memorieboek tot 1950

1828

ddd 010047114 mpeg21 p004 image

sollicitatie voor de school

Journal de la province de Limbourg 22-11-1828 De schoolopziener van het 3de distrikt in de provincie Limburg , doet te weten , dat ter vervulling der bestaande schoolvakaturen respectievelijk in de gemeente Neer en het gehucht Leveroij onder Nederweert zal worden overgegaan tot het vergelijkend onderzoek der kandidaten voor dezelve

1840

ddd 010175326 mpeg21 p004 image 1

Onderwijzer J.J. van denEerthweg publiceert boek

Noord-Brabander 29-10-1840   Bij J. J.ROMEN, te Roermond, is van de pers gekomen , en bij den drukker dezes verkrijgbaar HANDBOEK V00R DE AMBTENABEN VAN DEN BUrRGELIJKEN STAND aangaande de houding der Registers volgens do Voorschriften der daarloe betrekkelijke arhkels van het Burgerlijk Welboek , der tailor uitgekomen Wetten ,

1859

Screen Shot 01 12 16 at 01.29 PM

1859 arrest hooge Raad

google books gevonden in google-books blz 126 Arrest van den Hoogen Raad van den 12 Mei 1859 «De Hooge Raad der Nederlanden »()p het beroep van den Officier van justitie bij de Arrondissements regtbank te Roermond requirant van cassatie tegen een vonnis van gemelde Regtbank regt doende in burgerlijke zaken, van

1884

ddd 010266419 mpeg21 p002 image

Vechtpartij op de Kermis

Onder de gemeente Nederweert, te gehucht Leveroij, is Zondag-nacht op de kermis een ernstige verwonding gepleegd. Twee personen zijn reeds aangehouden. De verwonde persoon verkeert in levens-gevaar; de Justitie uit Roermond heeft zich de zaak aangetrokken. De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-07-1884 Het nieuws van den dag : kleine courant
ddd 010187754 mpeg21 p002 image

J.L. Röselaers wordt de nieuwe kapelaan

KERKELIJKE BERICHTEN. ‘ Zijn Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. J. A. Paredis , bisschop van Roermond , heeft benoemd : tot kapelaan te Heel den eerw. heer J. F. H. Bertrams thans te Melick, tot kapelaan te Melick den eerw. heer F. A. J. H. Bloemen uit het Seminarie ; tot kapelaan

1885

Screen Shot 01 12 16 at 02.19 PM

Geschoten tijdens de kermis

Kermis houden !! Op de kermis te Leveroy, zoo deelt de N. R. NV mede, een gehucht van Nederweert, ging het deze week onrustig toe. Wegens dronkenschap en het plegen van baldadigheden werd tegen eenige personen procesverbaal opgemaakt, waarna de politie op eene hagelbui van stenen onthaald werd. Nadat de

1890

ddd 010138851 mpeg21 p009 image 1

Nieuwe onderwijzer

Benoemd: tot onderwijzer te jubbega-Sehurega a/d Vaart Sj. Dijkstra, te Hoornsterzwaag; — tot onderwijzer te Hoornsterzwaag L. de Jong, te Jubbega; — tot onderwijzeres te Mildam Mej. Anna Visseber, te Zwolle; Tot onderwijzer te Ospel, Nederweert, Smeets, te Helenaveen; — tot id. te Leverooi, Nederweert, Leanerts, te Stamprooi. Bron: Het nieuws

1894

ddd 010091451 mpeg21 p005 image

J. Breuken Nieuwe onderwijzer

Het nieuws van den dag : kleine courant 23-03-1894   Benoemd: tot Onderwijzer te L everooi-Nederweert J. Breuken, te Buggenum ;    

1899

ddd 011180438 mpeg21 p008 image

L. wetemans in Grathem neergestoken

VENLOO—Te Grathem ( Limburg ) is zekere L. Weternans uit Leveroij, zoodanig wet een mes verwond, dat men voorzijn leven vreest; hij kreeg drie steken, één op zijn hoofd, één boven in de borst, en één in den rug. Volksstem 22-11-1899 Het nieuws van den dag : kleine courant31-10-1899 Het

1906

afscheid leraar steegmans

1906 Meester Steegmans verlaat de school

INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie) Geachte Heer Redacteur Maandag jl. gaf de heer Steegmans te Leveroy zijne laatste les in de school Diep bewogen nam hij afscheid van zijne leerlingen en dezen men kon het hun aanzien hoezeer het hun smartte dat die goede meester hen ging verlaten En kon

1908

ddd 010967612 mpeg21 p001 image

1908 Brand !

— Door onbekende oorzaak ontstond brand in de boerderij van den landbouwer P.W. te Leveroy bij Nederweerd. De woning met het grootste gedeelte van den inboedel lag spoedig in asch. Het vee werd gered. Alles was door verzekering gedekt. Bron:   Algemeen Handelsblad    18-04-1908

1912

ddd 110546709 mpeg21 p005 image

Heidebrand

Op ‘t oogenblik woedt een felle heide- en boschbrand cp de terreinen tusschen Nederweert en Leveroy, genaamd Haffmanspoel, toe-behoorende aan verschillende eigenaars. Bij den vrij hevigen N.O. wind valt aan blusschen niet te denken. (L. K.) Bron: De Telegraaf   26-04-1912

1916

gouden paar J Verlaek en M Abrahams

Bron Nieuwe maas en roerbode: 15041916 Maandag 10 April werd hier een heerlijk feest gevierd Hulde wilde men brengen aan het geachte gouden jubelpaar paar J Verlaek en M Abrahams Reeds dagen te voren hadden de meisjes in de feestende buurt en in de dorpskom zich beijverd om voor eene

1918

Brandstichting

Te Leveroy (gem.Nederweert) brandde Dinsdag de boerderij van den landbouwer Ophey tot den grond toe af. Drie koeien, twee kalveren en een varken vonden den dood in de vlammen. De inwonende knecht, die door de marechaussee werd gearresteerd, bekende den brand te hebben gesticht. De Gooi en Eemlander 17 april 1918      

1921

donatie

Aan P. van den Broek en Cie overhandigd een á 4% pandbrief van fl. 500,00 Bataafse  Hypotheekbank, serie CC no. 1002 , die uitgeloot is, ter vervanging door een obligate Nederlandsche Staatsschuld.

Bisschoppelijke machtiging

Ontvangen bisschoppelijke machtiging om de pastorie te herstellen, zie notulenregister.
ddd 010000593 mpeg21 p002 image

Pastoor Bongers overleden

PASTOOR L. BONGERS-  Te Baarlo overleed de Zeer Eerw. heer L. Bongers rustend pastoor van Leveroij (L) Z.Eerw. werd geboren in 1847,.priester gewijd in 1872 en was van 1892 tot 1 oct van dit jaár postoor te Leveroij Bron: Het Centrum  23-11-1921 ======= Lambert Bongers 1885 –1892 Lambertus Bongers geboren te

Bisschoppelijke machtiging ontvangen

Bisschoppelijke machtiging ontvangen tot het verkoope van een tiental boomen en enig dennenhout door notaris Biezenaar.

Opbrengst Houtverkoop

Dec. 20 Houtverkoop, voor not. Biezenaar gehouden, heeft opgebracht: voor de kerk ongeveer fl. 490,00; voor den arme ongeveer fl. 213,00.

1922

Bissch. macht. aangevraagd

Bissch. macht. aangevraagd om van Erven Jacob Roost, alhier, terug te mogen ontvangen fl. 500,00 en fl. 144,00 en de hypotheekstelling voor het eerste kapitaal te mogen laten doorhalen. Jan. 14 De onder volgnummer 6 aangevraagde machtiging ontvangen.

Effecten gedeponeerd

Op het Bisdom gedeponeerd alle effecten der kerk ter gezamelijke waarde van fl. 34.300,00 en fr. 5.400,00. Dit is geschied voor de veiligheid tegen inbraak. De coupons tot en met 31 December 1922 zijn geknipt en hier gehouden.20221921

diverse korte berichten nov/dec 1922

Nov. 28 Per aangeteekenden brief aan Directie van Brusselsche Maatschappij waarborg tegen brand, Brussel, Koninklijke Straat, 52, bericht, dat het kerkbestuur de verzekering van kerk en inboedel, zoals beschreven op polis no. 585470 den 4den April 1923 wil doen ophouden. Bisschoppelijke machtiging ontvangen om aan te nemen het gestichte jaargetijde/

Ontwerp Kerk goedgekeurd

Heden heeft de Bisschoppelijke Commissie van Advies voor kerkelijke bouwwerken het ontwerp voor een nieuwe kerk te Leveroy , gemaakt voor Architect Jos Wielders te Sittard goedgekeurd.

1923

Bisschoppelijke machtiging ontvangen

Bisschoppelijke machtiging ontvangen om het dennenbosch op het Hoogveld te laten verkoopen. (geschatte waarde fl. 400,00) (Jan. 9) Voornoemd dennenbosch heden door Notaris Biezenaar verkocht, heeft opgebracht fl. 532,00.

Bisschoppelijke machtiging verkregen

Bisschoppelijke machtiging verkregen om aan te nemen de som van fl. 280,00 tot stichting van een jaarget. 2de kl. Zonder assistentie, aangeboden voor Elisabeth Hillekens Wed. André van de Schoor.

Bisschoppelijke machtiging

Bisschoppelijke machtiging ontvangen om tot het bouwen eener nieuwe kerk over te gaan.

Beeld geschonken

Jan. 16 In de kerk geplaatst een lindenhouten beeld voorstellende H. Hart van Maria, gemaakt door de Firma Joseph Thissen en Zonen te Roermond en gegeven door het echtpaar Verstappen-Verwielen alhier en kostende fl. 350,00.

Inschrijvingen nieuwe kerk

Heden werd bij inschrijving de nieuwe kerk volgens plan en bestek gemaakt voor Architect Jos Wielders te Sittard aanbesteed. Ingeschreven werd: voor Willem Hubert Mestrom te Nijmegen fl. 99.850,00 voor Jean Derikx te Haelen fl. 82.300,00 voor Gebroeders Gooden te Meyel fl. 79.882,00 en voor Gerardus Hubertus Krekelberg te Maasbracht
ddd 010935140 mpeg21 p007 image

aannemer Krekelberg bouwt de nieuwe kerk

LEVEROY. Kerkbouw. Vrijdag werd naar ontwerp van architect Joseph Wielders aanbesteed het bouwen van de kerk te Leveroy, laagste inschrijver aannemer Krekelberg Maasbracht voor de som van f 74480.— aan wien  het werk is gegund. Bron: Limburgsch dagblad   17-02-1923  

Gemeentelijke subsidie Kerk

Heden besloot het Gemeentebestuur van Nederweert voor den bouw der nieuwe kerk te verleenen een subsidie van fl. 10.000,00. Dit besluit werd genomen met acht tegen twee stemmen. Vóór stemden: Koppen en Wijen, wethouders en de leden Breukers, Jonkers, Dalemans, van Goor, Vossen en Peeters; tegen stemden: de leden Heijmans

Start bouw nieuwe kerk

  Heden zijn de werkzaamheden aan de nieuwe kerk begonnen.

Eerste steen Kerk gelegd

Heden had de plechtige eerste steenlegging plaats. Zij werd verricht voor den Hoogeerwaarden Heer Ed. Haenen, Deken van Weert, geassisteerd door den Zeereerw. Heer J. Scheyven pastoor van Ell en voor den pastoor van hier. Door het Gemeentebestuur van Heythuysen werd een subsidie van fl. 2.000,00 verleend voor de nieuwe

1924

Inzegening nieuwe kerk

April 20 Heden, 1ste Paaschdag, om half tien werd de nieuwe kerk ingezegend en daarna, om 10 uur, werd de 1ste H. Mis erin opgedragen. Door den pastoor geassisteerd voor de Eerw. Heeren J. Kessels, professor te Roermond en F. Wevers, rector te Heythuysen.

Bankenverpachting

Bankenverpachting. Werden verpacht 102 vrouwenplaatsen, opbrengst fl. 1.431,00; en 52 mannenplaatsen, opbrengst fl. 391,50. Voorwaarden: deze verpachting is geldig voor 3 jaren; vrouwenplaatsen mogen alleen door vrouwen ingenomen worden, mannenplaatsen alleen voor mannen; de betaling moet jaarlijks geschieden op 2 Februari.

Overschrijving Spaarbankboekje

Door Petronella Coolen, alhier, is heden aan mij in tegenwoordigheid van Meester Alofs, kassier Boerenleenbank, het volgende gezegd: dat het bedrag op haar spaarboekje bij de Boerenleenbank alhier, zijnde ruim fl. 1.000,00 moet overgeschreven worden op een nieuw boekje op naam van de kerk; het nummer van dit spaarboekje is

1925

Dorpsvechtpartij

Bron: Leidsch Dagblad | 18 augustus 1925 | pagina 1  (1/8) — Te gemeente Nederweert, ontstond Zaterdag een formeele vechtpartij tusschen den 34-jarigen landbouwer W. en de familie G. Terwijl genoemde W, gemoedelijk stond te keuvelen met de dienstmeid, van zijn buurman, kwam de huisvrouw van de familie G, naar hem
de tijd30 06 1925

Tragisch ongeval tijdens OLS

Bron: De Tijd 30-06-1925   Tragisch ongeval. Bij het kamerschieten op het Schuttersfeest werd een jongeman te Leveroy deerlijk aan een hand gewond. Een hand moest tot op de duim na worden afgezet.      

Consecrantur Ecelesia et Altare in hon.

21 Juli Consecrantur Ecelesia et Altare in hon. Stâe Barbarae V.et M. el in Altari inchedantur Religuiae Sanctorum Martyrum Martialis et Olympii

Dorpsvechtpartij

Zaterdag ontstond een formeele vechtpartij tusschen den 34-jarigen landbouwer W. en de familie G. Terwijl genoemde W, gemoedelijk stond te keuvelen met de dienstmeid, van zijn buurman, kwam de huisvrouw van de familie G, naar hem toe met het verwijt, dat hij haar dochter had. uitgescholden. W., die liet reeds

1927

Fl 200,00 voor missen ontvangen

Ontvangen van Margaretha Verwielen weduwe van Hendrik Knapen de som van fl. 200,00. Voor deze fl. 200,00 moeten na haren dood H. Missen worden gedaan (Leesmissen of gezongen H. Missen naar believen van den tijdelijke Pastoor) voor haar en haren man Zaliger. Dit geld staat op een afzonderlijk Boerenleenbankspaarboekje no.

1928

De tribune14 06 1928

Ernstig ongeval

Bron: De Tribune 14-06-1928 Ernstig ongeval. Maandagmorgen omstreeks acht uur had te Baxem, bij Roermond, tusschen de kom van de gemeente en het station een ernstig ongeluk plaats. Toen daar n.l. de tram naar Roermond passeerde, schrok plotseling het paard van den heer L. Snijders uit Leveroy, waardoor het op hol sloeg. Met ernstige wonden aan

Lening van FL 500,00

Door Joanna Mathilda Huis is bepaald, dat na haren dood van de vijfhonderd gulden, die zij aan de kerk geleend heeft, de helft zal besteed worden als volgt: voor hare begrafenis ll klas a zonder assistentie met 40 pond was en 12 gezongen H. Missen. Daarna voor hare zielerust; voor

1929

Screen Shot 01 12 16 at 01.57 PM

Lanbouwcursus RK jonge boerenvereniging

Bron: Limburger koerier : provinciaal dagblad  31-12-1929

1931

Fl 300,00 voor missen

Ontvangen van Maria van Tongerlo, weduwe Ant. van Roij, Maxet fl. 300,00. Deze som staat ook vermeld in het dagboek en brengt tot aan den dood van Maria van Tongerlo 3% voor haar op en wordt daarna besteed voor en wekelijksche gezongen H. Mis gedurende een jaar voor haar en

pastoor W. M. H. Joosten overleden

Em. pastoor W. M. H. Joosten overleden. In den ouderdom van zes en zeventig jaren is, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten te Vroenhof (L.) overleden, emeritus-pastoor W. M. H. Joosten. De thans ontslapene werd in 1855 te Heel geboren, studeerde aan de seminaria van het bisdom en werd in

1932

ZILVEREN JUBILEUM J.H. ALOFS. ALS HOOFD DER SCHOOL.

De parochie Leveroy, gemeente Nederweert, heeft Woensdag op waarlijk schitterende en onverbeterlijke wijze den dag herdacht, waarop het alom geachte en beminde Hoofd der School, dhr. J. H. Alofs, zijn zilveren jubileum als zoodanig vierde. Reeds des morgens werd de jubilaris en zijn familie door de Fanfare Concordia en de schoolkinderen aan

Inbraak

Te Nederweert-Leveroy werd Woensdagnacht ingebroken ten huize van den landbouwer Th. Timmermans, te wiens nadeele Fl 120,– werden ontvreemd.

BRANDEN.

BRANDEN. Te Leveroy. gem. Nederweert, brandden de schuur en stallingen van den landbouwer C. Tunissen geheel af. De geheele oogst en een groot deel der landbouwwerktuigen gingen verloren. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. Bron: Leidsch Dagblad | 7 december 1932 | pagina 10  (10/12)

1933

Donatie voor missen

Nog ontvangen van Maria van Tongerlo op 1 mei 1933 fl. 50,00 voor 25 H. Leesmissen na haren dood voor de overledene familie van Roij-van Tongerlo. Dit geld is geplaatst op Borenleenbankboekje 466, de intrest blijft aan de kerk. Volgens lateren wensch van de geefster moeten voor deze fl. 50,00

Nicolaas Janssen wordt 90 jaar

Nicolaas Janssen, oudste lid van schutterij St. Barbara wordt 90 jaar. Nicolaas Janssen was in 1884 mede her-oprichter van de schutterij.

1934

Motor-ongeval

Dinsdagmorgen omstreeks elf uur had te Leveroy-Kelpen een motor-ongeval plaats, waarbij de smid Kiggen uit Maarheeze bij het nemen van den bocht naar Leveroy met zijn motor over den kop sloeg en in het talud naast den weg terecht kwam. Door den in de buurt werkzaam zijnden kantonnier en een

1936

Dood door schuld ?

WEERT. — Op last der Justitie werd in het gast- huis alhier Maandagmiddag in beslag genomen het lijk van den ten gevolge van het Zondagmiddag onder Le- veroy plaats gehad hebbende ongeval overleden 22- jarigen Wulms uit LEVEROY. Tegen den autobestuurder zal een strafvervolging worden ingesteld in verband waarmede aanstaanden

Ongeval met dodelijke afloop

Toen de 24-jarige J. M. Willems te Leveroij bij Weert aldaar uit de kerk kwam en den weg opging, welke daar  een gevaarlijken draai heeft, werd aangereden door een luxe-auto van den garagehouder W. J. uit Heijthuizen. De man sloeg door de voorruit van de auto en werd met een gapende wonde

POGING TOT ZWARE MISHANDELING

Het mes mee, „want” het was Nieuwjaar ! De 36-jarige gedetineerde landbouwer M.H. P., uit Weert, stond terecht wegens poging tot zware mishandeling, gepleegd op den café-houder Hendrik Bonten te Nederweert-Leveroy. Het geval speelde zich af in het café van B. op Nieuwjaarsavond. Een stel jongelui uit Weert en Nederweert wilde

1937

Treurwilg teken van massagraf

Vóór de kerk, door pastoor de Fauwe gebouwd in 1924, is een grote treurwilg geplant. Onder die treurwilg is een massagraf van alle overledenen, die tot dan toe rustten op de plaats waar de kerk staat   de datum 1 oktober is fictief we het is genoteerd ná 1 mei

Kind Verbrand

Bron: Limburgsch Dagblad Het 4-jarig zoontje van de landbouwer H. Kessels te Leveroy, viel in een onbewaakt oogenblik in een ketel met kokend zeepsop. Het kind is aan de bekomen brandwonden overleden.

Ontvangen schuldbekentenis

Ontvangen van P. van den Broek en Cie een schuldbekentenis, groot fl. 500,00 Nederland, 5%, lng 1918, no. 380438 ter vervanging van bovengemelde pandbrief.

ONTZETTEND AUTO-ONGEVAL TE NEDERWEERT.

– AUTO IN DE ZUID•WILLEMS-VAART GEREDEN PASTOOR DE FAUWE, RECTOR WEVERS EN DE HEER KESSELS VERDRONKEN. Een zware slag voor de boerenorganisatie. Een der inzittenden gered. Woensdagmiddag tusschen kwart over vijf en half zes is nabij de Hoogbrug over de Zuid-Willemsvaart te Nederweert een verschrikkelijk auto telt geval gebeurd, waarbij

Pastoor de Fauwe overleden – Ter dankbare herinnering

Op den avond van 24 November werd Leveroy onverwacht in diepen rouw gedompeld, nl. door het droevig ongeluk, dat den Zeer eerwaarde heer Pastoor de Fauwe den beminde herder der parochie was overkomen. Met Rector Wevers uit Posterholt en de heeren Derks en Peter Kessels uit Heythuysen keerde hij per

Leveroy onverwacht in diepen rouw.

Op den avond van 24 November werd Leveroy onverwacht in diepen rouw gedompeld, nl. door het droevig ongeluk, dat den Zeer eerwaarde heer Pastoor de Fauwe den beminde herder der parochie was overkomen. Met Rector Wevers uit Posterholt en de heeren Derks en Peter Kessels uit Heythuysen keerde hij per

Installatie pastoor Janssens

Ondanks het minder gunstige weer had alhier j.l. Zondag onder groote belangstelling de installatie plaats van den zeereerw. Heer Janssens als pastoor onzer parochie. Om kwart voor drie stelden schoolkinderen en de diverse vereenigingen van ons dorp zich nabij de pastorie op om den nieuwen Herder af te halen en

1938

De schutterij heeft nog 14,23 gulden in Kas

Leveroy. Schutterij „St. Barbara”. — De schutterij .,St. Barbara” vergaderde in het lokaal van dhr. Ant Bakker onder voorzitterschap van dhr. GoertzH. Het jaarverslag, uitgebracht door dhr. P. Janssen, secretaris, werd door enkele leden nagezien en goedgekeurd; het financieel gedeelte hiervan sloot met een batig saldo van f 14,23. Overeenkomstig

Ongeval

Woensdagmorgen j.l. geraakte de 13-jarige H. Mestrom met zijn linkerhand zoodanig tusschen een draaiende wanmolen, dat hem de nagels van twee vingers werden afgekneld en hij zich onmiddellijk onder geneeskundige behandeling moest stellen.

Veertigjarig Huwelijksfeest.

Veertigjarig Huwelijksfeest.  Donderdag 26 Mei herdachten de echtelieden Willem Kierkels-Kuypers den dag, waarop zij voor veertig jaar in het huwelijk traden. Het feest werd slechts in intiemen huiselijken kring gevierd. Behalve van kinderen, kleinkinderen en verdere familie had het jubileerend echtpaar ook van verschillende andere zijden gelukwenschen in ontvangst te

4 geslachten

Leveroy.’ Vier geslachten. De familie Janssen te Leveroy is onlangs in het vierde geslacht overgegaan. “en ziet op de foto den overgrootvader, den 95-jarigen Nicolaas Janssen, den grootvader Gerardus Janssen, oud 62 jaar, vader den 32-jarigen Henri Janssen en kind (resp. kleinkind en achterkleinkind) den 1-jarigen Gerrit Janssen.

4 geslachten

  De familie Janssen te Leveroy is onlangs in het vierde geslacht overgegaan. Ven ziet op de foto den overgrootvader, deu 95-jarigen Nicolaas Janssen, den grootvader Gerardus Janssen, oud 62 jaar, vader den 32-jarigen Henri Janssen en kind (resp. kleinkind en achterkleinkind) den 1-jarigen Oerrit Janssen. de limburger8-7-1938

1939

VERDWAALDE LIEFDESBRIEF STICHT ONHEIL

Harten dreigden te breken, doch de Roermondsche politierechter bracht de verzoening ROERMOND. — Wanneer Amors liefdespijlen afdrijven en op een verkeerde bestemming belanden, zijn de gevolgen dikwijls even verrassend als onaangenaam. Dat ondervond een jeugdige minnaar uit het stille en historische Montfort. Toen deze jongeman op een avond gezellig met zijn meisje

Dreigend oorlogsgevaar

1939 Algemeen dreigde het oorlogsgevaar. In overleg met het bestuur werd besloten de effecten der kerk die tot dusverre bewaard werden in de brandkast der kerk op de pastorie naar een .. .plaats over te brengen namelijk op een bewaring te geven nml. De Twentsche bank hoofdkantoor Amsterdam

ERNSTIG ONGEVAL

ERNSTIG ONGEVAL. Het ongeveer 8-jarige zoontje van den heer H. Koppen te Leveroy, had het ongeluk bij het springen over een sloot in he water te vallen. Hij werd daarbij dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis te Weert moest worden overgebracht.

1940

kapelaan penders

pastoor penders 40 jaar pastoor (Kapelaan Leveroy van 1900-1903)

Veertig jaar priester. Kapelaan Penders Bron: limburger koerier 30-03-1940 Beloken Paschen is het 40 jaar geleden, dat de Z. E. Heer H. M. J. N. H. Penders, pastoor te Berg en Terblijt, uit de handen vian Mgr. Drehmans de H. Priesterwijding ontving. De jubilaris werd geboren in 1875 in ‘t Limburgsche

inval der Duitsers is een feit geworden

1940 10 mei was een ware jobs dag voor heel Nederland ook Nederland werd in den wereldoorlog betrokken. De zolang gevreesde inval der Duitsers was een feit geworden . het begin liet zich nogal dreigend aanraden. Tegen den avond voor 10 juni leek het anders toch zo vreedzame dorp Leveroy.

1941

avdhwe 09 08 1941

Huizen onbewoonbaar en ongeval timmerman W.F.

Onbewoonbaar. — Een tweetal huizen in ons dorp werd onbewoonbaar verklaard door de officieele autoriteiten. De gebouwen werden inmiddels van de bekende bordjes voorzien. Intusschen wordt één van de, huizen nog altijd bewoond. Ongeval. — De timmerman W. F., die werkzaamheden verrichtte aan een in aan-bouw zijnd huis, kwam in
leveroy lk11 10 1941

Nieuwe organist, rijwielpaden, waterafvoer en toneelvereniging

  Organist. — Tot organist voor Zon- en feestdagen aan de St. Barbarakerk alhier werd aangesteld dhr. Hub. Prencken van hier. Rijwielpaden. — De voor eenige jaren in ons dorp aangelegde rijwielpaden, die sinds een gen tijd in een minder gunstigen toestand verkeerden, werden aan een grondige verbetering onderworpen. Deze verbetering werd uitgevoerd door de gemeentewerklieden

Diversen: toneel, muziek, ongeval en distributie

Katholieke Actie. — In de propagandisten groep van de mannelijke Katholieke Actie is eenige wijziging aangebracht. Zii omvat thans de navolgende personen: Pierre Frencken, Lamb Hermans Jan Hermans, Jos Hermans, Leo Ketelaars, Math Timmermans. Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Math. Timmermans terwijl dhr Lamb  Hermans de functie van Secretaris op zich’ heeft genomen Voor de

1942

Ongeval, huisslachtingen

ONGEVAL. Tengevolge van de gladheid der wegen kwam de vrouw van den landbouwer Th. B. zoodanig te vallen, dat ze haar enkel brak. Geneeskundige hulp moest worden Ingeroepen. HUISSLACHTINGEN. Daar huisslachtingen nog slechts verricht mogen worden tot 1 Februari zitten de loonslagers thans weer volop in de drukte, want nog ruim een tweehonderdtal krulstaarten zullen
Ernstig ongeval

“Ernstig ongeval”

Bron: De nieuwe koerier 23 jan 1942 LEVEROY. ERNSTIG ONGEVAL. De landbouwer J. van R., viel dezer dagen van den hooizolder en brak zijn arm. De ontboden geneesheer gelastte onmiddellijke overbrenging naar het St. Jansziekenhuis te Weert.  
Screen Shot 01 12 16 at 01.45 PM

200 kg Rogge ontvreemd

Leveroy. Rogge gestolen. — Bij den landbouwer L. B. Maxet werden 200 kg. rogge ontvreemd. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Bron: Limburger koerier : provinciaal dagblad   13-04-1942  

Diefstal fietsbanden, ongeval, veeverzekering

Diefstal fietsbanden. — Dezer dagen misten de kinderen W. een fiets, ‘s Anderendaags vond men het rijwiel terug in het veld, doch de banden waren verdwenen. Ongeval. — De heer H. Frencken, die per ongeluk van zijn fiets viel, liep een hersenschudding op, zoodat hij op medisch advies eenige weken volkomen rust moet houden.

Vliegtuig neergestort in Leveroy

Source: Former/Ehemalige Website www.lostbombers.co.uk www.cwgc.org 31 mei 1942 Vliegtuig neergestort in Leveroy. De op 30 mei 1942 van het vliegveld Gravely opgestegen Wellington bommenwerper DV707 telde vijf bemanningsleden. Zij maakten deel uit van de Operational Training Unit (OTU) 26 en hadden als opdracht om in het kader van de Operatie

1944

1943-1944

Van de aflossing van de nog bestaande schulden der kerk wegens de nog onzekere monetaire toestand van Nederland. Was men bang voor het “kapot gaan van het geld” men vreesde namelijk dat de gelden eigendom der kerk geheel of grotendeels waardeloos zou worden. Terwijl men met de schuld bleef zitten.

Peter Kiggen

JEZUS + MARIA + JOSEF. GEDENK IN UW GEBEDEN EN VOORAL IN HET HEILIG MISOFFER DE ZIEL VAN ZALIGER PETER HUBERTUS KIGGEN Echtgenoot van Anna Maria Veugelers. Hij werd geboren te Heijthuijsen 25 Juni 1858 en overleed na een geduldig verdragen ziekte, te Leveroij 4 Februari 1944, voorzien van de

Bevrijding Vernieling der kerk

1944 Op de inval volgde dagen van betrokken rust. Hoe langer de oorlog duurde hoe groter werden de oorlogsweeën. De toenemende luchtaanvallen door geallieerden op Duitsland veroorzaakten aan velen slapelozen nachten. Maar richten ook hier schade aan. Talrijke onderduikers van elders kwamen hier een veilige schuilplaats zoeken eerst voor goed

Leveroy bevrijd !!

uit het dagboek van Oosterbaan Donderdag 16 november ’44 (21.00)Ook gister heb ik maar niet geschreven, m’n handen doen s’avonds pijn. Gister (Woensdag) morgen kwamen hier een 50 tal tanks door, naar men zei op de terugtocht. Ook liepen er gister allerlei geruchten, dat de geallieerden hier op aan zouden komen,

1e mis in opgeblazen kerk

Zo zag de H. Barbara Kerk van Leveroy er uit na de aftocht der duitschers. Het skelet rd. Bouw bleef staan. Het grootste gedeelte van het puin was reeds geruimd en op en tussen de ruïnes en brokstukken heeft men een versiering aangebracht voor het feest van de Eerste pl.

1945

Wie doet dat nu ook !

De landbouwer B.H. te Leveroy die woensdagmorgen bij de melkbussen aan den weg een blikken doos zette, inhoudende boterbonnen en fl. 285 aan geld, kwam even later tot de onaangename ontdekking dat de doos verdwenen was

Installatie Pastoor Schippers

Zondag 21 Oct. jl. had de Pl. Installatie plaats van Pastoor Schippers. De aankomst was om half 3 aan de brug in Kelpen, alwaar Pastoor Schippers vergezeld van den Hoogeerwaarde Heer Deken Souren per auto arriveerde. Hier werd Hem het eerste welkom toegeroepen en den Herdersstaf aangeboden. Alle schoolkinderen, vereenigingen,

1948

L. Mertens 40 jaar koster

Zondag was het 40 jaar geleden, dat de heer L. Mertens de functie van koster-organist aanvaardde van de St. Barbara-parochie te Nederweert-Leveroy. De feesteling zal op 17 Augustus worden gehuldigd. Drie generaties Mertens hebben gedurende niet minder dan 102 jaren de functie van koster-organist aan die kerk waargenomen, n.l. de

1949

incident bij de inzegening van de nieuwe kerk

Bron: Gazet van Limburg 15 dec 1949 Terwijl de processie in Leveroy j.l zondag bij gelegenheid van de inwijding van der nieuwe kerk door Leveroy trok. Naderde een autobus van de lijn Roermond – Weert. Nadat voor het instappen van de wachtende reizigers was gestopt, vervolgde de bus haar route.
DSC 05

Een sierraad voor Parochie en streek

Een sierraad voor Parochie en streek Leveroy heeft een nieuwe Kerk   VREUGDE IN DE PAROCHIE VAN ST. BERBE Op 16 Augustus 1948 is men begonnen met de nieuwbouw. Zoals bekend, was de vorige kerk door architect Wielders gebouwd en ook deze nieuwe kerk is nog door hem ontworpen maar