Kort nieuws, huldiging jubilarissen fanfare

0 Comment

LEVEROY – Woningbouw-commissie – Nu binnenkort kan worden begonnen met de woningbouw in fase II in de gemeente Heythuysen op het grondgebied van de kern Leveroy, hebben burgemeester en wethouders van Heythuysen gevraagd voor de toewijzing van deze woningen een eigen Leveroyse commissie in het leven te roepen. Inmiddels heeft de gemeenschapsraad de inwoners bijeengeroepen en is ook de commissie tot stand gekomen. Deze ziet er als volgt uit: voor de bejaarden van Leveroy mevr. Ament-Creemers, voor de jongeren mej. Leny Kierkels, voor de inwoners van Heythuysen de heren M. Arits en H. Slabbers, voor de gemeenschapsraad de heer H. Goertz en als lid van de commissie woningbouwvereniging Nederweert de heer L. Hermans

LEVEROY – Huldiging jubilarissen – Op een stijlvolle wijze zijn dinsdagavond vier jubilarissen gehuldigd, die 25 jaar lid ‘zijn van de fanfare Concordia. Aangezien ook voorzitter J. Naus bij de jubilarissen behoorde, voerde pastoor Nijhof als beschermheer het woord en prees de voorzitter om de correcte en zakelijke wijze waarmee hij de vereniging leidde. De andere drie heren t.w. Leo Timmermans en Jo Corsten en Jan Knapen werden geprezen vanwege hun grote liefde voor de muziek en hun nooit aflatende inzet voor Concordia. Na deze huldigingswoorden maakte ondervoorzitter Turlings van de RK Bond voor Muziekgezelschappen bekend dat hij naar Leveroy gekomen was om de vier jubilarissen de zilveren bondsspeld met bijbehorende oorkonde te overhandigen. Ook kregen de dames, die in de huldiging werden betrokken, bloemen aangeboden.

LEVEROY – Veiligheid voor kinderen – De Oudervereniging van Leveroy heeft voor heden, donderdagavond, om 8 uur een bijeenkomst uitgeschreven, niet alleen voor de leden van deze vereniging, maar voor alle ouders tot het bijwonen van een spreekbeurt met dia’s door dhr. Houben. Deze spreekbeurt zal handelen over de veiligheid in en om het huis. Gezien de vele ongevallen, die ook en vooral met nog niet schoolgaande jonge kinderen gebeuren heeft het bestuur van de Ouderverenigingen zijn bezorgdheid hierover uitgesproken. De bijeenkomst is in zaal Leverona.

LEVEROY – Fanfare Concordia – Tijdens de jaarvergadering van fanfare Concordia zijn de aftredende bestuursleden J. Naus en A. Meuwissen bij acclamatie herkozen. Ook is J. Naus met volle instemming van de leden herkozen tot voorzitter. Tot tweede penningmeester benoemde de vergadering op voordracht van het bestuur de heer Joh. Slabbers. Tijdens deze vergadering vond ook de huldiging plaats van vier jubilarissen. De jaarstukken werden door de vergadering onder veel applaus goedgekeurd en de voorzitter bedankte met name de heer G. Houben voor het vele werk dat hij in zijn vrije tijd doet voor de vereniging. Oud-direkteur Wolters kreeg nog een extra woord van dank omdat hij deze avond aanwezig was voor een korte repetitie en zijn zoon Th. Wolters verving, die i.v.m. het overlijden van de tweede dirigent van het Concertgebouworkest van Amsterdam vertoefde.

Tags: ,