Frenken, Maria


Categories :

JEZUS – MARIA- JOZEF

Bid voor de ziel van zaliger

Maria Barbara Frenken.

De dierbare overledene werd geboren te Leveroij den 9 Februari 1895 en overleed aldaar, zacht en kalm den 18 Febr. 1948, na het godvruchtig ontvangen der laatste H. Sacramenten.

God heeft haar beproefd en gelouterd door veel pijn en lijden, zooals het goud gelouterd wordt in den smeltkroes, maar in hare langdurige ziekte was zij een voorbeeld van geduld en onderwerping aan Gods H. Wil. Toen benauwdheid haar overviel, heeft zij den Naam des Hoeren aangeroepen. Met kalmte zag zij het einde van haar leven naderen, overtuigd van een goed geweten. Met eerbied heeft zij zoo dikwijls Jezus’ Goddelijk Vleesch en Bloed genuttigd; leven zal zij dus in eeuwigheid. Mijn dierbare broers en zusters en verdere familie, ik moet u verlaten, maar wij blijven vereenigd door de liefde. Gedenkt mijner in uwe gebeden en gij allen, die mij gekend hebt, bidt voor mij. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.