Leveroy in de belangstelling in de raad van Baexem

Januari Februari 1979 nummer 63

Leveroy in de belangstelling in de raad van Baexem

Aan de inwoners van Leveroy,

In de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Baexem voor de dienst 1979, staat omtrent de relatie van de gemeente Baexem tot het kerkdorp Leveroy het volgende vermeld:

Zoals bekend strekt de zelfstandige gemeenschap Leveroy zich uit over het grondgebied van Nederweert, Heythuysen en Baexem (circa 20 inwoners). Gelukkig mag worden geconstateerd dat de betrokkenheid t.o.v. het kerkdorp Leveroy de laatste jaren is gegroeid; hetgeen ondermeer gestalte heeft gekregen in de medewerking aan onderstaande projekten waarvan de jaarlijkse lasten voor rekening van de gemeente Baexem komen, t.w.:

Bijdrage in de nieuwbouw gemeenschapshuis “Leverona”:                    705,00
Reconstructie Parallelweg annex straatverlichting:                            22.750,00
Toekenning van een jaarlijkse subsidie aan diverse
verenigingen naar rato van een aantal deelnemende
inwoners uit Baexem ad                                                                          930,00
—————
                                              TOTAAL PER JAAR                          f. 24.385,00

Bovendien heeft de gemeente Baexem in relatie tot de gemeenschap Leveroy, in het verleden een bijdrage ad f. 31.500,00 toegekend voor de totstandkoming, de verlegging en de verbreding van de Beemderhoekweg in het kader van de ruilverkaveling. Daarnaast is een bijdrage ad f. 4.000,00 toegekend in de kosten van aanleg en inrichting van een nieuw sportterrein aan S.V. Leveroy, welke bijdrage is gefinancierd uit de reserve “bovenwijkse voorzieningen”.

Wij vertrouwen er gaarne op, dat Uw raad de stelling blijft onderschrijven dat deze levenskrachtige gemeenschap Leveroy waar mogelijk – en naar evenredigheid – ook onzerzijds gemeentelijke medewerking en ondersteuning verdient”.

In de vergadering van 12 december 1978 heeft de Raad van de gemeente Baexem positief op deze tekst gereageerd. Bovendien heeft de Raad in dezelfde vergadering een nieuwe verordening inzake het algemeen subsidiebeleid aanvaard, waarin ondermeer is vermeld dat ten aanzien van Leveroy bij raadsbesluit een nieuwe verdeelsleutel zal moeten worden vastgesteld voor wat betreft de subsidiering van de Leveroyse verenigingen.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BAEXEM

De wethouder,                     De Burgemeester

F.C. Peeters                          J.J.H. Hannen