Auteur: fvdbroek

VERDWAALDE LIEFDESBRIEF STICHT ONHEIL

Harten dreigden te breken, doch de Roermondsche politierechter bracht de verzoening ROERMOND. — Wanneer Amors liefdespijlen afdrijven en op een verkeerde bestemming belanden, zijn de gevolgen dikwijls even verrassend als onaangenaam. Dat ondervond een jeugdige minnaar uit het stille en historische Montfort. Toen deze jongeman op een avond gezellig met zijn meisje thuis zat, kwam daar de […]

memorieboek1

Leunissen – Meens, Maria

JEZUS + MARIA + JOSEPH In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger MARIA GERTRUDIS MEENS Lid van de 3e Orde van den H. Franciscus echtgenote van wijlen JOHANNES LEUNISSEN De dierbare overledene werd geboren te Puth-Schinnen den 22 April 1866 en overleed eenige uren […]

Bidprentjes memorieboek1

4 geslachten

  De familie Janssen te Leveroy is onlangs in het vierde geslacht overgegaan. Ven ziet op de foto den overgrootvader, deu 95-jarigen Nicolaas Janssen, den grootvader Gerardus Janssen, oud 62 jaar, vader den 32-jarigen Henri Janssen en kind (resp. kleinkind en achterkleinkind) den 1-jarigen Oerrit Janssen. de limburger8-7-1938

memorieboek1

4 geslachten

Leveroy.’ Vier geslachten. De familie Janssen te Leveroy is onlangs in het vierde geslacht overgegaan. “en ziet op de foto den overgrootvader, den 95-jarigen Nicolaas Janssen, den grootvader Gerardus Janssen, oud 62 jaar, vader den 32-jarigen Henri Janssen en kind (resp. kleinkind en achterkleinkind) den 1-jarigen Gerrit Janssen.

memorieboek1

Schietboom voor de schutterij

Schietboom. — Door B. en W. van Heythuysen werd aan de schutterij St. Barbara te Leveroy vergunning verleend tot het oprichten van een schietboom met schietsteun enz., ingevolge de hinderwet. De vergunning geldt voor het perceel kadastraal bekend gemeente Heythuisen sectie G No. 306 gelegen aan de Tungelroysche beek.

memorieboek1

Veertigjarig Huwelijksfeest.

Veertigjarig Huwelijksfeest.  Donderdag 26 Mei herdachten de echtelieden Willem Kierkels-Kuypers den dag, waarop zij voor veertig jaar in het huwelijk traden. Het feest werd slechts in intiemen huiselijken kring gevierd. Behalve van kinderen, kleinkinderen en verdere familie had het jubileerend echtpaar ook van verschillende andere zijden gelukwenschen in ontvangst te nemen.

memorieboek1

Ongeval

Woensdagmorgen j.l. geraakte de 13-jarige H. Mestrom met zijn linkerhand zoodanig tusschen een draaiende wanmolen, dat hem de nagels van twee vingers werden afgekneld en hij zich onmiddellijk onder geneeskundige behandeling moest stellen.

memorieboek1

Reijnders, Maria

JEZUS + MARIA + JOSEPH IN DE GEBEDEN DER GELOOVIGEN WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER Maria Angelina DECKERS echtgenoote van Jacobus Reijnders. Lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De dierbare overledene werd geboren te Heijthuijsen 8 September 1862 en overleed, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroij […]

Bidprentjes memorieboek1

De schutterij heeft nog 14,23 gulden in Kas

Leveroy. Schutterij „St. Barbara”. — De schutterij .,St. Barbara” vergaderde in het lokaal van dhr. Ant Bakker onder voorzitterschap van dhr. GoertzH. Het jaarverslag, uitgebracht door dhr. P. Janssen, secretaris, werd door enkele leden nagezien en goedgekeurd; het financieel gedeelte hiervan sloot met een batig saldo van f 14,23. Overeenkomstig het voorstel van het bestuur […]

memorieboek1

Installatie pastoor Janssens

Ondanks het minder gunstige weer had alhier j.l. Zondag onder groote belangstelling de installatie plaats van den zeereerw. Heer Janssens als pastoor onzer parochie. Om kwart voor drie stelden schoolkinderen en de diverse vereenigingen van ons dorp zich nabij de pastorie op om den nieuwen Herder af te halen en kerkwaarts te geleiden. Om drie […]

memorieboek1

Leveroy onverwacht in diepen rouw.

Op den avond van 24 November werd Leveroy onverwacht in diepen rouw gedompeld, nl. door het droevig ongeluk, dat den Zeer eerwaarde heer Pastoor de Fauwe den beminde herder der parochie was overkomen. Met Rector Wevers uit Posterholt en de heeren Derks en Peter Kessels uit Heythuysen keerde hij per auto terug uit Weert, waar […]

memorieboek1

Fauwe, Petrus Johannes de

JEZUS + MARIA +JOZEF In ‘t H. Misoffer en de gebeden der Priesters en geloovigen wordt aanbevolen de ziel van Zaliger Petrus Johannes de FAUWE Geboren te Weert 21 Jan.1874 Priester gewijd te Roermond 26 Maart 1898 Benoemd tot kapl. te Herkenbosch Sept 1898 Benoemd tot kapl. te Helden April 1902 Benoemd tot rector te […]

Bidprentjes

Pastoor de Fauwe overleden – Ter dankbare herinnering

Op den avond van 24 November werd Leveroy onverwacht in diepen rouw gedompeld, nl. door het droevig ongeluk, dat den Zeer eerwaarde heer Pastoor de Fauwe den beminde herder der parochie was overkomen. Met Rector Wevers uit Posterholt en de heeren Derks en Peter Kessels uit Heythuysen keerde hij per auto terug uit Weert, waar […]

memorieboek1

ONTZETTEND AUTO-ONGEVAL TE NEDERWEERT.

– AUTO IN DE ZUID•WILLEMS-VAART GEREDEN PASTOOR DE FAUWE, RECTOR WEVERS EN DE HEER KESSELS VERDRONKEN. Een zware slag voor de boerenorganisatie. Een der inzittenden gered. Woensdagmiddag tusschen kwart over vijf en half zes is nabij de Hoogbrug over de Zuid-Willemsvaart te Nederweert een verschrikkelijk auto telt geval gebeurd, waarbij drie personen .om het leven […]

memorieboek1

Ontvangen schuldbekentenis

Ontvangen van P. van den Broek en Cie een schuldbekentenis, groot fl. 500,00 Nederland, 5%, lng 1918, no. 380438 ter vervanging van bovengemelde pandbrief.

memorieboek1

Kind Verbrand

Bron: Limburgsch Dagblad Het 4-jarig zoontje van de landbouwer H. Kessels te Leveroy, viel in een onbewaakt oogenblik in een ketel met kokend zeepsop. Het kind is aan de bekomen brandwonden overleden.

memorieboek1

Sillekens – Deckers, Wilhelmina

JEZUS + MARIA + JOZEF IN DE GEBEDEN DER GELOOVIGEN WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER WILHELMINA DECKERS, echtgenoote van Wilhelmus Hubertus Sillekens, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Heijthuijsen den 7 April 1865 en ontsliep in den Heer te Leveroij den 24 October 1937, voorzien van de […]

Bidprentjes memorieboek1

Treurwilg teken van massagraf

Vóór de kerk, door pastoor de Fauwe gebouwd in 1924, is een grote treurwilg geplant. Onder die treurwilg is een massagraf van alle overledenen, die tot dan toe rustten op de plaats waar de kerk staat   de datum 1 oktober is fictief we het is genoteerd ná 1 mei 1937

memorieboek1

Vermeulen – van Roij, Cornelia

JEZUS + MARIA + JOZEF BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER Cornelia Louisa Mathea van Roij WEDUWE VAN Petrus Hubertus Vermeulen Lid der 3e Orde van St. Franciscus De dierbare overledene werd geboren te Neer 2) Jan. 187 3 en ontsliep in den Heer te Leveroij 30 maart 1937 voorzien van de laatste H. Sacramenten. […]

Bidprentjes

Vossen, Andreas

JEZUS + MARIA + JOZEF ! BID VOOR DE ZIELERUST VAN ZALIGER DEN HEER Andreas Hubertus VOSSEN echtgenoot van Wilhelmina Winkelmolen. Lid van de Broederschap van 0.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand. De dierbare overledene werd geboren te Roggel 12 October 1889 en na godvruchtig ontvangen der H. Sacramenten, ontsliep hij te Leveroij 7 januari 1937. […]

Bidprentjes memorieboek1

POGING TOT ZWARE MISHANDELING

Het mes mee, „want” het was Nieuwjaar ! De 36-jarige gedetineerde landbouwer M.H. P., uit Weert, stond terecht wegens poging tot zware mishandeling, gepleegd op den café-houder Hendrik Bonten te Nederweert-Leveroy. Het geval speelde zich af in het café van B. op Nieuwjaarsavond. Een stel jongelui uit Weert en Nederweert wilde nog bier bij sluitingsuur. Toen […]

memorieboek1

Ongeval met dodelijke afloop

Toen de 24-jarige J. M. Willems te Leveroij bij Weert aldaar uit de kerk kwam en den weg opging, welke daar  een gevaarlijken draai heeft, werd aangereden door een luxe-auto van den garagehouder W. J. uit Heijthuizen. De man sloeg door de voorruit van de auto en werd met een gapende wonde aan het hoofd opgenomen. Dr. Smits […]

memorieboek1

Beurskens, Joannes

JEZUS – MARIA – JOZEF IN DE GEBEDEN DER GELOOVIGEN WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER JOANNES BEURSKENS weduwnaar van Maria Catharina Venner. De overledene werd geboren te NEER den 30 October 1851 en ontsliep in den Heer te LEVEROIJ 29 September 1936, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Ware godsdienstzin en diepgeloovige overtuiging waren […]

Bidprentjes memorieboek1

Wetemans, Willem

  Jesus – Maria – Jozef In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Willem Wetemans, weduwnaar van Maria Smeets. De overledene werd geboren te Grathem 11 Mei 1858 en ontsliep in den Heer te Leveroij 26 Augustus 1936. Al stierf de rechtvaardige een onverwachter dood, hij zou nochthans in ruste zijn. […]

Bidprentjes memorieboek1

Raemakers, Henricus

JEZUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger HENRICUS ALOYSIUS RAEMAKERS echtgenoot van Wilhelmina Kusters. De overledene werd geboren te Leveroij den 13 Maart 1876 en ontsliep aldaar in den Heer 29 October 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten.  Hij was een oprechte en vrome man, […]

Bidprentjes memorieboek1

actie om abonnees te winnen voor weekblad van Nederweert geslaagd

Ook in de Parochie Leveroij is onze actie tot uitbreiding van abonné’s uitstekend geslaagd. Ons weekblad Is er op enthousiaste wijze ontvangen en zal er toe medewerken een hechte band te smeden tusschen alle onderdeelen dezer Gemeente. Wij zijlen dan ook niet rusten, voordat er geen enkel gezin meer in deze Gemeente is, waar het […]

memorieboek1

Tunissen, Leonardus

Jesus + Maria + Jozef In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Leonardus Tunissen Echtgenoot VAN Anna van Bommel. De overledene werd geboren te Leveroij 24 April 1905 en ontsliep in den Heer in het St. Laurentius-Ziekenhuis te Roermond 5 October 1936, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Te vroeg naar […]

Bidprentjes memorieboek1

Geurts – Op Heij, Gertrudis

JEZUS- MARIA – JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger GERTRUDIS OP HEIJ echtgenoote van MATHIAS GEURTS, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Leveroij 19 Juli 1896 en ontsliep aldaar in den Heer 3 Mei 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten.  Wees […]

Bidprentjes memorieboek1

Hangx, joannes

JEZUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Joannes Mathias Hangx, echtgenoot van Joanna Hubertina Bongers, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Weert 2 Maart 1873 en ontsliep in den Heer te Leveroij 2 Mei 1935, voorzien van de laatste […]

Bidprentjes

Gansewinel van – Peerlings, Joanna

JEZUS – MARIA – JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Joanna Elisabeth PEERLINGS weduwe van Godefridus van Gansewinkel. De overledene werd geboren te Tungelroij 12 October 1857 en ontsliep in den Heer te Leveroij 19 Maart 1935, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Een eerekroon zijn de hooge jaren, […]

Bidprentjes memorieboek1

Breukers – Vermeulen, Helena

JESUS + MARIA + JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Helena Hubertina Vermeulen, weduwe van Christiaan Breukers. De overledene werd geboren te Heijthuijsen 12 Juni 1858 en ontsliep in den Heer te Leveroij 3 Juni 1934, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Een eerekroon zijn de hooge jaren, die […]

Bidprentjes memorieboek1

Motor-ongeval

Dinsdagmorgen omstreeks elf uur had te Leveroy-Kelpen een motor-ongeval plaats, waarbij de smid Kiggen uit Maarheeze bij het nemen van den bocht naar Leveroy met zijn motor over den kop sloeg en in het talud naast den weg terecht kwam. Door den in de buurt werkzaam zijnden kantonnier en een ander persoon werd Kiggen in […]

memorieboek1

Geraats, Petrus

JESUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Petrus Mathias Geraats, weduwenaar van Helena Op ‘t Root, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Grathem 13 December 1847 en ontsliep in den Heer te Leveroij 9 December 1933, voorzien van de […]

Bidprentjes memorieboek1

Vossen – Vestjens, Gertrudis

JESUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger GERTRUDIS VESTJENS, echtgenoote van LAURENTIUS VOSSEN, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Heijthuijsen 16 Juni 1896 en ontsliep in den Heer te Leveroij 1 December 1933, voorzien van de laatste H. Sacramenten. […]

Bidprentjes memorieboek1

Vermeulen, Petrus

JESUS – MARIA – JOZEF in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Petrus Hubertus VERMEULEN echtgenoot van Cornelia Louisa Mathea van Roij, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd gehoren te Leveroij 28 November 1867 en ontsliep aldaar in den Neer 24 November 1933, voorzien van de […]

Bidprentjes

Nicolaas Janssen wordt 90 jaar

Nicolaas Janssen, oudste lid van schutterij St. Barbara wordt 90 jaar. Nicolaas Janssen was in 1884 mede her-oprichter van de schutterij.

memorieboek1

Wijers – Frenke, Anna

Jezus + Maria + Joseph + Barbara Bid voor de ziel van zaliger ANNA MARIA FRENKEN weduwe van Engelbertus Wijers. De dierbare overledene werd geboren te Heijthuijsen den 19 Mei 1849 en overleed te I.everoij plotseling, doch niet onvoorbereid, den 20 Augustus 1933. Waakt, want ge weet niet op welk uur de Heer komt. Mank […]

Bidprentjes memorieboek1

Donatie voor missen

Nog ontvangen van Maria van Tongerlo op 1 mei 1933 fl. 50,00 voor 25 H. Leesmissen na haren dood voor de overledene familie van Roij-van Tongerlo. Dit geld is geplaatst op Borenleenbankboekje 466, de intrest blijft aan de kerk. Volgens lateren wensch van de geefster moeten voor deze fl. 50,00 ook gezongen H. Missen voor […]

memorieboek1

Op heij, Petrus

JEZUS f MARIA f JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger DEN HEER Petrus Mathias Jacobus OP HEIJ echtgenoot van Joanna Maria Berden, Lid van de 3de Orde van St. Franciscus en Lid van het Kerkbestuur te Leveroij. De overledene werd geboren te Baexem 26 september 1865 en ontsliep in den […]

Bidprentjes

Geelen – Breukers, Henrica

Jezus+Maria+Joseph+Franciscus In uwe gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger Henrica BREUKERS Lid der Derde Orde weduwe van Lambertus Godefridus GEELEN geboren te Leveroy den 28 Februari 1858, en, na eene met Christelijke gelatenheid verdragen ziekte, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, in den Heer ontslapen te Kelpen-ELL den 11 December 1932. In […]

Bidprentjes

BRANDEN.

BRANDEN. Te Leveroy. gem. Nederweert, brandden de schuur en stallingen van den landbouwer C. Tunissen geheel af. De geheele oogst en een groot deel der landbouwwerktuigen gingen verloren. Verzekering dekt gedeeltelijk de schade. Bron: Leidsch Dagblad | 7 december 1932 | pagina 10  (10/12)

memorieboek1

Gijsen – Gubbels, Maria

JEZUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Maria Gertrudis Gubbels echtgenoote van Barthelomaeus Gijsen. De overledene werd geboren te Baexem 1 September 1867 en ontsliep in den Heer te Leveroij 2 December 1932, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Opgevoed in de vreeze des Heeren had […]

Bidprentjes memorieboek1

Inbraak

Te Nederweert-Leveroy werd Woensdagnacht ingebroken ten huize van den landbouwer Th. Timmermans, te wiens nadeele Fl 120,– werden ontvreemd.

memorieboek1

ZILVEREN JUBILEUM J.H. ALOFS. ALS HOOFD DER SCHOOL.

De parochie Leveroy, gemeente Nederweert, heeft Woensdag op waarlijk schitterende en onverbeterlijke wijze den dag herdacht, waarop het alom geachte en beminde Hoofd der School, dhr. J. H. Alofs, zijn zilveren jubileum als zoodanig vierde. Reeds des morgens werd de jubilaris en zijn familie door de Fanfare Concordia en de schoolkinderen aan zijn woning afgehaald en ter […]

memorieboek1

pastoor W. M. H. Joosten overleden

Em. pastoor W. M. H. Joosten overleden. In den ouderdom van zes en zeventig jaren is, voorzien van de laatste H.H. Sacramenten te Vroenhof (L.) overleden, emeritus-pastoor W. M. H. Joosten. De thans ontslapene werd in 1855 te Heel geboren, studeerde aan de seminaria van het bisdom en werd in 1882 priester gewijd. Achter-eenvolgens was […]

memorieboek1

Gubbels – Havens, Wilhelmina

Ter liefde van JEZUS – MARIA – JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger WILHELMINA HAVENS Weduwe van P. M. GUBBELS Geboren te Leveroy (Nederweert) 18 Nov. 1841 en voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. overleden te Swartbroek, 4 Augustus 1931. Van krachten uitgeput stierf zij in een gelukkigen ouderdom en op gevorderden leeftijd, […]

Bidprentjes

Mertens – Peters, Maria

JEZUS + MARIA + JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger MARIA HELENA PETERS, weduwe van KAREL MERTENS, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Leveroij 17 Maart 1854 en ontsliep aldaar in den Heer 30 Mei 1931, voorzien van de laatste H. Sacramenten. […]

Bidprentjes memorieboek1

Hermans, Petrus

JEZUS + MARIA + JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Petrus Joannes Hermans echtgenoot van Anna Catharina Op Heij. De dierbare overledene werd geboren te NEER 6 Juni 1887 en ontsliep in den Heer te LEVEROIJ 7 Mei 1931, voorzien van de laatste H. Sacramenten. Geheel zijn leven droeg […]

Bidprentjes memorieboek1

Fl 300,00 voor missen

Ontvangen van Maria van Tongerlo, weduwe Ant. van Roij, Maxet fl. 300,00. Deze som staat ook vermeld in het dagboek en brengt tot aan den dood van Maria van Tongerlo 3% voor haar op en wordt daarna besteed voor en wekelijksche gezongen H. Mis gedurende een jaar voor haar en haren man-Zaliger. Geen schuldbekentenis werd […]

memorieboek1

Denier – Roost, Elisabeth

Wees in uw gebed de onsterfelijke ziel Indachtig van Elisabeth R 0 0 S T echtgenoote van Theodoor DENIER geboren te Leverooi (Holl.) den 3 November 1876 en na langdurige en pijnlijke ziekte, zacht en godvruchtig in den Heer ontslapen te Waterschei op 11 Maart 1931, gesterkt door de laatste heilige Sacramenten. Gansch ‘t leven […]

Bidprentjes memorieboek1