Kessels, Theodorus

0 Comment


JESUS + MARIA + JOSEPH
Bid voor de ziel van zaliger

Theodorus Kessels, 

Echtgenoot van
Maria Elisabeth Franssen,

die geboren te Weert den 16 Februari 1840 onverwachts door een beroerte getroffen. te Leveroy .gestorven is, den 18 October 1907. voorzien met het laatste H. Sacrament der stervenden.

Hij was een eenvoudigen rechtschapen man. (die God vreesde en het kwaad vluchtte. (Job. 1.)
Hij wandelde voor de Heer in waarheid en en in deugd (Is. :38) en bedrog was in hem niet te vinden: hij vervulde trouw zijne Christelijke plichten, en daarom werd hij ook plotseling uit het leven weggerukt, zal zijn ziel aangenaam zij zijn aan God en zijn aandenken zal bij de menschen in zegening bewaard blijven.

Echtgenoote. en kinderen, treurt niet, gelijk zij, die geene hoop hebben; maar bidt voor mij, opdat mijne ziel ook van de geringste vlek gereinigd worde.
HIJ, RUSTE IN VREDE.
Zoete Harten van Jesus en Maria, wees, mijne toevlucht. (309 d. aèr

Tags: