Leveroy in de belangstelling van de Gemeenteraad van Heythuysen

Januari Februari 1979 nummer 63

Leveroy in de belangstelling van de Gemeenteraad van Heythuysen

Geachte inwoners van Leveroy,

Met deze publikatie zou het gemeentebestuur van Heythuysen een traditie willen vestigen. Eenmaal zal het dan wel de eerste maal moeten zijn. Welke traditie dan wel ?

Jaarlijks behandelt de gemeenteraad van iedere gemeente in Nederland in algemene bewoordingen het wel en wee van de betreffende gemeente. Zo ook de gemeente Heythuysen. Rondom de behandeling van de ontwerp-gemeentebegroting 1979 zijn er vele discussies geweest in het hoogste bestuurscollege van Heythuysen, de gemeenteraad. Veel raadsleden hebben meerdere malen de aandacht gevestigd op Leveroy en de specifieke problemen van deze gemeenschap.

De begeleidende brief van het College van Burgemeester en Wethouders gaf de aanzet voor deze belangstelling. In een afzonderlijk hoofdstuk wordt ingegaan op de positie van Leveroy binnen de gemeente. Na een beschrijving van de kern (circa 1100 inwoners, waarvan circa 170 op Heythuysens gebied op een totale oppervlakte van plm. 1260 ha. naar de grenzen van de parochie, waarvan plm. 360 ha. op Heythuysens gebied) wordt op een aantal zaken bijzonder ingegaan. Zo worden de verdiensten geprezen van de Parochie en de Gemeenschapsraad Leveroy, die regelmatig wensen en suggesties inzake de leefbaarheid van het dorp kenbaar maken.

De noodzaak om de volgende fase van het bestemmingsplan Leveroy (Leveroy II, omvattende 44 woningen, uit te voeren in 3 fasen) snel te laten beginnen, wordt andermaal aan de orde gesteld. Ondanks aanvankelijke bezwaren bij het Provinciaal Bestuur hebben wij goede hoop dat wij binnen afzienbare tijd “groen licht” krijgen voor deze bebouwing achter de Liesjeshoek en de Kerkstraat. Het is te betreuren dat wij in dit kader nog steeds geen “groen licht” hebben. Ook de financiële ondersteuning van de vele bloeiende verenigingen van Heythuysen wordt onderstreept. Aan jaarlijkse subsidies wordt voor Leveroyse verenigingen in totaal f. 8.371,75 geraamd. Tenslotte wordt de raad in deze brief geïnformeerd over de kapitaallasten, die in de begroting zijn geraamd voor reeds gerealiseerde voorzieningen in Leveroy, tot een totaalbedrag van f. 40.495,11 per jaar.

De raad heeft met buitengewone belangstelling kennis genomen van deze gegevens. In de discussies rondom de begrotingsbehandeling heeft verder de verkeersveiligheid in de bebouwde kom Leveroy centraal gestaan en die op de weg naar Heythuysen toe. Wederom is aangedrongen om bij de bevoegde instanties een snelle subsidietoezegging te bepleiten voor de reeds lang geplande reconstructie van de Leveroyseweg (laatste fase over 1,9 km). Studie om nu reeds één fietspad langs de oude weg aan te leggen heeft helaas opgeleverd dat dit technisch niet haalbaar is, afgezien van de financiële nadelen. Omdat het gemeentebestuur toch een concrete bijdrage wilde leveren aan de verkeersveiligheid is in de raadsvergadering van 21 december 1978 besloten om, nu subsidie voorlopig dreigt uit te blijven, dan maar voor eigen rekening 285 meter Kerkstraat binnen de bebouwde kom te reconstrueren. Deze financiële zware beslissing werd unaniem genomen. Alle raadsleden deelden blijkbaar de mening van ons College dat maatregelen dringend noodzakelijk waren. Dat de kapitaallasten van deze reconstructie (totaal begroot op f. 300.000,–) de gemeentebegroting jaarlijks met f. 37.000,– zullen belasten is daarvan dan wel de consequentie. De uitvoering van dit werk zal hopelijk voor de aanstaande zomer zijn uitgevoerd. Dat zal afhangen van het verkrijgen van de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. Natuurlijk zal de uitvoering het nodige ongemak geven tijdens het werk maar het resultaat zal dit ongemak snel doen vergeten. Het gemeentebestuur vertrouwt in ieder geval dat de dan inmiddels in totaal bedragende lasten circa f. 85.000,– per jaar voor Leveroy goed besteed zullen zijn. Wij zijn in ieder geval van oordeel dat wij Leveroy nooit uit ’t oog en zeker niet uit ’t hart mogen verliezen. Met deze publikatie hopen wij dit juist aan de direkt betrokkenen te hebben duidelijk gemaakt. Door dit jaarlijks te doen, zou een goede traditie gevestigd kunnen worden.

Heythuysen 11.1.1979
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN HEYTHUYSEN

De secretaris                De burgemeester
Mr. G. vd Bijl                 J.J.H. Hannen