Gerard greefkens foto

http://jfl196215.blog.163.com/blog/static/453708142012731101213454/

Geng Frame van licht   ( GREEFKENS Gerard ) 1876 Nian 9 Yue 5 Ri werd geboren in Nederland

1901 Nian 7 Yue 14 Ri verordend 1902 Nian 9 Yue 15 Ri verzonden naar China, "Trilaterale Katholieke Chi de" 21e - jfl - blog jfl's

onderstaand bericht over gerard greefkens

Bijzonderheden om het afsterven van den WelEerw. Pater Arn. Verstappen.

Brief van den W. E. P. Lemmens uit Beek (L ), Districtoverste, aan de familie Verstappen te Stiphout.

Miao-liou-k’iuen tzeu, 6 Juni 1912.

Als U deze brief gewordt zal ’t ongeveer drie welven geleden zijn, dat U telegrafisch bericht onlvingt van ’t plotseling afsterven van uwen geliefden zoon, onzen goeden hautelijken confrater Arnold. Als ik U zeg, dat wij .van ganseher harte deelnomen in uwe droefheid, bedien ik mij niet van eene looze beleefdsformule, maar zeg ik de loutere waarheid. Ook hier hebben tranen gevloeid. Wij zullen Arnold meer missen dan U. Op Zondag 2 Juni bezochten P. van Vlerken, (uit ’t Hout) die ter assistentie was bij P. Lefèvre, deze en P- de Wilde, op hunne doorreis nog onzen betreurden confrater te Ou-Kiu. Arnold ontving met vreugde zijne medebroeders en toonde hen met rechtmatigen trots de uitbreidingen Avelke hij aan de missiegebouwen in den laatsten tijjdi aangebracht had. Hij zag er gezond uit ofschoon hij klaagde den laatsiten tijd aan hoofdpijn geletien te heb” ben. Den volgenden morgen is hij tegen vier uur opgestaan daar hij onmiddellijk na de H. Mis naar HoSiun-In-tzeu wilde rijden. Nauwelijks opgestaan viel hij, buiten kennis, ten gronde, en toen hij bijkwam verklaarde hij aan zijn knecht, die inmiddels toegeschoten was, dat zijn rechterarm lam was. Deze, die terstond begreep, dat zijn 1’astoor een aanval van beroerte had, stelde
voor een priester te Eul-Seu-CheuTs’ing-ti te gaan halen. Arnold achtte dit onnoodig en de boy ging aan zijn werk. Toen hij na een half uur terugkwam, vond hij zijnen meester bewusteloos op den grond uitgestrekt. Hij legde hem op den k’ang, en toen P. Verstappen tot bezinning kwam, vernam hij eenige onsamenhangende Hollandsche en Cliineesche woorden, die hij echter niet verstond. Hij meende echter te begrijpen dat de Pater om eenen Priester vroeg. Deze werd gehaald, P. Stragier, oud-pro vinciaall, pastoor van Eul-seu-cheu, en plaatsvervanger van Mgr. Berniyn, die oogenblikkelijk in Europa verblijft, deed direct inspannen, doch. stuurde P. Greefkens (uit Leveroy) te paard vooruit. Als door de Voorzienigheid geleid, reed ik dien morgen naar Palakai over Ou-kiu en kwam aldaar tegelijk niet P. Greefkens aan. Wij vonden .onzen goeden confrater buiten kennis en aan den rechter arm verlamd. Soms streek -hij niet zijn linkerhand over zijn rechterzijde, Zijn oogen waren gesloten en hij scheen te slapen. Zijn adem ging regelmatig. .Een wieinig bloed vloeide uit zijin mond. Na ons overtuigd te hebben dat hij de II. Teerspijze onmogelijk ontvangen kon, gaf ik hem dé absolutie en diende hem het H. Oliesel toe. Daarna paste een chineesche dokter, dien ik inmiddels ontboden had, de naaldprikkeling toe, doch zonder gevolg. Omstreeks elf uur kwam Z.E.P. Stragier, in . gezelschap der Paters Van Iiauwermeiren en Crabbe, bijzondere vrienden van – Arnold, aan. De pp. van Vlerken en de Wilde, wieri het geval gemield was keerden op hunne voetstappen terug. Deze laatste, die te Leuven medelijnen studeerde en hem reeds bijstond in zijne zware ziekte vóór wee jaar, beproefde den dierbaren J’jder eienige verlichting te verschaften niet koude compressen op ’t hoofd en inosta nd’p leisters aan de voeten. Alles te vergeefs. Circa 5 uur,in dan namiddag, twee dicht op elkander volgende nieuwe aanvallen. Het lijden was gedaan, terwijl de omstaande confraters en de toegesnelde chineezen onder tranen de gebeden der stervenden baden, had hij zijne schoone ziel den Schepper weergegeven. Wegens de grootte hitte werd zijne teraardbestelling reeds op oensdag-morgen bepaald. Alle missionarissen van het district, die niet door afstand of allerdringendste bezigheden verhinderd waren, woonden de plechtigheid bij, ten ptalle van zestien, onder welke twee chineesche priesters. t v
Behalve de christenen van Ou-kiu, wanen die van Ta-la-ma-mo-tzeu en Ho-senn-in-tze 114 grooten getalle opgekomen. Bij deze plechtigheid heb ik tranen zien biggelen op de wangen van mannen, aan moeilijkheden gewoon en door lijden gestaald en die *ik in de grootste tegenkantingen niet schreien zag. De armoedige christenen vonden middel de stipendia te verzamelen voor verscheidene tientallen van zielenmissen voor hun geliefden Chennfou. Allen naderden dien dag ter II. Tafel. De kleine weesmeisjes van Ho-si-ing-tze gingen zoo te keer op ’t oogenblik dat de lijkkist in het graf neergelaten werd, dat, door zooveel -onschuldige droefheid, zelfs onverschillige, uit nieuwsgierigheid aanwezige heidenen, tot tranen bewogen werden. Wij verliezen in ArnohP eenen voorbeeldigen en liefdevollen medebroeder. Ten allen tijde wist hij, niettegenstaande zijne armoede, zijpe medebroeders gulhartig te ontvangen en „broer Nol'” gelijk wij hem noemden, was overal een welkome
gast. Als Priester en Missionaris spre ken zijne daden voor hem. Met zachtheid, doch met vaste hand „suaviter et? forti ter”, wist hij zijne nieuw)bek eerden te Meten. Orde en tucht doch nog meer liefde heersehte in de chrisitenbeden door hem bestuurd. fn het weeshuis der H. Kindsheid van Ho si-ing-tze bij Sa-la-tsi onderhield hij bij de honderd doon hem zelf vrijgekochte weeskinderen. Zeer vele daarenboven door hem in het H. Doopsel met het witte kleed der onschuld bekleed, zijn hem in den Hemel voorafgegaan. Met welke vreugde zuilen zij hunnen goeden Chennfou vóór Jezus troon begroet hebben ! Gij, Geachte Familie Verstappen, dankt God, die U met zulk een uitmuntenden zoon broeder zegende ; wij allen, de • missionarissen van Ortos, danken U, dat gij ons hem afstondt, die onze liefdevolle medebroeder was en onze machtige voorspreker bij God zijn zal. W. LEMMENS, Missionaris van Scheut.

 

Categories :