Kwart eeuw in dienst der jeugd

Categories :

Leveroy

KWARTEEUW IN DIENST DER JEUGD

Mej. Koolen hartelijk gehuldigd

Wie ook maar iets meer van nabij heeft kunnen kennis maken met de uitstekende eigenschappen, de goede talenten en tekenende karakter deugden, die mej. Koolen als onderwijzeres en als opvoedster bezit, zal zich niet verwonderd hebben over de grote belangstelling en de hartelijke huldiging, welke haar ten deel vielen bij de officiële viering van de dag, dat zij vijf en twintig jaar geleden in dienst trad bij het onderwijs in de parochie Leveroy.

Zondag heeft Leveroy dankbaar en spontaan uiting gegeven aan de hoge waardering, die allerwegen in de parochie worden gekoesterd voor haar werk.

Om half tien werd nabij de noodkerk een fleurige stoet geformeerd, bestaande uit de schooljeugd met onderwijzend personeel, Jong Nederland, Jonge Garde, schutterij „St. Barbara”, fanfare „Concordia” en een dertigtal bruidjes met bloemen, die mej. Kooien en haar familie afhaalden en kerkwaarts begeleidden.

In de noodkerk droeg pastoor Schippers met assistentie een plechtige Hoogmis tot dan zegging op.

Na de Hoogmis trok dezelfde stoet naar het schoolplein, waar de officiële huldiging plaat.s vond. Er was hier een eenvoudige doch smaakvolle versiering aangebracht van zilveren slingers en bloemen. De autoriteiten en vele belangstellenden hadden zich hier verzameld, waaronder vele ouders en oud-leerlingen.

Het bruidje Betsy Leunissen declameerde een gevoelig gedicht.

Pastoor Schippers die namens de gehele parochie het woord voerende, roemde naast de didactische, vooral de pedagogische kwaliteiten van de feestelinge en bracht uitdrukkelijk naar voren de grote verdienste van mej. Koolen, voor de godsdienstige en de zedelijke opvoeding van de aan haar zorgen toevertrouwde leerlingen.

Als stoffelijk blijk van waardering bood hij een prachtige tafelcassette aan, geschonken door de parochie. Namens het R.K. Kerk- en Schoolbestuur offreerde de Pastoor een fraai boek. Ook het onderwijzend personeel bood een prachtig stel boeken aan.

Burgemeester Mertens uit Heythuysen, de heer H. In de kleef (die sprak namens de afd. Roggel van de R.K. Onderwijzersbond) en de heer P, J. A. Ament, hoofd der school alhier, onderstreepten nog eens de woorden van hulde, dank en waardering geuit door pastoor Schippers.

Een mooie samenspraak van de leerlingen Jan Alofs, Bert Ament, Ben Houben en Mathieu Kiggen, vestigden nog eens de aandacht op de capaciteiten van de ..goeie juf”.

De fanfare zette hierna een ,,Lang zal ze leven” in, en speelde tot slot nog een pittige mars. Zichtbaar onder de indruk van de grote belangstelling, dankte mej. Koolen allen.

Van de gelegenheid tot feliciteren van de jubilerende onderwijzeres en haar familie werd een zeer druk gebruik gemaakt