Geurts, Petrus

0 Comment

Mijn Jezus, barmhartigheid (300 d. afl.)
t

Bid voor de ziel van zaliger

Petrus Geurts

Lid der Aartsbroederschap der H. Familie echtgenoot van

Maria Petronella Bartels

Hij werd geboren te Horst den 15 April 1868 en werd aldaar na een langdurige ziekte, gesterkt door de H. Sacramenten, tot een beter leven opgeroepen den 28 April 1931.

Hij verlaat een leven vol ellenden. H. Cath. v. S.

Gelukkig echter de ellende, die tot iets beters voert. HL Ant. De liefderijkste zorgen, de vurigste gebeden van echtgenoote en kinderen hebben niet vermocht hem in hun midden te houden, wiens oogen zij zoo gaarne aanschouwden. Doch Gij, o Heer, hebt gehandeld volgens Uwen wil. Joan. I, 14 Gij hadt hem ons gegeven tot ons geluk, thans eischtGij hem terug. Wij geven hem zonder morren maar met een gewond hart weder. H. Ephr.

Stervende mocht hij zeggen: Kinderen, ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gij zoudt doen gelijk ik gedaan heb. Wat gij van mij gezien en gehoord hebt, doet dat en de God des vredes zal met u zijn. Joan. 13.

Eens hoop ik u allen weder te zien. Joan. 16.

Allen smeek ik voor mij te blijven bidden. Rom. 15 H. Hart van Jezus, ik vertrouw op U (300 d. afl.) Heer, geef haar de eeuwige rust en het eeuwige licht verse hij ne haar, dat zij rustein vrede. 300 d afl
G. van Neerven, Koster, Horst