Genealogie

kosterswoning door bliksem getroffen

Het huis van den koster K. Mertens is door den bliksem getroffen en afgebrand met een gedeelte van den inboedel. Het vee werd gered

Kolenheuf wordt doorverkocht

Bouwhoeve. De Notaris RUTTEN te Heythuysen, zal tip Woensdag 30. Juli 1884, om 4 ure namiddag, ten verzoeke van Johannes Heymans ter herberge bij Breukers te Leveroy op de Dekkerstraat, in eene zitting publiek verknopen : Een vruchtbare bouw bouwhoeve te Nederweert op Leveroy, genaamd de „Koleheuf”, geheel
ddd 010885204 mpeg21 p002 image

1897 Brutale diefstal

Brutale diefstal. Te Leveroy (Limburg) is bij den herbergier A D. een brutale diefstal gepleegd. Uit de slaapkamer, waar D. te bed

nieuws 1894

27 febr 1894 In onze gemeente zullen binnenkort nog twee ce8peratieve boterbereidingen worden opgericht; eene •te gehucht Strateris en eene in de parochie Leveroy. 20 maart 1894 Te Leveroy onder onze gemeente is Zondag een 2 jarig kindje van den landbouwer P. Peeters, buiten de wooning spelende in

1894 Te Drenters wordt verkocht

De Notaris RUTTEN  te HEIJTHUIZEN, zal publiek VERKOOPEN: Op Maandag 13 Augustus, om 4 ure nam., te Nederweert op Leveroy, ter herberge van Joh. Theunissen, ten verzoeke van Theodoor Willekens en Hendrik Craenen. Eene Boerderij, genaamd Bij Drenters, gelegen te Leveroy, bestaande in huis, tuin, boomgaard en beste bouwlanden en
ddd 010591883 mpeg21 p003 image

H.J Craenen begint opleiding onderwijzer

  03-04-1894   Bij beschikking van den Minister van binnen-landsche taken sun van 1 Mei o.k. of benoemd tot kweekeling bij de Rijkskweekschool voor onderwjjzers te Maastricht : H. M. Wittenaar te Oud-Gastol, W.
ddd 010091451 mpeg21 p005 image

J. Breuken Nieuwe onderwijzer

Het nieuws van den dag : kleine courant

Caris, Lambertus Hubertus

Ter liefde van Jezus wordt in het H. Misoffer der Eerw. Geestelijken, in de gebeden en JET. communis der familie, vrienden en parochianen aanbevolen de ziel van zaliger den Weleerw. Heer Lambertus, Hubertus Caris, geboren te Nederweert den 26 Februari. …… .

opmerkelijke kaplaansruil

De bisschop van Roermond heeft benoemd: tot pastoor te Leveroy L, Bongers, kapelaan te Baarloo; tot kapelaan te Baarioo W. M. H. Joosten, te Leveroy, en te Meerloo A. J. H. Beek, priester uit het Seminarie. De bisschop van ’sBosch heeft benoemd te Oisterwijk J. Th. Buijs; te Den Dungen

Pastoor caris overleden

Te Leveroy is in den ouderdom van 69 jaren overleden de weleerw. heer L. H. Caris, pastoor aldaar. ZWEerw. was van 1848 tot 1855 kapelaan te Venloo. Sedert 1868 was hij pastoor te Leveroy.
ddd 010138851 mpeg21 p009 image 1

Nieuwe onderwijzer

Benoemd: tot onderwijzer te jubbega-Sehurega a/d Vaart Sj. Dijkstra, te Hoornsterzwaag; — tot onderwijzer te Hoornsterzwaag L. de Jong, te
Screen Shot 01 12 16 at 02.19 PM

Geschoten tijdens de kermis

Kermis houden !! Op de kermis te Leveroy, zoo deelt de N. R. NV mede, een gehucht van Nederweert, ging het deze week onrustig toe. Wegens dronkenschap en het plegen van baldadigheden werd tegen eenige personen procesverbaal opgemaakt, waarna de politie op eene hagelbui van stenen onthaald
ddd 010187754 mpeg21 p002 image

J.L. Röselaers wordt de nieuwe kapelaan

KERKELIJKE BERICHTEN. ‘ Zijn Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. J. A. Paredis , bisschop van Roermond , heeft benoemd : tot kapelaan te Heel den eerw. heer J.

1884: Kolenheuf te koop

Bouwhoeve. De Notaris RUTTEN te Heythuysen, zal op Woensdag 30. Juli 1884, om 4 ure namiddag, ten verzoeke van Johannes Heymans ter herberge bij Breukers te Leveroy op de Deckerstraat, in eene zitting publiek verknopen : Een vruchtbare bouwhoeve te Nederweert op Leveroy, genaamd de “Koleheuf”, geheel aan elkander
ddd 010266419 mpeg21 p002 image

Vechtpartij op de Kermis

Onder de gemeente Nederweert, te gehucht Leveroij, is Zondag-nacht op de kermis een ernstige verwonding gepleegd. Twee personen zijn reeds aangehouden. De verwonde persoon verkeert in levens-gevaar; de Justitie uit Roermond heeft zich de zaak aangetrokken.

1878 Dankbetuiging aan dhr WIERTZ

Ik ondergeteekende W. FRENKEN timmerman te Nederweert (LEVEROIJ) onlangs door brand, getroffen en alhoewel door eene ABUSIEVE VERWISSELING van de kwijting der jaarlijkse premie, alle regt tot schadevergoeding verloren hebbende, betuig bij deze mijnen hartelijken dank aan den WelED. heer WIERTZ Griffier te WEERT als hoofdagent der Brand-waarborg-maatschappij voor

Laumen, Ludovicus Josephus

JESUS MARIA JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger DEN WELEERWAARDEN HEER LUDOVICUS JOSEPHUS LAUMEN, Geboren te Maeseyck,den 31 augustus1793 Priester gewijd te Gladbach,den 22 december 1816 Kapellaan te Eelen, den 3 april 1817. Pastoor te Leveroy,
Screen Shot 01 12 16 at 01.29 PM

1859 arrest hooge Raad

google books gevonden in google-books blz 126 Arrest van den Hoogen Raad van den 12 Mei 1859 «De Hooge Raad der Nederlanden »()p het beroep van den Officier van justitie bij de Arrondissements regtbank te Roermond requirant van cassatie tegen een vonnis van gemelde Regtbank regt doende in burgerlijke zaken,
ddd 010175326 mpeg21 p004 image 1

Onderwijzer J.J. van denEerthweg publiceert boek

Noord-Brabander 29-10-1840   Bij J. J.ROMEN, te Roermond, is van de pers
ddd 010047114 mpeg21 p004 image

sollicitatie voor de school

Journal de la province de Limbourg 22-11-1828 De schoolopziener

Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen

Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen Datering: 1728 Zaak: Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen partij 2:  Jan Jacobs Achternaam: Jan Jacobs partij 1: Momboir des heren Opmerking:  Gedaagde, zoon van Peter Jacobs en Elisabeth