Ool , Joan

0 Comment


In uw gebed wordt aanbevolen

JOAN REINIER HUBERT VAN OOL

weduwnaar van
Gertrudis Wolters

Geboren te Herten 6 augustus 1877. Gestorven, voorzien van het H. Oliesel, te Leveroy 25 januari 1961.

„Dood, hoe goed is uw lot voor de arme mens, wiens kracht is gesleten. Hij is het lot, dat God aan alle vlees heeft beschoren.” (Ecclesiasticus 41.2 en 4)
„Dan keert al wat uit de aarde is, naar de aarde terug. Doch wat van boven is, naar boven.• (Eccl. 40.11)
Geen mens echter kent het uur van zijn dood. „Want op een uur, waarop gij het niet vermoedt, zal de Mensenzoon komen, en gij zult rekenschap moeten afleggen over uw leven.” (Match. 24.44)

Gelukkig daarom de mens, die bij al zijn werk en zorg in zijn aardse leven steeds het contact bewaart met God in het gebed en leeft in de verwachting van Zijn komen. Zo was ook het leven van deze dierbare overledene. Daarom kon hij in zijn hoge ouderdom gelaten en vol vertrouwen over zijn naderend levenseinde spreken. „Dat ten paradijze nu de Engelen u voeren en gij met de a) me Lazarus de ewige rust moogt bezitten.” (Liturgie der overl.)

GEBED. God, Die ons bevolen hebt vader en moeder te eren, ontferm U over de ziel van onze goede vader. Vergeef hem zijn menselijke zwakheden en fouten en laat ons hem eenmaal weerzien in de vreugde van Uw heerlijkheid. Door Jezus Christus onzen Heer. Amen.
druk bongers heythuyeen

Tags: