Auteur: fvdbroek

Bonten, Johannes

JESUS + MARIA + JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger DEN HEER Johannes Mathias BONTEN, weduwnaar van Mejuffrouw Gertrudis Hubertina Heijkers, geboren te Ell den 18 Februari 1832, en voorzien van de H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te Leveroy den 16 October 1917. Hij was een eenvoudig en rechtschapen man, die God […]

Bidprentjes memorieboek1

PATER GERARD GREEFKENS

  JEZUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de zielerust van zaliger DEN EERW. PATER GERARD GREEFKENS, Missionaris der Congregatie van Scheut, geboren te LEVEROY 5 September 1876, Priester gewijd te SCHEUT 14 Juli 1901, Vertrokken naar de Missie van Zuid-West Mongolië 13 September 1902, overleden aldaar in het laatst van Januari 1917. Door vurig […]

memorieboek1

Willekens – Verwielen, Anna

JESUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Anna Gertrudis Hubertina VERWIELEN, echtgenoote van Arnoldus Willekens, die, geboren te Grathem den 16 Juni 1853, te Leveroy voorzien van de H. H. Sacramenten der stervenden. overleden is den 9 December 1916. Zij was eenvoudig en oprecht, vreesde God en week af van het […]

Bidprentjes memorieboek1

Verlaak – Abrahams, Anna

JESUS – MARIA – JOSEPH. Bid voor de ziel van zaliger Anna Maria Abrahams echtgenoote van Joannes Verlaak. De dierbare overledene werd geboren te Buggenum den 8 September 1844 en ontsliep zacht en kalm, voorzien van de H.H. Sacramenten te Leveroy den 12 Juni 1916. De zoetste troost, die een vrouw naar ‘t graf medevoert, […]

Bidprentjes memorieboek1

Wetemans, Peter

JESUS + MARIA + JOSEPH In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen DE ZIEL VAN ZALIGER PETER, HUBERT WETEMANS. De dierbare overledene werd geboren te Kelpen, den 12 Juli 1895 en overleed, gesterkt door de H. Sacramenten, den 7 Juli 1915. De dood komt als een dief in den nacht, wanneer men er het minste aan […]

Bidprentjes memorieboek1

Verhaegen, Gerardus

JEZUS + MARIA + JOZEF. 7 j. en 7 q. aflaat. Bid voor de zielerust van zaliger GERARDUS VERHAEGEN echtgenoot van JOHANNA WILLEKENS geboren te Leveroy-Heijthuijsen den 22 Januari 1856 en gesterkt door de genademiddelen van onze Moeder de tl. Kerk, aldaar overleden den 3 Maart 1915, na eene met waar christelijk geduld verdragen ziekte. […]

Bidprentjes memorieboek1

Dekkers, Anita Maria

Heden overleed zacht en kalm in de Heer, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, onze inniggeliefde Moeder en Grootmoeder Mejuffrouw Anita Maria Dekkers weduwe van Martinus Op Heij geboren te Heythuysen den 2 November 1848 en overleden te Leveroy den 5 Juni 1912. Venlo:        JEAN OP HEIJ,  Rector,. Leveroy;    JACOBUS […]

Bidprentjes memorieboek1

Heidebrand

De Telegraaf

26-04-1912

 

Op ‘t oogenblik woedt een felle heide- en boschbrand cp de terreinen tueschen Nederweert en Leveroy, genaamd Haffmanspoel, toe-behoorende aan verschillende eigenaars. Bij den vrij hevigen N.O. wind valt aan blusschen niet te denken. (L. K.)

memorieboek1

nieuws 1912

Zaterdag 30. 03. 1912. LEVeroy/MILDERT. Naar aanleiding van het medegedeelde in  een vorig nummer op het volgende is voorgesteld_ dat het gehucht Mildert een nieuw kapelletje zal gebouwd worden Door de ingezetenen van het gehucht is reeds voor een aanzienlijk bedrag.  Ingereekent De som is evenwel nog lang niet toereikend Zaterdag 06. 04. 1912. Nu […]

memorieboek1

100 jarige en grote pompoenen

Donderdag 12. 10. 1911 LEVEROY . Maandag was ons dorpje in feestdos . Een der inwoners Laurens Driesser, vierde voor den honderdsten keer zijn geboortedag.  in overeenstemming met de groote zeldzaamheid van hot jubelfeest had niet alleen de buurt en de familie, maar het geheele dorpje zich beijverd om dit feest op waardige wijze te […]

memorieboek1

Coolen, Peter

JESUS +MARIA + JOSEPH. De ouderdom is een eerekroon. Wanneer zij op do wegen der gerechtigheid gevonden wordt. Prov. XIV V 31, Bid voor de ziel van zaliger den heer PETER JOHANNES COOLEN echtgenoot van wijlen Mej. Catharina Scheijven Die geboren te Neeritter den 29 October 1823, godvruchtig in den Heer ontslapen is te Loveroy […]

Bidprentjes memorieboek1

Op Heij, Petrus

JEZUS + MARIA +JOZEF. In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger DEN HEER Petrus Mathias Jacobus OP HEIJ echtgenoot van Mej. Joanna Maria Berden, Lid van de 3de Orde van St. Franciscus en Lid van het Kerkbestuur te Leveroij. De overledene werd geboren te Baexem 26 September 1865 en ontsliep in den […]

Bidprentjes memorieboek1

Horne van- Verhagen, Cornelia

JESUS + MARIA + JOSEPH. Ter liefde van Jesus wordt in uwe godvruchtige gebeden aanbevolen de ziel van zaliger CORNELIA VERHAGEN, echtgenote van Godfried van Horne. Die geboren te Aldeneik, den 13 Februari 1846, te Leveroy, den 16 December 1910 voorzien van de laatste troostmiddelen van onze Moeder do H. Kerk, na eene jarenlange ziekte […]

Bidprentjes memorieboek1

Laurens Driesser 100 jaar

NEDERWE2RT. Zondag 9 October trad de oudste inwoner van ons dorp, dhr. Laureutius Driesser te Leveroy, zijn 100e levensjaar in. De man is zeer kras, en heeft een bijzonder helderen geest.

memorieboek1

Nieuws 1909

Zaterdag 15. 05. 1909. LEVEROY. Zondag 22 Mei zal door onze schutterij de koningsvogel geschoten worden. Dit traditionele volksfeest lokt gewoonlijk veel belangstellend publiek naar ons dorp. Vooral dit jaar verwacht men een opgewekte drukte, want van wel ingelichte zijde werd vernomen dat de fanfare “Wilhelmina” van Nederweert dit feest zal helpen opluisteren. Donderdag 24. […]

memorieboek1

Woning afgebrand

Door onbekende oorzaak is de woning van den landbouwer H.v.R. geheel afgebrand. De pas geborgen oogst ging geheel in de vlammen op. Alles was tegen brandschade verzekerd  

memorieboek1

1908 Brand !

— Door onbekende oorzaak ontstond brand in de boerderij van den landbouwer P.W. te Leveroy bij Nederweerd. De woning met het grootste gedeelte van den inboedel lag spoedig in asch. Het vee werd gered. Alles was door verzekering gedekt. Bron:   Algemeen Handelsblad    18-04-1908

memorieboek1

Kessels, Theodorus

JESUS + MARIA + JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger Theodorus Kessels,  Echtgenoot van Maria Elisabeth Franssen, die geboren te Weert den 16 Februari 1840 onverwachts door een beroerte getroffen. te Leveroy .gestorven is, den 18 October 1907. voorzien met het laatste H. Sacrament der stervenden. Hij was een eenvoudigen rechtschapen man. (die God […]

Bidprentjes memorieboek1

Theunissen, Johannes

JESUS – MARIA – JOSEPH, Bidt voor de ziel van zaliger den Heer Johannes THEUNISSEN, echtgenoot van wijlen. JOHANNA NIESKENS, en van ANTOINETTA EIKELBERG, geboren te LEVEROY den 5 Maart 1831 en aldaar zacht en kalm in den Heer ontslapen den 15 Januari 1907 na gesterkt te zijn met de genademiddelen onzer Moeder de H. […]

Bidprentjes memorieboek1

1906 Meester Steegmans verlaat de school

De nieuwe koerieer

27-12-1906

 

1906 Meester Steegmans verlaat de school

INGEZONDEN (Buiten verantwoordelijkheid der Redactie)

Geachte Heer Redacteur Maandag jl. gaf de heer Steegmans te Leveroy zijne laatste les in de school

memorieboek1

Eertwegh van den, Petronella

GEDENK IN UWE GEBEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER Petronella wilhelmina van den Eertwegh Echtgenoot van Gerbrand Fust Geboren te Leveroy (Limburg), overIeden te Zaandijk in den ouderdom van 51 Jaar den 31 sten december 1890 na voorzien te zijn van de H.H. Sacrementen der stervenden, en den 5den Januari 1891 begraven op het R.K. Kerkhof […]

Bidprentjes memorieboek1

kapelaan Schmitz verlaat Leveroy

Voor enige dagen verliet onze beminde kapelaan. de weleerw. hoor H. J. H. Schmitz onze parochie om zich te Blitterswijk te vestigen. Ongaarne zag men hem van hier vertrekken den ijverigen priester, den talentvollen redenaar, don hartelijken vriend vooral van zieken en bedrukten. Moge hij in zijne nieuwe standpaats even zegenrijk werkzaam zijn als hier […]

memorieboek1

Verheggen, Henricus

JESUS, MARIA, JOZEF. Bid voor de ziel van zaliger HENRICUS VERHEGGEN, ECHTGENOOT VAN Petronella Geraets, geboren te LEVEROY in het jaar 1836 en na een langdurig lijden, gesterkt door de H.H. Sacramenten, godvruchtig in den Heer overleden te BUGGENUM den 3 September 1905. De overledene was een godsdienstig, oprecht en godvreezend man. — Hij wandelde […]

Bidprentjes memorieboek1

1885 Poging tot inbraak

In de R. K. kerk te Leverooi, gem. Nederweert, zijn pogingen tot inbraak gedaan. Toen deze niet gelukten, hebben de dieven twee offerblokken, welke aan kruisbeelden langs den weg geplaatst zijn, bestolen.

memorieboek1

1899 Boerenknecht komt onder kar

Bron: De tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad Datum: 26-02-1899 Ongeluk – Terwijl gisteren-namiddag een boerenknecht te Leverooi (L.) bezig was met nog eenige voerlieden om een inboedel op een wagen te vervoeren, had hij het ongeluk, te struikelen, met het treurig gevolg, dat hem beide wie en over het lichaam gingen. Zijn toestand was hedenochtend hopeloos.  

memorieboek1

test

ff

memorieboek1

L. wetemans in Grathem neergestoken

VENLOO—Te Grathem ( Limburg ) is zekere L. Weternans uit Leveroij, zoodanig wet een mes verwond, dat men voorzijn leven vreest; hij kreeg drie steken, één op zijn hoofd, één boven in de borst, en één in den rug. Volksstem 22-11-1899 Het nieuws van den dag : kleine courant31-10-1899 Het nieuws van de dag  

memorieboek1

Salemans, Peter

JESUS – MARIA – JOSEPH. CHRISTELIJK AANDENKEN AAN Peter Johannes Salemans, GEBOREN TE BAEXEM, DEN 2 NOVEMBER 1872, OVERLEDEN TE LEVEROY DEN 1 AUGUSTUS 1897, GESTERKT DOOR DE H SACRAMENTEN DER STERVENDEN. Van zijne kinderjaren af had de overledene geleerd God te vreezen en zich van het kwaad te onthouden. Tob. 1.10 Hij was oprecht, […]

Bidprentjes memorieboek1

kosterswoning door bliksem getroffen

Het huis van den koster K. Mertens is door den bliksem getroffen en afgebrand met een gedeelte van den inboedel. Het vee werd gered

memorieboek1

1897 Brutale diefstal

Nieuwsblad van het Noorden

11-12-1897

 

 

Brutale diefstal. Te Leveroy (Limburg) is bij den herbergier A D. een brutale diefstal gepleegd. Uit de slaapkamer, waar D. te bed lag, zijn eene broek en vest met ongeveer 10 gulden ontvreemd. Ofschoon er eene lamp brandde, hebben noch D., noch zijne vrouw iets gezien of gehoord. Het schijnt.dat de (lieven zich hadden laten opsluiten en dat zij des nachts. toen al de bewoners in diepe rust waren, hun slag geslagen hebben. Toen D. des morgens opstond. vond hij de deur open maar er waren geen sporen van geweld te ontdek-ken. Buiten op straat vond een der buren een mes, (lat misschien door de dieven was achtergelaten.

memorieboek1

nieuws 1894

27 febr 1894 In onze gemeente zullen binnenkort nog twee ce8peratieve boterbereidingen worden opgericht; eene •te gehucht Strateris en eene in de parochie Leveroy. 20 maart 1894 Te Leveroy onder onze gemeente is Zondag een 2 jarig kindje van den landbouwer P. Peeters, buiten de wooning spelende in een waterpoel geraakt en verdronken; toen men […]

memorieboek1

1894 Te Drenters wordt verkocht

De Notaris RUTTEN  te HEIJTHUIZEN, zal publiek VERKOOPEN: Op Maandag 13 Augustus, om 4 ure nam., te Nederweert op Leveroy, ter herberge van Joh. Theunissen, ten verzoeke van Theodoor Willekens en Hendrik Craenen. Eene Boerderij, genaamd Bij Drenters, gelegen te Leveroy, bestaande in huis, tuin, boomgaard en beste bouwlanden en weilanden, verdeeld als: Huis, tuin, […]

memorieboek1

H.J Craenen begint opleiding onderwijzer

Leeuwarder courant

03-04-1894

 

Bij beschikking van den Minister van binnen-landsche taken sun van 1 Mei o.k. of benoemd tot kweekeling bij de Rijkskweekschool voor onderwjjzers te Maastricht : H. M. Wittenaar te Oud-Gastol, W. J. Drent to Weert, J. N. G. Adam to Meerssen, E. H. Dik te Nieuwbuinen, A. H. Veenbaas to Oldetrijne, H. Heierman te Tiol, G. Bartelds te Gieten , H. J. Craenen to Leverolj, G. Wieringa to Pease, H. van Bolkum to Grolloo, W. J. H. Romgens to Schin-op-Gout , F. J. Metslar to Marrum, J. H. P. Janssen to Venloo, P. H. Wolfs to Heer, J. H. Heep to Holwerd, R. J. H. Leenders to Meerssen, J. A. A. Collen to Beek, J. F. H. Titalaer to Afferden, B. Sluiter to Bellingwolde , J. H. H. Lennards to Valkenburg.

memorieboek1

J. Breuken Nieuwe onderwijzer

Het nieuws van den dag : kleine courant

23-03-1894

 

Benoemd: tot Onderwijzer te L everooi-Nederweert J. Breuken, te Buggenum ;

memorieboek1

Caris, Lambertus Hubertus

Ter liefde van Jezus wordt in het H. Misoffer der Eerw. Geestelijken, in de gebeden en JET. communis der familie, vrienden en parochianen aanbevolen de ziel van zaliger den Weleerw. Heer Lambertus, Hubertus Caris, geboren te Nederweert den 26 Februari. …… . 1823. Priester gewijd te Roermond ……………………… 1848. Kapelaan benoemd te venloo……………………… 1848. Kapelaan […]

Bidprentjes

Nieuwe onderwijzer

Het nieuws van den dag : kleine courant

24-06-1890

 

Benoemd: tot onderwijzer te jubbega-Sehurega a/d Vaart Sj. Dijkstra, te Hoornsterzwaag; — tot onderwijzer te Hoornsterzwaag L. de Jong, te Jubbega; — tot onderwijzeres te Mildam Mej. Anna Visseber, te Zwolle; Tot onderwijzer te Ospel, Nederweert, Smeets, te Helenaveen; — tot id. te Leverooi, Nederweert, Leanerts, te Stamprooi.

memorieboek1

Geschoten tijdens de kermis

Kermis houden !! Op de kermis te Leveroy, zoo deelt de N. R. NV mede, een gehucht van Nederweert, ging het deze week onrustig toe. Wegens dronkenschap en het plegen van baldadigheden werd tegen eenige personen procesverbaal opgemaakt, waarna de politie op eene hagelbui van stenen onthaald werd. Nadat de politie van haar wapenen had […]

memorieboek1

J.L. Röselaers wordt de nieuwe kapelaan

Tilburgsche courant

09-10-1884

 

KERKELIJKE BERICHTEN. ‘ Zijn Doorl. Hoogwaardigheid Mgr. J. A. Paredis , bisschop van Roermond , heeft benoemd : tot kapelaan te Heel den eerw. heer J. F. H. Bertrams thans te Melick, tot kapelaan te Melick den eerw. heer F. A. J. H. Bloemen uit het Seminarie ; tot kapelaan te Nieuwstad den eerw. heer W. M. H. Joosten , thans kapelaan te Leveroij ; tot kapelaan te Leveroij , den eerw. heer J. L. Röselaers ; tot kapelaan te Haelen den eerw. heer P. J. H.- Beelen ; tot kapelaan te Horn den eerw. heer A. F. Litjens ; tot kapelaan to Hulsberg den eerw. heer J. J. H. Janssen; tot kapelaan te Roggel den eerw. heer J. H. Hendrikx en tot kapelaan te Stamproij den eerw. heer H. R. Munnecom, deze laatste zes heeren allen uit het Seminarie.

memorieboek1

1884: Kolenheuf te koop

Bouwhoeve. De Notaris RUTTEN te Heythuysen, zal op Woensdag 30. Juli 1884, om 4 ure namiddag, ten verzoeke van Johannes Heymans ter herberge bij Breukers te Leveroy op de Deckerstraat, in eene zitting publiek verknopen : Een vruchtbare bouwhoeve te Nederweert op Leveroy, genaamd de “Koleheuf”, geheel aan elkander vast, groot in ‘t geheel 19 […]

memorieboek1

Vechtpartij op de Kermis

Onder de gemeente Nederweert, te gehucht Leveroij, is Zondag-nacht op de kermis een ernstige verwonding gepleegd. Twee personen zijn reeds aangehouden. De verwonde persoon verkeert in levens-gevaar; de Justitie uit Roermond heeft zich de zaak aangetrokken. De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-07-1884 Het nieuws van den dag : kleine courant     10-07-1884 Leeuwarder courant: […]

memorieboek1

1878 Dankbetuiging aan dhr WIERTZ

Ik ondergeteekende W. FRENKEN timmerman te Nederweert (LEVEROIJ) onlangs door brand, getroffen en alhoewel door eene ABUSIEVE VERWISSELING van de kwijting der jaarlijkse premie, alle regt tot schadevergoeding verloren hebbende, betuig bij deze mijnen hartelijken dank aan den WelED. heer WIERTZ Griffier te WEERT als hoofdagent der Brand-waarborg-maatschappij voor de spoedige en loijale regeling en […]

memorieboek1

Laumen, Ludovicus Josephus

JESUS MARIA JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger DEN WELEERWAARDEN HEER LUDOVICUS JOSEPHUS LAUMEN, Geboren te Maeseyck,den 31 augustus1793 Priester gewijd te Gladbach,den 22 december 1816 Kapellaan te Eelen, den 3 april 1817. Pastoor te Leveroy, den 16 mei 1818. Rustend Pastoor sedert  1 mei 1868. gesterkt met do HH. Sacramenten der stervenden en […]

Bidprentjes

1859 arrest hooge Raad

google books

gevonden in google-books blz 126

Arrest van den Hoogen Raad van den 12 Mei 1859 «De Hooge Raad der Nederlanden »()p het beroep van den Officier van justitie bij de Arrondissements regtbank te Roermond requirant van cassatie tegen een vonnis van gemelde Regtbank regt doende in burgerlijke zaken, van den 21 Octo ber 1858, waarbij F. J. H. E. C., oud 40 jaren, Notaris geboren te Beegden wonende te Roermond 126 van alle regtsvervolging is onslagen, ter zake van het hem bij dagvaarding te laste gelegdè feit, van in eene akte van overdragt van onroerende en roerende goederen Voor hem als Notaris op den September jl. verleden, slechts te hebben vermeld dat de o‚verdragt geschiedt onder anderen door M. L. huisvrouw van F. R. landbouweres te Leveroij, zonder daarbij te voegen in welke gemeente die persoon woonachtig is;

memorieboek1

Onderwijzer J.J. van denEerthweg publiceert boek

Noord-Brabander

29-10-1840

 

Bij J. J.ROMEN, te Roermond, is van de pers gekomen , en bij den drukker dezes verkrijgbaar HANDBOEK V00R DE AMBTENABEN VAN DEN BUrRGELIJKEN STAND aangaande de houding der Registers volgens do Voorschriften der daarloe betrekkelijke arhkels van het Burgerlijk Welboek , der tailor uitgekomen Wetten , Advijzen an den Staatsraad , Besluiten enz. , behelzende de uitlegging van al deze Wetsbepalingen, en een groot aantal modellen van Akten , bijzonderlijk voor buitengewone gevallen. Een den Burgemeesteren onontbeertijk Werk , door J. IV. REHSEN-XANTEN , Commies-Griffer bij de Regtbank van eersten Aanleg te Roermund . . f 2- 00

memorieboek1

sollicitatie voor de school

Journal de la province de Limbourg 22-11-1828 De schoolopziener van het 3de distrikt in de provincie Limburg , doet te weten , dat ter vervulling der bestaande schoolvakaturen respectievelijk in de gemeente Neer en het gehucht Leveroij onder Nederweert zal worden overgegaan tot het vergelijkend onderzoek der kandidaten voor dezelve , te weten: te Neer […]

memorieboek1

Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen

Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen Datering: 1728 Zaak: Bestraffing wegens moord op Hendrik Verstraelen partij 2:  Jan Jacobs Achternaam: Jan Jacobs partij 1: Momboir des heren Opmerking:  Gedaagde, zoon van Peter Jacobs en Elisabeth Souts, was knecht bij Jacob Haelermans, slachtoffer is van Heijthuisen, moord gepleegd in Leveroy, gedaagde voortvluchtig en verbannen. Originele dagvaarding […]

memorieboek1