Wetemans, Gerard

0 Comment


JESUS + MARIA + JOSEPH

Bid voor de ziel van zaliger

Gerardus Hubertus Wetemans

geboren te Grathem den 29 Februari 1888, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, godvruchtig in den Heer overleden te Leverov den 21 November 1918.

Zoo werd hij, van de zijnen weggenomen in de kracht zijns levens, smartvol is het, dat hij zóo spoedig aan onze liefde on (rukt werd, maar troostvol dat hij als een ware christen de beproeving doorstaan heeft, welk de Heer hem heeft laten overkomen. (Tob. 2.)
Waarom moest de bittere dood één zoo spoedige scheiding veroorzaken. (Preg. 1.)
Doch troost u, ouders, broeders, zusters en verwanten, de oordeelen van Gods voorzienigheid zijn ondoorgrondelijk: wat God doet is welgedaan, hii weet ook, hoe christelijk ik leefde, hoe goed ik al mijne plichten vervulde; hoe deugdzaam ik bleef te midden der verleiding eener bedorven wereld ; treurt dan niet als ik nu het tijdelijke leven met het eeuwige, het aardsche met het hemelsche ga verwisselen. Ik zal den Heer behagen in het land der levenden (Ps. 114.) weldra zullen wij ons wederzien,

Mocht nog eenig aardsch stof aan mijne ziel kleven, vergeet haar niet in uwe gebeden, opdat mijne ziel ten spoedigste moge rusten in de verblijfplaats der uitverkorenen.

Mijn Jezus barmhartigheid. (100 d. afl.)

ONZE VADER – WEES GEGROET.

Tags: