Gemeenschapsraad Leveroy opgericht


Negende informatie-stencil februari 1975
Mededelingen van kerk- en schoolbestuur en andere besturen. Heil aan de lezer!

Gemeenschapsraad Leveroy

Na heel lang overleg, na lang beraad en brede informatie hebben zich negen mensen uit Leveroy bereid verklaard om zitting te nemen in een GEMEENSCHAPSRAAD. Leveroy heeft geen gemeenteraad, want Leveroy hoort bij drie gemeenten. Daardoor zou het wel eens kunnen zijn, dat Leveroy een beetje in een moeilijke situatie zou kunnen terecht komen. Daarom is in Leveroy nodig een gemeenschapsraad, een raad, die wil werken voor héél de gemeenschap of voor grote groepen uit de gemeenschap. Als deze raad een jaar gewerkt heeft dan zal er een algemene vergadering zijn met verkiezingen waarbij de mensen die zich thans ter beschikking hebben gesteld allen hun zetel vacant stellen voor eventueel nieuw gekozenen. Omdat vanzelfsprekend de gemeente raad onontbeerlijk is in de gemeenschapsraad zijn de twee gemeenteraadsleden toegevoegd als informanten en adviseurs van de gemeenschapsraad. Zodoende bestaat de gemeenschapsraad uit de volgende personen: Mej. Nelly Wetemans (Beemdenhoek); de heer W. Derks (verlengde Heerbaan); pastoor J. Nijhof (Dorpstr.); de heer   Heijnen (Kelperweg); de heer Chr. Breukers (Deckersstr.); de heer J. Naus (Heythuyserweg); de heer L. van Roy (Deckersstr.); de heer H. Brueren (Rabobank); de heer W. Frenken (Past. De Fauwestr.). Verder zoals boven gezegd de heren G. Stals en M. Kessels. Of de raad nog uitgebreid zal worden is een eerste punt van bespreking op vrijdag 7 maart aanstaande. Het eerste actiepunt is: een bezoek van de twee deputés, de heren Horsmans en Stals aan Leveroy.

Tags: ,