Wetemans – Smeets, Maria


JEZUS + MARIA + JOSEPH.
Bid voor de ziel van zaliger

MARIA SMEETS

echtgenoote van
WILLEM WETEMANS

die geboren te Molen-Beersel (België), voor-zien van de H.H. Sacramenten den 28 April 1920 in den ouderdom van ruim 61 jaar te Leveroy overleed.

Zie, ik neem degene van u weg, die gij zo zeer bemint ; weent en klaagt niet, maar zucht slechts in stilte. Ezz. XXIV. 16-17.
Gelukkig de mensch, die te lijden heeft. want na hier beproefd te zijn geweest, zal hij de kroon des levens bekomen, welke God beloofd heeft aan degenen, die Hem beminnen. Zij vond haar geluk in eenen stillen, vromen en werkzamen levenswandel; zorgvuldig bestuurde zij haar huisgezin, was haar echtgenoot een steun, haren kinderen een voorbeeld. Van zulk een echtgenoote en moeder valt liet den echtgenoot en kinderen moeielijk te scheiden, maar door hun tranen heen zien zij de kroon blinken, die haar zal sieren in eeuwigheid.
Dierbare Echtgenoot en Kinderen, blijft ook na mijn dood mij trouw in uwe liefde en in uw gebed. En gij, mijne Kinderen, eert uwen vader al de dagen van zijn leven, weest zijn steun en troost. Vaartwel dan! Tot weerziens in den hemel.
Mijn Jezus barmhartigheid. 300 dagen afl.
Zoete Heer Jezus! geef haar de eeuwige rust. 300 dagen aflaat.