Hanssen, Jac

0 Comment

hanssen jac 1978hanssen jac 1978 vk

Ter dankbare nagedachtenis aan

JAC HANSSEN

echtgenoot van
EMILIA BECKERS
Hij is geboren te Heythuysen op 11 april 1905. Na een welbesteed leven is hij overleden op 5 maart 1978, nadat hij in volledige overgave het sacrament der zieken had ontvangen. Op woensdag 8 maart hebben we hem te ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy na een plechtige Eucharistieviering,
Een gemeenschap wordt altijd armer als goe-de mensen sterven. Eén van zulke goede men-sen was Jac Hanssen. Hij was een goede, op-passende vader, hij was een hartelijke, zor-gende echtgenoot, hij was een vriend van velen. Zijn leven speelde zich af in zijn ge-zin, rond de boerderij en daarna thuis aan de Barbarastraat, vanwaar hij nog elke dag naar zijn eerdere woning ging om daar te werken, de tuin te verzorgen of handvaardigheid te be-oefenen. Hij kon niet stil zitten. Hij moest wat te doen hebben. Altijd was hij bezig. Inder-daad, zijn leven was arbeidzaam, zijn leven stond in het teken van werk en ijver. Hij bezat bijzondere kwaliteiten, waarmee hij niet te koop liep, maar die hij gebruikte als men een beroep op hem deed. Naast dit alles was hij een heel trouwe parochiaan van de St. Barbaraparochie in Leveroy. Hij onttrok zich nooit aan zijn godsdienstplichten. Hij
was altijd present. Zijn geloof dat eenvoudig was, was wel duidelijk. En zoals hij altijd recht voor zijn mening uitkwam, zo ook ge-tuigde hij door woord en voorbeeld van zijn liefde voor de kerk en voor God, onze Vader. Nu vader gestorven is zullen wij samen moe-dig verder moeten gaan. Samen in vrede, zo-als vader ook een man van vrede was, die in de gemeenschap van Leveroy bij de “Vrien-denkring” en bij de Bejaardenvereniging altijd zocht naar vrede, naar elkaar-verstaan en be-minnen. Dit zal ons altijd bij moeten blijven. En moge God hem bewaren voor ons in het beloofde land, waar hij, trouwe dienaar, alles krijgt wat God voorzegd heeft.
Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U har-telijk dank.
E. Hanssen-Beckers kinderen en kleinkinderen
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 30 april ‘s morgens om 10 uur.

Tags: ,