Jansen – Geraets, Hubertina

0 Comment


JEZUS – MARIA – JOZEF GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER

HUBERTINA GERAETS

echtgenoote van

Joannes Jansen.

De dierbare overledene werd geboren te Roggel den 12 Juli 1895 en overleed te Leveroij den 4 Maart 1941, meermalen voorzien van de H. Sacramenten der stervenden.

Deze achtenswaardige echtgenoote en moeder werd in den bloei van haar leven door hevig lijden getroffen. Een zware lichamelijke kwaal wierp haar op het ziekbed, en gedurende meer dan tien jaren heeft zij haar kruis van een zwakke gezondheid en van hulpbehoevendheid met voorbeeldig geduld verdragen. Het viel haar hard, dat zij met haar werk en zorg voor echtgenoot en kinderen moest ophouden, met overgave aan God’s H. Wil schikte zij zich in het lot, dat God in Zijn ondoorgrondelijke Voorzienigheid haar had toebedeeld. Zij wist dat zij door gebeden het verdragen van smart God’s genade afriep over haar gezin, en dat zij op die wijze toch nog veel voor haar dierbaren kon doen, Nu heeft de dood haar voor goed van haar echtgenoot en kinderen weggenomen. De dood kwam onverwacht, maar vond haar niet onvoorbereid. Door het lijden en het godvruchtig ontvangen van de H. Sacramenten was hare ziel gelouterd en gereinigd. Dierbare echtgenoot en kinderen ; vergeet mij niet. Denkt aan mijn voorbeeld en aan mijn onderwerping aan God’s H. Wil. Leidt allen een deugdzaam leven, dan zal God steeds met U zijn en U brengen naar den hemel, waar wij elkander zullen weerzien.

Tags: