Vermeulen – Janssen, Elisabeth

0 Comment


Gedenk in uw gebeden de ziel van zaliger

Elisabeth Francisca Janssen

Lid van de H. Familie echtgenote van
Franciscus Hubertus Vermeulen

De dierbare overledene werd geboren te Weert 13 Mei 1910. Na een kortstondige maar pijnlijke ziekte overleed zij, tijdig gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk in het St. Jans- Ziekenhuis aldaar 20 November 1954.

Op het Sint Barbara-kerkhof te Leveroy wacht haar lichaam de dag der opstanding af.

Haar leven was ‘n getuigenis van oprechte moederliefde, van christelijke eenvoud en rusteloze arbeidzaamheid. Toen het lijden haar plotseling overviel, toonde zij dat diep geloof en echte godsdienstigheid de krachtbron van haar leven waren. Met bewonderenswaardig geduld heeft zij, zonder één klacht, de hevigste smarten gedragen en toen het haar duidelijk werd dat God ook nog het offer van haar jonge leven ging vragen, heeft zij die bewust en in volle overgave aanvaard. Mijn dierbare echtgenoot, wil niet klagen als zij die geen hoop hebben. God heeft het in zijn enige wijsheid zo toegelaten. Buig daarom met mij het hoofd voor Gods enig raadsbesluit en zeg met mij „Heer Uw H. Wil geschiede”. Die edelmoedige aanvaarding in geloof en in vertrouwen zal voor u het onderpand zijn van Gods genade waardoor gij in staat zijt voortaan alleen de zware taak te volbrengen, de kinderen, die God ons gaf, in zijn dienst op te voeden. Lieve kinderen, mijn trots en geluk maar ook mijn laatste zorg in dit leven, weest uw vader tot troost en steun in al zijn levensjaren. Denkt altijd aan ‘t voorbeeld van uw moeder. Gij allen die mij dierbaar zijt, vooral ook mijn oude Moeder, tot weerziens in de hemel. Blijven we zolang voor elkander bidden.

Tags: