De naam leveroy

Categories :

via delpher

De maasgouw; Orgaan voor Limburgsche Geschiedenis, Taal- en Letterkunde jrg 5, 1883, no 195, 24-05-1883

——————————————–

Leveroy gaat veranderd worden in Leverode. Deze verandering is geene verbetering; men oordeele. In een

charter des jaars 1293 komt dit dorp onder den naam van Leverlo en Leverloe voor, wat niet hetzelfde is als Leverode. In een akte van 1331 is er sprake van eenen molen gelegen te Leyverloie en in 1432 is er sprake van Leyverloe. Later schreef men Leiverlo en ook Leverlo en einde¬

lijk in onze dagen Leveroy, dat nu op hooger gezag Leverode moet worden. Zoo komt men per varios casus et

per tot discrimina rerum van ’t een aan ’t ander.