestterrein.
13.00 uur: Officiële opening van ’t feest door gouverneur dr. Ch. Van Rooy; openingsgebed door pastoor P.A.J. Geurts van Leveroy. De volksliederen worden gespeeld door de fanfare “Concordia” van Leveroy.
14.00 uur: Vertrek optocht vanaf feestterrein.
16.00 uur: Aanvang wedstrijden. De openingsschoten worden gelost door mgr. P. Moors, gouverneur van Rooy, gouverneur dr. L. Roppe van Belgisch Limburg, pastoor Geurts, burgemeester P. Spiertz van Nederweert, burgemeester A. Geurts van Heythuysen, burgemeester J.J.H. Hannen van Baexem en federatievoorzitter mr. Frans Haffmans.

“Schutterij St. Barbara” in haar huidige samenstelling.

Ruim 25.000 bezoekers

Het zestal dat vorig jaar in Tegelen met de hoogste eer ging strijken, de schutters P. Janssen, F. Janssen, M. Klauwers, N. Janssen, C. Goertz (koning1967) en L. Geraeds.

Kermis verplaatst. Winkels open (van onze correspondent)

LEVEROY De gemeenteraad van Nederweert draagt het schutterswezen een warm hart toe. Het O.L.S. wordt steeds gehouden op de eerste zondag in juli een datum die gewoonlijk samenviel met de kermis in Leveroy. De vroede vaderen gunde St. Barbara haar schuttersfeest en haar kermis en besloot de kermis te Leveroy te verplaatsen naar de tweede zondag in juli. Ook voor het openhouden van de winkel bij gelegenheid van het O.L.S. werd een oplossing gevonden. Koninklijke goedkeuring verkreeg een raadsbesluit tot wijziging van de winkelsluitingsverordening. Op de zondag van het O.L.S. mogen de winkels in het dorp (van de gemeente Nederweert) waar het O.L.S. gehouden wordt op zondag voor het publiek geopend zijn. Of deze verordening vaak toepassing zal vinden ? St. Barbara is een goede schutterij en de andere schutterijen van Nederweert St. Antonius  St. Lucie en St. Odilia mogen er ook zijn !!

                            PERFECTE ORGANISATIE

“Oud-Limburgs” in Leveroy: fleurige brok volkscultuur (van onze verslaggever)

LEVEROY, 8 juli. – Federatievoorzitter mr. Frans Haffmans had het in een uitgebreid voorwoord in de feestgids van het Oud-Limburgs internationaal schuttersfeest in Leveroy, reeds duidelijk gesteld. Zondagmiddag beklemtoonde hij tijdens de openingsbijeenkomst in de feesttent op het schietterrein nogmaals dat de Culturele Raad Limburg in haar advies aan Gedeputeerde Staten inzake een subsidietoekenning aan de federatie blijk heeft gegeven van “een niet voor mogelijk gehouden onkunde omtrent het schutterswezen in deze contreien”. In plaats van “volkscultuur” werd dit schietfestijn betiteld als “vermaak”. De heer Haffmans wees nadrukkelijk op de prestaties, die tijdens een schuttersfeest geleverd worden. Ook de jeugd heeft een aandeel in dit jaarlijks terugkerend schietfestijn, zo stelde de federatievoorzitter. Eregast gouverneur mr. Dr. Charles van Rooy prees de Leveroyse gemeenschap met de voortreffelijke organisatie van het monster-festijn. Wat de subsidiëring van de federatie betreft, merkte hij op dat uit het antwoord op de subsidieaanvraag bleek “dat de deur nog steeds open staat”. Hij meende dat in Leveroy alle factoren voorhanden waren om het schuttersfeest te doen slagen. Burgemeester P. Spiertz van Nederweert, sprekende namens zijn collega’s van Baexem en Heythuysen, die met zijn drieën Leveroy besturen, had tevoren de twee vertegenwoordigers van de overheid gouverneur van Rooy en mgr. P. van Odijk, die namens de bisschop aanwezig was, alsmede de vertegenwoordigers van de beide Limburgen, Brabant en Duitsland begroet. De organiserende schutterij St. Barbara heeft het gepresteerd om in tien jaar tijds drie maal het Oud-Limburgs te kunnen organiseren. De aanwezigheid van de kerkelijke en burgerlijke autoriteiten legde, aldus burgemeester Spiertz, grote nadruk op het element schutterij in het algemeen en op het Oud-Limburgs in het bijzonder. Als afsluiting van het officiële gedeelte bracht fanfare Concordia uit Leveroy het Belgische en Nederlandse volkslied ten gehore.

Organisatie

Een stralende zon stond zondagmiddag boven Leveroy toen daar het schuttersfestijn van start ging. Ruim zesduizend schutters en vele duizenden bezoekers werden dank zij de voortreffelijke medewerking van de politie in snel tempo “aangevoerd”. Ook de goede wegwijzering heeft aan de vlotte doorstroming van het verkeer het nodige bijgedragen. De organisatie liep gesmeerd. Ruim twee uur lang trok gistermiddag een bonte stoet door de straten van Leveroy, gadegeslagen door een enthousiast publiek. Het waren ruim 125 gezelschappen die zich in al hun glorie presenteerden. Naast de pittige militaire uniformen van voornamelijk zuidelijke schutterijen oogstten ook de fantasiecostuums van de Midden- en Noordlimburgers en de schilderachtige Middeleeuwse kledij van de Belgische schutters, waarbij in één adem genoemd mag worden de schutterij van Helden compleet met heraut te paard, veel bewondering. Tal van groepen telden vendeliers in hun gelederen. Vele schutterijen brachten de “officials” op de tribune de groet met een gestrekte paradepas. Trots en statig trokken de konings- en keizersparen voorbij. Steelse blikken werden geworpen naar een jeugdige, in minirok gestoken koningin. Toen omstreeks vijf uur de laatste groep van de stoet het feestterrein opmarcheerde waren de schietwedstrijden daar reeds in volle gang. De stemming zat er al goed in. Ook voor de bijwedstrijden (mooiste koningspaar, mooiste keizerpaar, mooiste bieleman, mooiste generaal, groepsvaandelzwaaien, oude exercitie, trommelwedstrijden enz.) bestond zeer grote belangstelling. Tot laat in de avond duurde het feest in alle hevigheid voort.

Tags: ,