feesttelijkheden rond het jubileum van jufr. Lies

Categories :

ZONDAG 3 Februari en VRIJDAG 8 februari 198O GROOT FEEST….
Want….dan vieren we het 25 jarig jubileum van mejuffrouw Lies Schreurs als kleuterleidster van onze kleuterschool,, We komen daar nog op terug in de Barbaratoten van Januari. Maar nu weet u al dit: op Zondag 3 februari de Hoogmis uit dankbaarheid en op Vrijdag 8 februari ’s avonds om 8 uur receptie in zaal Leverona. En iedereen is welkom, van harte!! Voora1 degenen die een stuk van hun jonge jaren doorbrachten onder de beschermende handen en de liefdevolle zorg van mej. Lies Schreurs.

FEEST VAN JUFFROUW LIES SCHREURS in FEBRUARI
Wij herhalen nog eens dat het 25 jarig jubileum van Mej Lies Schreurs gevierd zal worden op zondag 3 en op vrijdag 8 februari. Op 3 februari is er de Hoogmis uit dankbaarheid, en op 8 februari is ’s avonds de receptie in zaal Leverona Alle parochiananenin het bijzonder zij die door de juffrouw verzorgt beschermd en opgevoed zijn, zijn van harte welkom. Het moet een mooi feest worden ter ere van de Juffrouw die dit na 25 actieve voorbeeldige jaren ook werkelijk verdiend heeft
——–
MEJ, LIES SCHREURS —— 25 JAAR KLEUTERLEIDSTER
De gemeenschap van Leveroy is van plan een hartelijk feest te vieren rond de persoon van Mej. Lies Schreurs. Zij is nl. op 5 februari 1955 benoemd tot kleuterleidster alhier en zij maakt dus op de vijfde feb, . van dit jaar de 25 jaar vol. En iedereen weet, dat zij dit gedaan heeft met, grote ijver, zorg, inzet en toewijding. Er was haar niets teveel als het haar kleuters betrof. Zij ging voor hen door dik en dun en velen, heel velen hebben dan ook de allerbeste herinneringen aan haar. Allen die nu 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 jaar enzovoorts enzovoorts zijn, heeft zij in de kleuterschool opgevangen. Dat was aanvankelijk vaak onder zeer slechte:omstandigheden, naderhand gelukkig in een mooie kleuterschool aan de pastoor de Fauwestraat. Wij gaan nu met haar feest vieren en daarVoor geldt voor U allen dit artikeltje als een
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN HET FEEST VAN MEJ. LIES SCHREURS.
Wij allen zijn haar veel .dank verschuldigd. Laat Uw dank blijken door Uw aanwezigheid. U bent geweldig hartelijk welkom.
Pastoor Nijhof
===================

MEJ, LIES SCHREURS —— 25 JAAR KLEUTERLEIDSTER
De gemeenschap van Leveroy is van plan een hartelijk feest te vieren rond de persoon van Mej. Lies Schreurs. Zij is nl. op 5 februari 1955 benoemd tot kleuterleidster alhier en zij maakt dus op de vijfde feb. van dit jaar de 25 jaar vol. En iedereen weet, dat zij dit gedaan heeft met, grote ijver, zorg, inzet en toewijding. Er was haar niets teveel als het haar kleuters betrof. Zij ging voor hen door dik en dun en velen, heel velen hebben dan ook de allerbeste herinneringen aan haar. Allen die nu 29, 28, 27, 26, 25, 24; 23, 22, 21, 20 jaar enzovoorts enzovoorts zijn, heeft zij in de kleuterschool opgevangen. 7)at was aanvankelijk vaak onder zeer slechte:omstandigheden, naderhand gelukkig in een mooie kleuter-school aan de pastoor de Fauwestraat. Wij gaan nu met haar feest vieren en daarvoor geldt voor U allen dit artikeltje als een
UITNODIGING OM DEEL TE NEMEN AAN HET FEEST VAN MEJ. LIES SCHREURS. Wij allen zijn haar veel .dank verschuldigd. Laat Uw dank blijken door Uw aanwezigheid. U bent geweldig hartelijk welkom. Pastoor Nijhof

==================
– 2 – PROGRAMMA ROND VIERING VAN HET 25 JARIG JUBILEUM VAN MEJ. LIES SCHREURS
Zondag 3 februari 1980: 10 uur Hoogmis uit dank.
Predikant:Pastoor P. Geurts, oud pastoor en voorzitter van het schoolbestuur van 1953-1973. Thans emeritus pastoor. Het Herenkoor verzorgt de vaste gregoriaanse gezangen. Het kinderkoor zingt de wisselende gezangen.

Vrijdag 8 februari 1980: Om 8 uur ’s avonds receptie in zaal Leverona m.m.w. van Fanfare Concordia en het Jongerenkoor. Na de officiële receptie gezellig samen na-keuvelen en bij-praten. Welkom zorg wel allen op tijd aanwezig te zijn Dus..om 8 uur!!!!-

-3- -KINDERFEESTEN ROND 25 Jarig JUBILEUM MEJ. L. SCHREURS DINSDAG 5 Februari : in de namiddag komen alle kinderen samen In zaal Leverona om te genieten van toneelstukjes en spelen van de kleuters WOENSDAG 6 Februari : ’s Morgens komen weer alle kinderen samen in zaal Leverona. Dan wordt er door de kleineren van de Basisschool een mini-musi=musical opgevoerd. Daarna komt de grote musical door de leerlingen van 5/6 combinatie. ’s Middags worden alle kinderen direct na het morgenfeest verwacht in de zaal van café Wetemans waar een gezellig samenzijn is en waar juffrouw Lies ook gezorgd heeft dat de inwendige mens niet vergeten wordt.

– 4 – ZATERDAGAVOND 16 febr. om 7 uur H. Mis Voor hen die er niet meer zijn. Leveroy viert feest rond mej. L. Schreurs. Dat hoort ook zo en dat is te prijzen. Maar Mej. L. Schreurs wil ook hen niet vergeten die ooit bij haar in de kleuterschool zijn geweest, maar die ons ontvallen zijn door de dood. Dat zijn: Jan Custers, Harry Slots, Toosje Timmermans, Jan Pijpers, Cor Pouls, Annie Triepels, Tjeu Coenen, Leo Soentjens en Piet Wulms.
Voor deze 9 jonge mensen is er op zaterdagavond 16 februari om 7 uur de avondmis in onze parochiekerk. Wij verwachten dan vanzelf de families en ‘de kinderen van ons dorp.

VRIJDAG 11 JANUARI 1980
LEVEROY Jongerenkoor -Het bestuur van het jongerenkoor heeft in een vergadering de data bekend gemaakt van de volgende optredens van het koor. Op 19 januari zal ’s avonds de viering in de kerk van Panningen worden verzorgd. Daarna op 1 maart is het jongerenkoor weer in de avondviering van de eigen parochie, alsmede op tweede paasdag ’s morgens om 10 uur. Op maandag 11 februari komt het bestuur bijeen om de teksten voor de diensten samen te stellen. Ook zal het jongerenkoor met enkele toepasselijke liederen aanwezig zijn bij het 25-jarig onderwijsjubileum van mej. L. Schreurs op vrijdag 8 februari a.s. om 8 uur in zaal Leverona.

Leveroy
Leveroy huldigt kleuterleidster
LEVEROY – Kleuterleidster Lies Schreurs in Leveroy heeft er in de komende maand 25 jaar op zitten en dat jubileum laat men in het dorp niet ongemerkt voorbijgaan. Het feestprogramma ziet er als volgt uit: zondag 3 februari om 10 uur hoogmis, die wordt opgedragen door emeritus-pastoor P. Geurts. Hij was van 1953 tot 1973 voorzitter van het schoolbestuur. Dinsdag 5 en woensdag 6 februari zijn er festiviteiten voor de jeugd. Er zal ook een mini-musical worden opgevoerd. Vrijdag 8 februari houdt Lies Schreurs om 20 uur in zaal á Leverona een receptie –

LEVEROY – Receptie kleuterleidster – De receptie voor mej. Lies Schreurs, die 25 jaar kleuterleidster is, wordt gehouden op vrijdag 8 februari in zaal Leverona om 20 uur. De receptie zal worden opgeluisterd door fanfare Concordia en het jongerenkoor uit Leveroy. Het schoolbestuur heeft alle ouders voor deze bijeenkomst uitgenodigd.

EXTRA INLEG BARBARA-TOREN FEBR. 1980 EXTRA !!!
25 jarig JUBILEUM Mej. Lies werd groot feest

Het feest van Mej. Lies Schreurs is voor heel onze gemeenschap een groot feest geworden. De kinderen hebben het op bijzonder passende wijze gevierd, zelfs met een gala-diner zoals elders in deze Barbaratoren vermeld is. De grote mensen hebben een klinkende receptie georganiseerd, waarbij gezongen en gespeeld is op een hartelijke wijze. De Hoogmis op zondag 3 februari met predikatie van pastoor Geurts was een viering van dankbaarheid en hulde aan de Schepper die ons allen bijeenbrengt om voor elkaar zo goed als God te zijn. Het kinderkoor O.l.v. de Heer Kwaspen zong prachtig en de heren hebben de vaste gezangen in het gregoriaans op een passende wijze gebracht. Bedankt!

Het schoolbestuur dat al vele maanden deze vorm van viering voor ogen stond zowel in de kerk, op school als in zaal Leverona, heeft er nu behoefte aan iedereen van harte te bedanken voor het meeleven en voor de enorme medewerking. Oudervereniging, Fanfare, Jongerenkoor, Kinderkoor, Kreato-mensen, allen, heel erg bedankt voor dit mooie feest dat we niet gauw zullen vergeten. Een bijzonder woord van dank aan pastoor Geurts voor zijn mooie toespraak, aan de leerkrachten van de beide scholen voor hun enorme inzet en voor het vele werk om juist in deze tijd rond te komen met de toneelstukjes, met de proficiat-musical en met de grote musical van de hoogste klassen. Het zal allemaal nog lang in ons geheugen blijven, deze eerlijke verbroedering rond mej. Lies Schreurs en haar familie.
Het schoolbestuur.

Dankwoord VAN JUFROUW LIES
Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Nijhof, Edelachtbare Heer Burgemeester Kessels, mevrouw Kessels, Mijnheer en Mevrouw Stals, Geachte Dames en Heren, die hier allemaal gekomen bent, om samen met ons dit feest, het 25 jarig jubileum van mij als Kleuterleidster hier in Leveroy te vieren.

Zondag is ’t feest al begonnen met een mooie hoogmis uit dankbaarheid. Heel dankbaar ben ik als ik over al die jaren terug zie, dat ik dit werk altijd in zo’n goede gezondheid heb mogen doen en dat ’t me steeds zoveel levensvreugde en zo’n grote voldoening heeft gegeven. Dat ik soms te kort geschoten ben, daar ben ik me ook goed van bewust.

Dinsdag en Woensdag hebben we groot feest gevierd met kollega’s, alle kleuters en kinderen van de lagere school.

En nu vanavond is er de receptie, waar ons lof en hulde gebracht is. Wat me zelf betreft wil ik er het volgende aan toe voegen: dat ik mijn. werk hier als kleuterleidster altijd met plezier heb kunnen doen, dat dank ik aan U allen, omdat ’t me door U altijd mogelijk werd gemaakt. Van deze gelegenheid wil ik dan ook gebruik maken, om mijn dank. daarvoor uit te spreken, alsook voor de wijze waarop U allemaal aan ’t welslagen van dit feest heeft meegewerkt en voor de spontaniteit en hartelijkheid die dit feest zo byzonder mooi maken.

Allereerst dank ik de Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Nijhof heel hartelijk voor de prachtige feest-toespraak en ik wil U en het hele schoolbestuur danken omdat ik altijd met mijn wensen voor de kleuterschool bij U terecht kan, en U nooit geen moeite of inspanning te veel is, zodat ’t voor kin komen dat er wel eens geen wensen meer zijn. Mede namens mijn familie onze dank aan het schoolbestuur dat U ons dit feest aan heeft willen bieden.
Op deze plaats wil ik ook dank brengen en. de namen noemen van degenen die me 25 jaar geleden hier benoemd hebben, dat zijn: De Zeer Eerwaarde Heer Pastoor Geurts, toen voorzitter van het schoolbestuur, en waar ik ook veel aan te danken. heb. Dhr. Matheu Geurts, die misschien vanavond ook wel aanwezig is, hartelijk dank. Verder waren. dat de Heren: Theodorus Hermans, Bernhard Houben en Sjang Hermans die niet meer in ons midden zijn, maar die ik hier toch dank wil brengen.
Mijn dank aan de Edelachtbare Heer Burgemeester Kessels voor Uw aanwezigheid hier vanavond en voor de gelukwensen die door U uitgesproken zijn.

Ik dank Juffrouw Marlies van de kleuterschool en mijn kollega’s van de basisschool voor het mooie feest dat ze me dinsdag en woensdag aangeboden hebben. Ik heb er erg van genoten en zal dit nooit vergeten. Hartelijk dank hiervoor want ik weet dat er veel werk aan vooraf is gegaan. De Heer Kwaspen, wel bedankt voor Uw mooie toespraak. Ook dank ik jullie voor het fijne kontakt, de goede samenwerking en de vriendschap. Hierbij sluit ik in Juffrouw Els en Juffrouw Nelly waar ik in het verleden ook prettig mee heb kunnen samen werken, alsook Meester Ament die me al de jaren dat ik hier alleen aan de kleuterschool was, altijd in. hun team opgenomen heeft. Alle Ouders van Leveroy wil ik bedanken, niet alleen voor het feit dat ze altijd voor kleuters gezorgd hebben maar ook heel byzonder voor Uw medewerking, belangstelling en het fijne kontakt in al die jaren. Ik bewaar daar de allermooiste herinneringen aan.

Ook dank aan het bestuur van de Oudervereniging voor Uw medewerking en inzet voor het welzijn van de Leveroyse -kinderen. Geweldig bedankt voor de prachtige versiering aan en in de kleuterschool. Mijn eerste reactie was dinsdagmorgen dan ook: net echt, waarop iemand antwoordde: ja het is ook echt. Mevrouw Lemmen wel bedankt voor de woorden van gelukwens.

Heel speciaal wil ik danken. al degenen die ik als kleuter op school heb gehad. Velen ervan zijn me ondertussen over het hoofd gegroeid. (wat niet zo moeilijk was) Tot in 1970 waren dat groepen. van 40 kleuters en de aandacht die jullie toen kregen, moest wel met velen gedeeld worden. Ik stel het geweldig op prijs dat jullie hier vanavond met zovelen aanwezig bent en ik heb ook aan jullie allemaal mooie herinneringen.
De fanfare en het jongere koor: Wel bedankt voor de prachtige muzikale huldiging. Zoals ik uit betrouwbare bron vernomen heb zijn daar extra repetities voor ingelast. De Heer Naus bedankt voor de woorden van gelukwens die U tot ons heeft willen richten.

Hartelijk dank aan onze buren, dorpsgenoten, familie en aan kollega’s en vrienden van buiten Leveroy, voor Uw aanwezigheid hier vanavond.

Zeer Eerwaarde Heer Pastoor, Edelachtbare Heer Burgemeester en mevrouw Kessels, Mijnheer en Mevrouw Stals, Geachte Dames en Heren. Hiermee wil ik mijn dankwoordje gaan eindigen, ook aan dit feest en aan de hele week van feesten zal een einde komen, maar de herinnering eraan zal altijd blijven als iets héél héél moois. Mede namens mijn familie dank ik U allen hiervoor, oprecht en van ganser harte….
=====================

140 gasten aan tafel Bij de feestelijke viering van het 25 jarig jubileum van Mej. L. Schreurs was er ook een heus diner voor 140 kinderen in de zaal-van Wetemans.

140 kinderen aten frites en worstjens met de nodige verfrissing. Het was adembenemend om dit mee te maken en vooral om te zien hoe keurig de kinderen hun portie verwerkten en hoe prachtig de zaal er. nog uitzag na afloop van dit mammoet-diner. Een pluimpje voor de kinderen voor het onderwijzend personeel en Voor de ouders die er bij waren om een en ander goed te doen verlopen. Hulde aan Mej. Schreurs die hierdoor ook nog weer heeft laten zien hoezeer haar hart ligt bij de kinderen van Ons Allemaal. Bedankt juffrouw!! De Redaktie

WIST U DAT…..Burgemeester Kessels en mevrouw Kessels alsmede wethouder Stals en mevrouw. Stals de. hele avond aanwezig zijn, geweest op het feest van.. Mej. Lieske en dat we hen daar zeer dankbaar voor zijn….
WIST U DAT…..Juffrouw Lies alle ouders bedankt heeft omdat ze voor kleuters hebben gezorgd…
WIST U DAT…..we ontdekt hebben dat mej. Lies een van de beste spreeksters-in-het-openbaar is en dat ze niets en niemand vergeet…
WIST U DAT een kleuter zei dat de juffrouw 25 jaar was geworden…
WIST U DAT dat een andere kleuter die een heerlijk glas Seven-Up kreeg zei: Ik heb witte limonade gehad….
WIST U DAT de ouders nog een prachtig fotoverslag zullen aanbieden gemaakt door mevr. Alda Boonen uit Heythuysen.
WIST U DAT onze krielen ook gedeeld hebben in de feestvreugde: het meel werd opgediend op zilveren schaaltjes en en veel later dan anders gingen ze op een zilveren stok en legden zilveren eieren en onze jongste haan kraaide de hele dag.: “Ik heb eerbied voor jouw zilveren hart”