Auteur: fvdbroek

Inzegening nieuwe kerk

20/04/1924

April 20 Heden, 1ste Paaschdag, om half tien werd de nieuwe kerk ingezegend en daarna, om 10 uur, werd de 1ste H. Mis erin opgedragen. Door den pastoor geassisteerd voor de Eerw. Heeren J. Kessels, professor te Roermond en F. Wevers, rector te Heythuysen.

memorieboek1

Eerste steen Kerk gelegd

10/05/1923

Heden had de plechtige eerste steenlegging plaats. Zij werd verricht voor den Hoogeerwaarden Heer Ed. Haenen, Deken van Weert, geassisteerd door den Zeereerw. Heer J. Scheyven pastoor van Ell en voor den pastoor van hier. Door het Gemeentebestuur van Heythuysen werd een subsidie van fl. 2.000,00 verleend voor de nieuwe kerk.

memorieboek1

Start bouw nieuwe kerk

26/02/1923

  Heden zijn de werkzaamheden aan de nieuwe kerk begonnen.

memorieboek1

Gemeentelijke subsidie Kerk

23/02/1923

Heden besloot het Gemeentebestuur van Nederweert voor den bouw der nieuwe kerk te verleenen een subsidie van fl. 10.000,00. Dit besluit werd genomen met acht tegen twee stemmen. Vóór stemden: Koppen en Wijen, wethouders en de leden Breukers, Jonkers, Dalemans, van Goor, Vossen en Peeters; tegen stemden: de leden Heijmans en van den Boom. Het […]

memorieboek1

aannemer Krekelberg bouwt de nieuwe kerk

17/02/1923

LEVEROY. Kerkbouw. Vrijdag werd naar ontwerp van architect Joseph Wielders aanbesteed het bouwen van de kerk te Leveroy, laagste inschrijver aannemer Krekelberg Maasbracht voor de som van f 74480.— aan wien  het werk is gegund. Bron: Limburgsch dagblad   17-02-1923  

memorieboek1

Inschrijvingen nieuwe kerk

15/02/1923

Heden werd bij inschrijving de nieuwe kerk volgens plan en bestek gemaakt voor Architect Jos Wielders te Sittard aanbesteed. Ingeschreven werd: voor Willem Hubert Mestrom te Nijmegen fl. 99.850,00 voor Jean Derikx te Haelen fl. 82.300,00 voor Gebroeders Gooden te Meyel fl. 79.882,00 en voor Gerardus Hubertus Krekelberg te Maasbracht fl. 74.480,00. Aan den laagsten […]

memorieboek1

Beeld geschonken

16/01/1923

Jan. 16 In de kerk geplaatst een lindenhouten beeld voorstellende H. Hart van Maria, gemaakt door de Firma Joseph Thissen en Zonen te Roermond en gegeven door het echtpaar Verstappen-Verwielen alhier en kostende fl. 350,00.

memorieboek1

Bisschoppelijke machtiging

11/01/1923

Bisschoppelijke machtiging ontvangen om tot het bouwen eener nieuwe kerk over te gaan.

memorieboek1

Bisschoppelijke machtiging verkregen

10/01/1923

Bisschoppelijke machtiging verkregen om aan te nemen de som van fl. 280,00 tot stichting van een jaarget. 2de kl. Zonder assistentie, aangeboden voor Elisabeth Hillekens Wed. André van de Schoor.

memorieboek1

Bisschoppelijke machtiging ontvangen

04/01/1923

Bisschoppelijke machtiging ontvangen om het dennenbosch op het Hoogveld te laten verkoopen. (geschatte waarde fl. 400,00) (Jan. 9) Voornoemd dennenbosch heden door Notaris Biezenaar verkocht, heeft opgebracht fl. 532,00.

memorieboek1

Ontwerp Kerk goedgekeurd

15/12/1922

Heden heeft de Bisschoppelijke Commissie van Advies voor kerkelijke bouwwerken het ontwerp voor een nieuwe kerk te Leveroy , gemaakt voor Architect Jos Wielders te Sittard goedgekeurd.

memorieboek1

diverse korte berichten nov/dec 1922

28/11/1922

Nov. 28 Per aangeteekenden brief aan Directie van Brusselsche Maatschappij waarborg tegen brand, Brussel, Koninklijke Straat, 52, bericht, dat het kerkbestuur de verzekering van kerk en inboedel, zoals beschreven op polis no. 585470 den 4den April 1923 wil doen ophouden. Bisschoppelijke machtiging ontvangen om aan te nemen het gestichte jaargetijde/ 2e kl. zonder ass. Voor […]

memorieboek1

Effecten gedeponeerd

20/01/1922

Op het Bisdom gedeponeerd alle effecten der kerk ter gezamelijke waarde van fl. 34.300,00 en fr. 5.400,00. Dit is geschied voor de veiligheid tegen inbraak. De coupons tot en met 31 December 1922 zijn geknipt en hier gehouden.20221921

memorieboek1

Bissch. macht. aangevraagd

11/01/1922

Bissch. macht. aangevraagd om van Erven Jacob Roost, alhier, terug te mogen ontvangen fl. 500,00 en fl. 144,00 en de hypotheekstelling voor het eerste kapitaal te mogen laten doorhalen. Jan. 14 De onder volgnummer 6 aangevraagde machtiging ontvangen.

memorieboek1

Opbrengst Houtverkoop

20/12/1921

Dec. 20 Houtverkoop, voor not. Biezenaar gehouden, heeft opgebracht: voor de kerk ongeveer fl. 490,00; voor den arme ongeveer fl. 213,00.

memorieboek1

Bisschoppelijke machtiging ontvangen

01/12/1921

Bisschoppelijke machtiging ontvangen tot het verkoope van een tiental boomen en enig dennenhout door notaris Biezenaar.

memorieboek1

Pastoor Bongers overleden

23/11/1921

Het Centrum

23-11-1921

 

PASTOOR L. BONGERS-  Te Baarlo overleed de Zeer Eerw. heer L. Bongers rustend pastoor van Leveroij (L)

Z.Eerw. werd geboren in 1847,.priester gewijd in 1872 en was van 1892 tot 1 oct van dit jaár postoor te Leveroij

memorieboek1

Bongers, Lambertus

16/11/1921

JEZUS – MARIA – JOSEPH. In het H. Misoffer der Eerw. Priesters en in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger den Zeer Eerwaarden Heer LAMBERTUS BONGERS, OUD-PASTOOR VAN LEVEROY. geboren te Beesel den 24 december 1847 en Priester gewijd te Roermond 1872, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten, overleden te Baarlo […]

Bidprentjes

Bisschoppelijke machtiging

07/11/1921

Ontvangen bisschoppelijke machtiging om de pastorie te herstellen, zie notulenregister.

memorieboek1

donatie

05/11/1921

Aan P. van den Broek en Cie overhandigd een á 4% pandbrief van fl. 500,00 Bataafse  Hypotheekbank, serie CC no. 1002 , die uitgeloot is, ter vervanging door een obligate Nederlandsche Staatsschuld.

memorieboek1

Wetemans – Smeets, Maria

28/04/1920

JEZUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger MARIA SMEETS echtgenoote van WILLEM WETEMANS die geboren te Molen-Beersel (België), voor-zien van de H.H. Sacramenten den 28 April 1920 in den ouderdom van ruim 61 jaar te Leveroy overleed. Zie, ik neem degene van u weg, die gij zo zeer bemint ; weent […]

Bidprentjes memorieboek1

Drenters, Andreas

25/02/1920

MARIA + JOSEPH. (7 jaren en 7 quadr. aflaat) Bid voor de ziel van zaliger ANDREAS DRENTERS echtgenoot van WILHELMINA VAN HORNE. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy-Nederweert en overleed na eene langdurige ziekte, meermalen gesterkt met de H. Sacramenten, te Baexem den 25 Februari 1920. Hij heeft de wet des Allerhoogsten` onder-houden en […]

Bidprentjes memorieboek1

Wildenberg, Anna

22/07/1919

  JESUS -MARIA – JOSEPH Zalige herinnering aan Mejuffrouw Anna Maria Jacoba Wildenberg, Echtgenoote in ‘t eerste huwelijk van wijlen den Heer ‘tendens Joannes Vollenberg, in het tweede huwelijk van den Heer Johannes Hubertus Alofs. De dierbare overledene werd den 81 Mei 1878 to Veghel geboren en overleed, voorzien van de HAL Sacramenten der stervenden. […]

Bidprentjes

Schoor van de, Andreas

10/02/1919

JEZUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Andreas van de Schoor echtgenoot van Elisabeth Willekens, geboren to Leveroy den 11 Januari 1839, aldaar onverwachts in den Heer overleden den 10 Februari 1919. Hij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week of van het kwaad, (Job. 1.) daarom was hij bemind […]

Bidprentjes memorieboek1

Heijmans, Maria Driesser

02/12/1918

JEZUS -MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Maria Elisabeth Heijmans, weduwe van zaliger Peter Joannes Driesser. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy den 16 Juni 1855 en overleed aldaar, zacht en kalm den 2 December 1918, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk. Zie, ik neem degene van U weg, die […]

Bidprentjes memorieboek1

Wetemans, Johannes

22/11/1918

JESUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Johannes Hubertus Wetemans, die, geboren to Grathem den 7 Mei 1889 gesterkt door de 11 Sacramenten der stervenden godvruchtig in den Heer overleden is te Leveroy den 22 November 1918. Wat is toch ‘s menschen leven ? eene bloem, die bloeit en verflenst, eene […]

Bidprentjes memorieboek1

Wetemans, Gerard

21/11/1918

JESUS + MARIA + JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger Gerardus Hubertus Wetemans geboren te Grathem den 29 Februari 1888, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, godvruchtig in den Heer overleden te Leverov den 21 November 1918. Zoo werd hij, van de zijnen weggenomen in de kracht zijns levens, smartvol is het, dat […]

Bidprentjes

Sillekens, Maria

20/11/1918

JESUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger MARIA SILLEKENS, geboren te Roggel den 7 Februari 1883. gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden,god-vruchtig in den Heer overleden te Leveroy den 20 November 1918. Zij die God vreest, zal gelukkig zijn gerust en tevreden in hare laatste °ogenblikken. Ece 1, 19. Zij […]

Bidprentjes memorieboek1

Peeters, Jan

28/08/1918

JESUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Jan Mathijs Peeters die, geboren te Leveroy den 7 Maart 1895, aldaar, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, godvruchtig in den Heer overleden is den 28 Augustus 1918. Zoo werd hij van de zijnen weggenomen in de kracht zijns levens! Smartvol is het, […]

Bidprentjes memorieboek1

Brandstichting

17/04/1918

Te Leveroy (gem.Nederweert) brandde Dinsdag de boerderij van den landbouwer Ophey tot den grond toe af. Drie koeien, twee kalveren en een varken vonden den dood in de vlammen. De inwonende knecht, die door de marechaussee werd gearresteerd, bekende den brand te hebben gesticht. De Gooi en Eemlander 17 april 1918      

memorieboek1

Pater Greefkens overleden

06/03/1917

KERK NIEWS. Pater G. Greefkens t. — Een telegram uit China meldt het overlijden van den weleerw. pater G. Greefkens, van de Congregatie van Scheut, in de missie van Zuid-Mongolië overleden. Hij werd in 1876 te Leveroy geboren en vertrok in 1902 naar de missie in China, waar hij ongeveer 15 jaar is werkzaam geweest.

memorieboek1

Bonten, Johannes

16/02/1917

JESUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger DEN HEER Johannes Mathias BONTEN, weduwnaar van Mejuffrouw Gertrudis Hubertina Heijkers, geboren te Ell den 18 Februari 1832, en voorzien van de H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Leveroy den 16 October 1917. Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die God […]

Bidprentjes memorieboek1

PATER GERARD GREEFKENS

30/01/1917

              JEZUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de zielerust van zaliger DEN EERW. PATER GERARD GREEFKENS, Missionaris der Congregatie van Scheut, geboren te LEVEROY 5 September 1876, Priester gewijd te SCHEUT 14 Juli 1901, Vertrokken naar de Missie van Zuid-West Mongolië 13 September 1902, overleden aldaar in het […]

memorieboek1

Greefkens, Gerard

15/01/1917

JEZUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de zielerust van zaliger den Eerw. Pater GERARD GREEFKENS Missionaris der Congregatie van Scheut, geboren te LEVEROY 8 september 1876, Priester gewijd te SCHEUT 14 Juli 1901, Vertrokken naar de Missie van Zuid-West Mongolië 13 september 1902. overleden aldaar in het laatst van januari 1917. Door vurigen zielenijver […]

Bidprentjes

Willekens – Verwielen, Anna

09/12/1916

JESUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Anna Gertrudis Hubertina VERWIELEN, echtgenoote van Arnoldus Willekens, die, geboren te Grathem den 16 Juni 1853, te Leveroy voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden. overleden is den 9 December 1916. Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het […]

Bidprentjes memorieboek1

Verlaak – Abrahams, Anna

12/07/1916

JESUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Anna Maria Abrahams echtgenoote van Joannes Verlaak. De dierbare overledene werd geboren te Buggenum den 8 September 1844 en ontsliep zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten te Leveroy den 12 Juni 1916. De zoetste troost, die een vrouw naar ‘t graf medevoert, […]

Bidprentjes memorieboek1

Wetemans, Peter

07/07/1915

JESUS + MARIA + JOSEPH In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen DE ZIEL VAN ZALIGER PETER, HUBERT WETEMANS. De dierbare overledene werd geboren te Kelpen, den 12 Juli 1895 en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten, den 7 Juli 1915. De dood komt als een dief in den nacht, wanneer men er het minste aan […]

Bidprentjes memorieboek1

Verhaegen, Gerardus

03/03/1915

JEZUS + MARIA + JOZEF. 7 j. en 7 q. aflaat. Bid voor de zielerust van zaliger GERARDUS VERHAEGEN echtgenoot van JOHANNA WILLEKENS geboren te Leveroy-Heijthuijsen den 22 Januari 1856 en gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de tl. Kerk, aldaar overleden den 3 Maart 1915, na eene met waar christelijk geduld verdragen ziekte. […]

Bidprentjes memorieboek1

Frenken, Maria

18/07/1912

JEZUS + MARIA + JOZEF Bid voor de ziel van zaliger Maria Catharina Hubertina FRENKEN Lid van de H. Famitfe De dierbare overledene werd geboren te Leveroy de 18e Juli 1912 en overleed aldaar door een noodlotig ongeval voorzien van het H. Oliesel. Waakt en bidt, want gij weet niet, op welk uur de Heer […]

Bidprentjes

Dekkers, Anita Maria

05/06/1912

Heden overleed zacht en kalm in de Heer, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, onze inniggeliefde Moeder en Grootmoeder Mejuffrouw Anita Maria Dekkers weduwe van Martinus Op Heij geboren te Heythuysen den 2 November 1848 en overleden te Leveroy den 5 Juni 1912. Venlo:        JEAN OP HEIJ,  Rector,. Leveroy;    JACOBUS […]

Bidprentjes memorieboek1

Heidebrand

26/04/1912

De Telegraaf

26-04-1912

 

Op ‘t oogenblik woedt een felle heide- en boschbrand cp de terreinen tueschen Nederweert en Leveroy, genaamd Haffmanspoel, toe-behoorende aan verschillende eigenaars. Bij den vrij hevigen N.O. wind valt aan blusschen niet te denken. (L. K.)

memorieboek1

nieuws 1912

06/04/1912

Zaterdag 30. 03. 1912. LEVeroy/MILDERT. Naar aanleiding van het medegedeelde in  een vorig nummer op het volgende is voorgesteld_ dat het gehucht Mildert een nieuw kapelletje zal gebouwd worden Door de ingezetenen van het gehucht is reeds voor een aanzienlijk bedrag.  Ingereekent De som is evenwel nog lang niet toereikend Zaterdag 06. 04. 1912. Nu […]

memorieboek1

100 jarige en grote pompoenen

12/10/1911

Donderdag 12. 10. 1911 LEVEROY . Maandag was ons dorpje in feestdos . Een der inwoners Laurens Driesser, vierde voor den honderdsten keer zijn geboortedag.  in overeenstemming met de groote zeldzaamheid van hot jubelfeest had niet alleen de buurt en de familie, maar het geheele dorpje zich beijverd om dit feest op waardige wijze te […]

memorieboek1

Coolen, Peter

01/03/1911

JESUS +MARIA + JOSEPH. De ouderdom is een eerekroon. Wanneer zij op do wegen der gerechtigheid gevonden wordt. Prov. XIV V 31, Bid voor de ziel van zaliger den heer PETER JOHANNES COOLEN echtgenoot van wijlen Mej. Catharina Scheijven Die geboren te Neeritter den 29 October 1823, godvruchtig in den Heer ontslapen is te Loveroy […]

Bidprentjes memorieboek1

Op Heij, Petrus

21/01/1911

JEZUS + MARIA +JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger DEN HEER Petrus Mathias Jacobus OP HEIJ echtgenoot van Mej. Joanna Maria Berden, Lid van de 3de Orde van St. Franciscus en Lid van het Kerkbestuur te Leveroij. De overledene werd geboren te Baexem 26 September 1865 en ontsliep in den […]

Bidprentjes memorieboek1

Horne van- Verhagen, Cornelia

16/12/1910

JESUS + MARIA + JOSEPH. Ter liefde van Jesus wordt in uwe godvruchtige gebeden aanbevolen de ziel van zaliger CORNELIA VERHAGEN, echtgenote van Godfried van Horne. Die geboren te Aldeneik, den 13 Februari 1846, te Leveroy, den 16 December 1910 voorzien van de laatste troostmiddelen van onze Moeder do H. Kerk, na eene jarenlange ziekte […]

Bidprentjes memorieboek1

Laurens Driesser 100 jaar

09/10/1910

NEDERWE2RT. Zondag 9 October trad de oudste inwoner van ons dorp, dhr. Laureutius Driesser te Leveroy, zijn 100e levensjaar in. De man is zeer kras, en heeft een bijzonder helderen geest.

memorieboek1

Breukers, Pijls Johanna

01/03/1910

Met haar is de blijdschap onzer harten verdwenen ; de kroon is van ons hoofd gevallen en wij zijn weezen geworden. Jesus, Maria, Joseph! Bid voor de ziel van zaliger Johanna Pijls, weduwe van Th. BREUKERS. Zij werd geboren te Roggel 23 Maart 1823 en overleed, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroij […]

Bidprentjes

Nieuws 1909

06/04/1909

Zaterdag 15. 05. 1909. LEVEROY. Zondag 22 Mei zal door onze schutterij de koningsvogel geschoten worden. Dit traditionele volksfeest lokt gewoonlijk veel belangstellend publiek naar ons dorp. Vooral dit jaar verwacht men een opgewekte drukte, want van wel ingelichte zijde werd vernomen dat de fanfare “Wilhelmina” van Nederweert dit feest zal helpen opluisteren. Donderdag 24. […]

memorieboek1

Woning afgebrand

14/08/1908

Door onbekende oorzaak is de woning van den landbouwer H.v.R. geheel afgebrand. De pas geborgen oogst ging geheel in de vlammen op. Alles was tegen brandschade verzekerd  

memorieboek1