Auteur: fvdbroek

L. wetemans in Grathem neergestoken

22/11/1899

VENLOO—Te Grathem ( Limburg ) is zekere L. Weternans uit Leveroij, zoodanig wet een mes verwond, dat men voorzijn leven vreest; hij kreeg drie steken, één op zijn hoofd, één boven in de borst, en één in den rug. Volksstem 22-11-1899 Het nieuws van den dag : kleine courant31-10-1899 Het nieuws van de dag  

memorieboek1

Salemans, Peter

01/08/1897

JESUS – MARIA – JOSEPH. CHRISTELIJK AANDENKEN AAN Peter Johannes Salemans, GEBOREN TE BAEXEM, DEN 2 NOVEMBER 1872, OVERLEDEN TE LEVEROY DEN 1 AUGUSTUS 1897, GESTERKT DOOR DE H SACRAMENTEN DER STERVENDEN. Van zijne kinderjaren af had de overledene geleerd God te vreezen en zich van het kwaad te onthouden. Tob. 1.10 Hij was oprecht, […]

Bidprentjes memorieboek1

kosterswoning door bliksem getroffen

31/07/1897

Het huis van den koster K. Mertens is door den bliksem getroffen en afgebrand met een gedeelte van den inboedel. Het vee werd gered

memorieboek1

1897 Brutale diefstal

01/01/1897

Nieuwsblad van het Noorden

11-12-1897

 

 

Brutale diefstal. Te Leveroy (Limburg) is bij den herbergier A D. een brutale diefstal gepleegd. Uit de slaapkamer, waar D. te bed lag, zijn eene broek en vest met ongeveer 10 gulden ontvreemd. Ofschoon er eene lamp brandde, hebben noch D., noch zijne vrouw iets gezien of gehoord. Het schijnt.dat de (lieven zich hadden laten opsluiten en dat zij des nachts. toen al de bewoners in diepe rust waren, hun slag geslagen hebben. Toen D. des morgens opstond. vond hij de deur open maar er waren geen sporen van geweld te ontdek-ken. Buiten op straat vond een der buren een mes, (lat misschien door de dieven was achtergelaten.

memorieboek1

nieuws 1894

31/12/1894

27 febr 1894 In onze gemeente zullen binnenkort nog twee ce8peratieve boterbereidingen worden opgericht; eene •te gehucht Strateris en eene in de parochie Leveroy. 20 maart 1894 Te Leveroy onder onze gemeente is Zondag een 2 jarig kindje van den landbouwer P. Peeters, buiten de wooning spelende in een waterpoel geraakt en verdronken; toen men […]

memorieboek1

1894 Te Drenters wordt verkocht

13/08/1894

De Notaris RUTTEN  te HEIJTHUIZEN, zal publiek VERKOOPEN: Op Maandag 13 Augustus, om 4 ure nam., te Nederweert op Leveroy, ter herberge van Joh. Theunissen, ten verzoeke van Theodoor Willekens en Hendrik Craenen. Eene Boerderij, genaamd Bij Drenters, gelegen te Leveroy, bestaande in huis, tuin, boomgaard en beste bouwlanden en weilanden, verdeeld als: Huis, tuin, […]

memorieboek1

H.J Craenen begint opleiding onderwijzer

03/04/1894

Leeuwarder courant

03-04-1894

 

Bij beschikking van den Minister van binnen-landsche taken sun van 1 Mei o.k. of benoemd tot kweekeling bij de Rijkskweekschool voor onderwjjzers te Maastricht : H. M. Wittenaar te Oud-Gastol, W. J. Drent to Weert, J. N. G. Adam to Meerssen, E. H. Dik te Nieuwbuinen, A. H. Veenbaas to Oldetrijne, H. Heierman te Tiol, G. Bartelds te Gieten , H. J. Craenen to Leverolj, G. Wieringa to Pease, H. van Bolkum to Grolloo, W. J. H. Romgens to Schin-op-Gout , F. J. Metslar to Marrum, J. H. P. Janssen to Venloo, P. H. Wolfs to Heer, J. H. Heep to Holwerd, R. J. H. Leenders to Meerssen, J. A. A. Collen to Beek, J. F. H. Titalaer to Afferden, B. Sluiter to Bellingwolde , J. H. H. Lennards to Valkenburg.

memorieboek1

J. Breuken Nieuwe onderwijzer

12/01/1894

Het nieuws van den dag : kleine courant

23-03-1894

 

Benoemd: tot Onderwijzer te L everooi-Nederweert J. Breuken, te Buggenum ;

memorieboek1

Caris, Lambertus Hubertus

09/07/1892

Ter liefde van Jezus wordt in het H. Misoffer der Eerw. Geestelijken, in de gebeden en JET. communis der familie, vrienden en parochianen aanbevolen de ziel van zaliger den Weleerw. Heer Lambertus, Hubertus Caris, geboren te Nederweert den 26 Februari. …… . 1823. Priester gewijd te Roermond ……………………… 1848. Kapelaan benoemd te venloo……………………… 1848. Kapelaan […]

Bidprentjes

Nieuwe onderwijzer

24/06/1890

Het nieuws van den dag : kleine courant

24-06-1890

 

Benoemd: tot onderwijzer te jubbega-Sehurega a/d Vaart Sj. Dijkstra, te Hoornsterzwaag; — tot onderwijzer te Hoornsterzwaag L. de Jong, te Jubbega; — tot onderwijzeres te Mildam Mej. Anna Visseber, te Zwolle; Tot onderwijzer te Ospel, Nederweert, Smeets, te Helenaveen; — tot id. te Leverooi, Nederweert, Leanerts, te Stamprooi.

memorieboek1

Geschoten tijdens de kermis

13/07/1885

Kermis houden !! Op de kermis te Leveroy, zoo deelt de N. R. NV mede, een gehucht van Nederweert, ging het deze week onrustig toe. Wegens dronkenschap en het plegen van baldadigheden werd tegen eenige personen procesverbaal opgemaakt, waarna de politie op eene hagelbui van stenen onthaald werd. Nadat de politie van haar wapenen had […]

memorieboek1

J.L. Röselaers wordt de nieuwe kapelaan

09/10/1884

Tilburgsche courant

09-10-1884

 

KERKELIJKE BERICHTEN. ‘ Zijn Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. J. A. Paredis , bisschop van Roermond , heeft benoemd : tot kapelaan te Heel den eerw. heer J. F. H. Bertrams thans te Melick, tot kapelaan te Melick den eerw. heer F. A. J. H. Bloemen uit het Seminarie ; tot kapelaan te Nieuwstad den eerw. heer W. M. H. Joosten , thans kapelaan te Leveroij ; tot kapelaan te Leveroij , den eerw. heer J. L. Röselaers ; tot kapelaan te Haelen den eerw. heer P. J. H.- Beelen ; tot kapelaan te Horn den eerw. heer A. F. Litjens ; tot kapelaan to Hulsberg den eerw. heer J. J. H. Janssen; tot kapelaan te Roggel den eerw. heer J. H. Hendrikx en tot kapelaan te Stamproij den eerw. heer H. R. Munnecom, deze laatste zes heeren allen uit het Seminarie.

memorieboek1

1884: Kolenheuf te koop

21/07/1884

Bouwhoeve. De Notaris RUTTEN te Heythuysen, zal op Woensdag 30. Juli 1884, om 4 ure namiddag, ten verzoeke van Johannes Heymans ter herberge bij Breukers te Leveroy op de Deckerstraat, in eene zitting publiek verknopen : Een vruchtbare bouwhoeve te Nederweert op Leveroy, genaamd de “Koleheuf”, geheel aan elkander vast, groot in ‘t geheel 19 […]

memorieboek1

Vechtpartij op de Kermis

11/07/1884

Onder de gemeente Nederweert, te gehucht Leveroij, is Zondag-nacht op de kermis een ernstige verwonding gepleegd. Twee personen zijn reeds aangehouden. De verwonde persoon verkeert in levens-gevaar; de Justitie uit Roermond heeft zich de zaak aangetrokken. De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-07-1884 Het nieuws van den dag : kleine courant     10-07-1884 Leeuwarder courant: […]

memorieboek1

1878 Dankbetuiging aan dhr WIERTZ

20/01/1878

Ik ondergeteekende W. FRENKEN timmerman te Nederweert (LEVEROIJ) onlangs door brand, getroffen en alhoewel door eene ABUSIEVE VERWISSELING van de kwijting der jaarlijkse premie, alle regt tot schadevergoeding verloren hebbende, betuig bij deze mijnen hartelijken dank aan den WelED. heer WIERTZ Griffier te WEERT als hoofdagent der Brand-waarborg-maatschappij voor de spoedige en loijale regeling en […]

memorieboek1

Laumen, Ludovicus Josephus

15/02/1872

JESUS MARIA JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger DEN WELEERWAARDEN HEER LUDOVICUS JOSEPHUS LAUMEN, Geboren te Maeseyck,den 31 augustus1793 Priester gewijd te Gladbach,den 22 december 1816 Kapellaan te Eelen, den 3 april 1817. Pastoor te Leveroy, den 16 mei 1818. Rustend Pastoor sedert  1 mei 1868. gesterkt met do HH. Sacramenten der stervenden en […]

Bidprentjes

1859 arrest hooge Raad

12/01/1859

google books

gevonden in google-books blz 126

Arrest van den Hoogen Raad van den 12 Mei 1859 «De Hooge Raad der Nederlanden »()p het beroep van den Officier van justitie bij de Arrondissements regtbank te Roermond requirant van cassatie tegen een vonnis van gemelde Regtbank regt doende in burgerlijke zaken, van den 21 Octo ber 1858, waarbij F. J. H. E. C., oud 40 jaren, Notaris geboren te Beegden wonende te Roermond 126 van alle regtsvervolging is onslagen, ter zake van het hem bij dagvaarding te laste gelegdè feit, van in eene akte van overdragt van onroerende en roerende goederen Voor hem als Notaris op den September jl. verleden, slechts te hebben vermeld dat de o‚verdragt geschiedt onder anderen door M. L. huisvrouw van F. R. landbouweres te Leveroij, zonder daarbij te voegen in welke gemeente die persoon woonachtig is;

memorieboek1

Onderwijzer J.J. van denEerthweg publiceert boek

12/01/1840

Noord-Brabander

29-10-1840

 

Bij J. J.ROMEN, te Roermond, is van de pers gekomen , en bij den drukker dezes verkrijgbaar HANDBOEK V00R DE AMBTENABEN VAN DEN BUrRGELIJKEN STAND aangaande de houding der Registers volgens do Voorschriften der daarloe betrekkelijke arhkels van het Burgerlijk Welboek , der tailor uitgekomen Wetten , Advijzen an den Staatsraad , Besluiten enz. , behelzende de uitlegging van al deze Wetsbepalingen, en een groot aantal modellen van Akten , bijzonderlijk voor buitengewone gevallen. Een den Burgemeesteren onontbeertijk Werk , door J. IV. REHSEN-XANTEN , Commies-Griffer bij de Regtbank van eersten Aanleg te Roermund . . f 2- 00

memorieboek1

sollicitatie voor de school

22/11/1828

Journal de la province de Limbourg 22-11-1828 De schoolopziener van het 3de distrikt in de provincie Limburg , doet te weten , dat ter vervulling der bestaande schoolvakaturen respectievelijk in de gemeente Neer en het gehucht Leveroij onder Nederweert zal worden overgegaan tot het vergelijkend onderzoek der kandidaten voor dezelve , te weten: te Neer […]

memorieboek1

Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen

18/06/1728

Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen Datering: 1728 Zaak: Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen partij 2:  Jan Jacobs Achternaam: Jan Jacobs partij 1: Momboir des heren Opmerking:  Gedaagde, zoon van Peter Jacobs en Elisabeth Souts, was knecht bij Jacob Haelermans, slachtoffer is van Heijthuisen, moord gepleegd in Leveroy, gedaagde voortvluchtig en verbannen. Originele dagvaarding […]

memorieboek1