Rutten – Vermeulen, Petronella

0 Comment


Jezus + Maria + Jozef.

Bid voor de Ziel van Zaliger

PETRONELLA VERMEULEN,

Weduwe van

Theodorus Rutten.

Geboren te Leveroy, overleed zij te Thorn, op huize Groenenberg, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten, den 1 September 1925, in den ouderdom van 72 jaren.

De dood is beter dan een bitter leven en de eeuwige rust beter dan eene voortdurende kwelling.

Dat God mijne handelingen wege in eene rechtvaardige weegschaal en de eenvoudigheid mijns harten erkenne.

De Heer zij mij genadig volgens Zijne groote barmhartigheid.

GEBED.

Wij smeeken U, o Heer, ontferm U, overeenkomstig uwe goedheid, over de ziel van uwe dienares Petronella, en wil haar, van de besmetting van het sterfelijk leven ontdaan, deelachtig maken aan de eeuwige verlossing. Door Jezus Christus, onzen Heer.

Barmhartige Jezus, geef hare ziel de eeuwige rust. (7 j. en 7 quad.)

Tags: