Stichtingsakte Leveroy

Categories :

De kerk en pastorie van Leveroy

De toren is oud, van de 1400 – 1500 jaren. Het schip der kerk is waterstaatsbouw van de 1800’s. Het originele schip stond in oorspronkelijke toestand links van de toren, d.w.z. de toreningang was in rechte lijn met het altaar. In die vroege eeuwen was het kerkje geheel in dezelfde bouwtrant en zeer smaakvol in haar eenvoudige architectuur. Onze voorouders hebben daar gebeden. Daar stonden die eiken beelden in al hun Gotische mystiek, sfeervol in het donkere licht. Rondom het kerkje werden de dierbare overledenen ter ruste gelegd.

                                                                                           J.G.D. 1978 Canada

November 25-1978 In Rockwood Canada, van Josef Gertrudis Drenters voor de mensen van Leveroy. Jan E. Nijhof heeft mij verteld dat sommige mensen van Leveroy hebben gevraagd naar een publikatie van de volledige lijst van mensen, die in de stichtingsacte van de parochie van Leveroy in 1617 zijn opgeschreven. Welnu, dan vanuit Canada stuur ik die namen. Omtrent twee jaren geleden ontdekte ik in het Rijksarchief van Limburg dit zo bijzonder document, opgeschreven in de gichtboeken van Nederweert. Men mag veronderstellen dat het bestaan van deze lijst een gelukkig toeval is. De geschiedschrijvers verhalen het betreurenswaardige verlies van het bisschoppelijk archief bij de grote brand in Roermond in 1665. Als toen de opgeschreven werkzaamheden van de derde bisschop van Roermond Jacobus van den Borgh (à Castro) 1611 – 1639 zijn verloren gegaan dan is het Leveroyse document van 1617 een ware zeldzaamheid. Bovendien als we de geschiedenis van het bisdom Roermond bestuderen en lezen daarin dat de eerste bisschop van Roermond Wilhelmus van der Lindt (Lindanus) 1563 – 1588, in zijn grote en onvermoeibare taak voor ’t behoud en herstel van het oude geloof der voorouders, op zijn visitatiereizen kerken en kapellen bezocht, het vormsel toediende en bevel gaf aan zijn hulppriesters de namen der trouw gebleven gelovigen op te schrijven, dan kunnen we gerust aannemen dat oudere lijsten van namen van Leveroyse mensen hebben bestaan. Hoe “lamentable”  is het dan dat deze Bisschopsdocumentatie hetzelfde noodlot als Bisschop Castro’s archivalia in de brand van 1665 is bevallen. Aan den pastoor en de mensen van Leveroy, die mij bijzonder toegenegen zijn vanwege hun eeuwenoude verwantschap aan elkaar en aan mijn familie, waarvan de naam nu geheel verdwenen is van de Leveroyse velden en wegen, geef ik de namen van het 1617 document te lezen op de juiste volgorde als die daar opgeschreven staan, met eerbied ! 

Vooreerst, hier volgt een ingekorte ontciijfering van de inleiding van het originele document van de Stichting van de parochie van Leveroy in 1617. 

Anno sestien hondert seventhien den 24 Julij hebben Jan Drenters en Huub Leen tegenwoordighe Cappelmeesters tot Leivelroij ter presentien en ten overstaan onsen Heer Pastoor Peregrinus Vogels …. Landdeeken…. aen Z. Extie Carel Grave tot Egmont. Onse Lanthere .. als hof gehooft en de geguet dese navolgende personen in seeckere nieuwe ghemeinte van Weerdt, de penningen daervan comende te beleggen tot een rente tot onderhalt van een priester oft capellaan den welken aldaer bij de nabueren op Leivelroij soude comen wonen en de cappell met de gemeijne nagebueren te dienen naer behoor. In den irsten is gehooft en de geguet Jan Colen alias Beerten in drie hondert en acht roeyen gheleghen ter eenze benevens Peter Cremers camp ter andere (syde) den Molenberch en de Ruth aen de Speck erf belast met drie en halve stuiver eins te weten tegen het boender vier stuivers alle jaer te betalen aen de Cappelmeesters van Leivelroij om op te draghen gelijck oock aen de Rentmeesters tot Weerdt Hein aen de Voort…etc. 

Peregrinus Vogels, de Deken van Weert en Niederweert, geboren te Roermond, in 1565, overleden in het jaar 1649 Oct. 4. In 1620 Kannunik te Aken. In 1649 benoemd Bisschop van Roermond, benoemd door Paus Philippus IV, zijn graf ligt in Knippenbergh ? Ik heb later vernomen dat een grafsteen van Peregrinus Vogels in de Kathedraal van Roermond is. 

Klik hier voor een kopie van de brief van Stichtingsakte Josef Gertrudis Drenters Stichtingsakte

Hier begint de lijst, in juiste volgorde van de mensen van Leveroy 1617.

Peregrinus Vogels (Deken van Weert)
Jan Drenters (Kappelmeester later Kerkmeester)
Huub Leen (Kappelmeester later Kerkmeester)
Jan Colen alias Beerten
Hein aen de Voort
Peter Berben
Lem op de Cuile alias Mussen
Jeuck Aeben
Jan Cremers op de Millert
Jeuck Colen
Nijs in den Hoof
Peter Sweels
Heil Lomans
Nielis Horicx
Lenart Dillen
Willem op ’t Root alias Philipsen
Jeuck Renckens
Herman Leen
Aert Clumpen
Tijs Belemans
Dierck Deckers
Huub Thonis
Ph. Bonten
Arit Linders alias Janssen
Gerard Stoute
Jencken Henricx dochter van
Jan Vaes
Thijs Clompers
Lins Verstraeten
Peter Wilms
Simon Coppen
Jan op ’t Root
Gielis Nijs
Gubbel Nijs
Tonis Meeuwis
Goort Horicx
Simon Beelen
Jan op de Vlaese
Meeuwis Rutten
Jan Simons
Jan Thijs behouden soon van Gielis Thijs
Henrick de Cuyper
Gielis Simons
Nijs Kempers
Nielis Hoochbosch
Jan van Hout
Thonis van Hout
Jan van de Manacker (wonende op Loem Paeps goet)
Dierick Buyssen
Gielis Fijen
Willem Mertens
Lem Mertens
Joost Gielen
Thijs Simons
Joost Leen
Nielis Maxits
Thijs Sijben
Goort Sanders en Simon Wilms
Peter Cremers
Rut aen de Speck
Hein Sillen
Tijs Schaeken
Jan Gubbels
Willem Hennen
Wilm Nuelen
Lem Mussen
Jeuck Truittens
Peter Gielissen
Jan Gielen
Meyken Linders
Jan Moeren
Gielis Fijen
Wilm in de Schoor
Jan Robers
Giel Willems
Peter Belen
Corst Gielen
Frans op de Vlaese
Jan op de Hey
Huub Huben
Wilm Caris
Rencken Huben
Jac Thijs

Alsnog in 1622:

Jan Wetemans
Jan Horicx
Jan Beelen
Jan Giel Thonis zoon
Joost Joosten