Janssen – Kusters, Elisabeth

0 Comment


Jezus – Maria – Jozef.

Bid voor de ziel van zaliger
ELISABETH KUSTERS

echtgenoote van
Gerardus Janssen.

De dierbare overledene werd geboren te Weert 13 April 1872 en overleed te Leveroij den 3 September 1947, voorzien van de laatste H. Sacramenten.

Zij was inderdaad een echtgenoote en moeder, wier aandenken in eere zal blijven ; immers door haar liefdevolle toewijding voor haar huisgezin, door haar oprechte eenvoud en vooral door haar diepe vroomheid en godsdienstzin was zij een beeld van de waardige vrouw, wier lof verkondigd wordt in de H. Schriftuur. De last van den ouderdom wist zij met christelijk geduld en overgeving aan Gods H. Wil te dragen en door voortdurend gebed bereidde zij zich voor op een zaligen dood. Geliefde echtgenoot en kinderen, weest dus niet bedroefd gelijk zij, die geen hoop hebben, eenmaal zullen we elkander in vreugde weerzien. Helpt mij intusschen door uwe gebeden en gij, mijn dierbaren en bekenden, bidt voor mij. Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl. ONZE VADER — WEES GEGROET.
D