INVENTARIS ARCHIEF PAROCHIE St. BARBARA LEVEROY 1650 – 1993 en Aanvulling door C.H.J. Tubée

Categories :

B.8.5.

INVENTARIS ARCHIEF PAROCHIE St. BARBARA LEVEROY 1650 – 1993 en Aanvulling door C.H.J. Tubée

Historisch overzicht

Leveroy behoorde aanvankelijk tot de parochie St. Lambertus van Nederweert. Volgens niet te verifiëren bronnen zou reeds in 1503 in Leveroy op de grens tussen het Land van Weert en het graafschap Horn een kapel gelegen hebben *1. In 1523 bestond er naar alle waarschijnlijkheid wel reeds een St. Barbarakapel *2. In 1617 werd een rente gesticht ten behoeve van een priester of kapelaan, die de kapel moest gaan bedienen en in Leveroy moest gaan wonen *3. Drie jaar later, in 1620, werd de kapel die toegewijd was aan de H. Barbara, door bisschop Jacobus a Castro van Roermond van de parochie Nederweert afgescheiden en tot parochiekerk verheven. Het onderhoud van de pastoor zou betaald worden uit de tiende van Leveroy. In 1626 schonk Magdalena van Egmond, vrouwe van Weert en Nederweert, enige gronden aan de kerk, die jaarlijks 89 gulden opbrachten *4.

Uit de verslagen van kerkvisitaties blijkt dat de parochie in de 17de eeuw arm geweest moet zijn. Blijkens het proces-verbaal van 19 april 1670 bezat de pastoor van Nederweert het patronaats- of collatierecht, dit is het recht de pastoor ter benoeming voor te dragen. Er waren toen 225 communicanten. De kerkmeesters werden aangesteld door de pastoor en twee schepenen, die doorgaans gekozen werden. Leveroy kende geen armenmeesters. De tafel van de H. Geest bevond zich te Nederweert. De kerkmeesters legden jaarlijks rekening en verantwoording af aan de pastoor en de twee gekozenen. Het kerkhof was aan alle kanten omsloten, deels door een muur en deels door een heg. De koster gaf catechismusles en was tevens schoolmeester. Hij werd aangesteld door de pastoor en de gemeente. Er lag destijds in Leveroy geen kapel *5. In 1675 werd de kerk door Staatse troepen beroofd van diverse kerkbenodigdheden, waaronder het kostbaarste bezit van de kerk, een zilveren kelk *6.

Blijkens het proces-verbaal uit 1740 kwamen reparaties aan het koor, de zijkapellen van het schip en de toren voor rekening van het dorp Nederweert, dat zich daartoe bij de oprichting van de parochie verplicht had. De pastorie, die uit 1729 dateerde, was nauwelijks nog bewoonbaar. Ofschoon het merendeel der parochianen op het grondgebied van Nederweert woonde, lag de pastorie op het grondgebied van Heythuysen. Het aantal communicanten bedroeg in dat jaar 250. Catechismusles werd nu gegeven door de pastoor. De koster was nog steeds schoolmeester. In 1731 was een broederschap van de H. Barbara opgericht. Ten slotte wordt vermeld dat er in de kerk van Leveroy geen beneficies waren *7.

Bij de reorganisatie van de parochies in 1803 werd de pastoor van de St. Martinusparochie te Weert aangewezen als kantonpastoor. De andere parochies in het kanton werden succursalen, met uitzondering van de parochie St. Barbara te Leveroy. De kerk van Leveroy werd een hulpkapel of hulpkerk van de succursale van Baexem *8. Bij besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg van 22 oktober 1834 werd de kapel in materieel opzicht onafhankelijk verklaard van de succursale van Baexem en bij besluit van de bisschop van Luik van 7 oktober 1836 ook in geestelijk opzicht. Op 21 januari 1835 werd de nieuw benoemde kerkfabriekraad geïnstalleerd. Drie leden werden benoemd door de bisschop en twee leden door de gouverneur der provincie. De pastoor en de burgemeester waren van rechtswege lid van de fabriekraad. De kerk bleef voorlopig een hulpkerk *9. Op 8 december 1836 besloot de kerkfabriekraad bij het gemeentebestuur subsidie aan te vragen voor het vergroten der kerk. Leveroy telde toen 420 zielen en de kerk kon slechts 175 personen bevatten. Op het verzoek werd afwijzend beschikt *10. In 1839 werd de kerk, met uitzondering van de uit de 15de of 16de eeuw daterende toren, gesloopt en vervangen door een zogenaamde Waterstaatskerk. De kerk was éénbeukig en had een hoogaltaar en twee zijaltaren. Op 11 juni vond de eerste steenlegging plaats en op 29 oktober werd de nieuwe kerk ingezegend *11. In 1840 werden een broederschap der Eeuwigdurende Aanbidding en een genootschap tot Voortplanting des Geloofs opgericht *12. Op 28 augustus 1848 kreeg de kerk een kruisweg *13. Rond de kerk lag een ommuurd kerkhof dat op 4 december 1841 werd ingezegend. In een hoek van het kerkhof stond een houten lijkenhuisje *14.

Bij Koninklijk Besluit van 18 november 1842 werd de hulpkerk verheven tot succursale en werd aan de deservant een traktement van ƒ 375,– per jaar toegekend *15. In juli 1868 werd besloten bij de kapelanie een bakhuis te bouwen. In hetzelfde jaar werd door het gemeentebestuur van Nederweert een nieuwe pastorie gebouwd, omdat de oude bouwvallig was geworden. De pastorie werd door de gemeente aan de kerkfabriekraad geschonken, die deze schenking op 6 augustus 1871 aanvaardde *16.

In 1871 besloot de bisschop van Roermond het gehucht Maxet af te scheiden van de parochie Heythuysen en toe te voegen aan de parochie Leveroy *17. Eveneens in 1871 werd overgegaan tot vergroting van het kerkhof en het aanpassen daardoor van de kerkhofmuur *18. Het keizerlijk decreet van 30 december 1809 op grond waarvan het kerkbestuur werd samengesteld, werd bij wet van 26 juni 1876 ingetrokken en per 1 januari 1877 buiten werking gesteld. Op 17 oktober vaardigde de bisschop van Roermond een Algemeen Reglement voor de kerkbesturen in het bisdom Roermond uit, dat op 1 januari 1877 in werking trad en onder meer bepaalde dat het nieuw op te richten kerkbestuur zou bestaan uit de pastoor, die als voorzitter zou optreden, en vier leden, te benoemen door de bisschop, die de titel van kerkmeester zouden dragen. Het kerkbestuur is belast met het beheer van het parochieel vermogen en vertegenwoordigt de parochie in burgerlijke rechtshandelingen. Het kerkbestuur volbrengt zijn taak onder toezicht van de bisschop, aan wie jaarlijks de begroting en rekening ter goedkeuring aangeboden worden en wiens schriftelijke machtiging vereist is voor burgerlijke rechtshandelingen, die het gewone beheer te boven gaan. Naast het medebestuur van de parochie is aan de pastoor de zielzorg over de daartoe behorende gelovigen toevertrouwd, onder gezag van de bisschop, door wie hij wordt benoemd.

Een broederschap van de H. Rozenkrans werd in 1891 opgericht en in 1925 een Aartsbroederschap van O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand en de H. Alphonsus Maria *19.

In 1921 werd besloten tot een grondig herstel van de pastorie met tuin. Tevens werd dat jaar besloten de verschillende rondgangen voor boter, koren en geld voor de kapelaan voort te zetten *20.

Het kerkbestuur startte in 1922 met de voorbereiding van de sloop van de kerk en de bouw van een nieuwe kerk. Het werk werd gegund aan de laagste inschrijver, Krekelberg, voor de som van ƒ 74.480,–. Op 10 mei 1923 werd de eerste steen gelegd door deken Haenen van Weert. De kerk, die gebouwd werd naar een ontwerp van architect Wielders uit Sittard, werd op 21 juli 1925 geconsacreerd. Zij telde ongeveer 500 plaatsen *21. In 1936 werd de grens tussen de parochie Leveroy en de parochies Baexem, Heythuysen en Swartbroek gewijzigd *22.

In de nacht van 14 op 15 november 1944 werd de kerk door vluchtende Duitse soldaten opgeblazen en in een ruïne herschapen. Ook de pastorie en de kapelanie hadden te lijden van oorlogsschade. Een en ander had tot gevolg dat de parochiezaal tijdelijk als noodkerk werd ingericht *23.

Op 18 december 1949 kon een nieuwe kerk, die wederom naar een ontwerp van architect Wielders gebouwd was, in gebruik worden genomen. Op 21 september 1951 werd de kerk, die plaats bood aan 552 personen, door bisschop Lemmens geconsacreerd. In 1953 kon de toren voltooid worden *24. Bij beschikking van de bisschop van Roermond van 13 januari 1956 werd het dekenaat Heythuysen ingesteld, waarvan de parochie St. Barbara deel ging uitmaken. Voorheen had de parochie eeuwenlang tot het dekenaat Weert behoord *25. In 1960 werd het kerkhof vergroot, doch eerst in 1963 werd de uitbreiding van een muur en afrastering voorzien *26. Ten slotte kreeg de kerk in 1992 een grote onderhoudsbeurt, die een bedrag van ca. ƒ 230.000,– vergde. Hersteld werden de toren en het dak, en verder werden schilderwerken uitgevoerd en werd het bliksembeveiligingssysteem vernieuwd *27.

In Leveroy liggen een aantal kapellen en kapelletjes. Op de hoek Velterstraat/Deckers-straat ligt het zogenaamde ‘Rokes Kapelke’, gebouwd in 1919. Aan de Liesjeshoek staat een Mariakapel, Op Hey’s Kepelke genoemd, die in 1986 door een automobilist totaal werd vernield en vervolgens weer opgebouwd is. In een uithoek van de parochie ligt op de Mildert de kapel van O.L. Vrouw van Rust, die in 1912 werd gebouwd op de plaats waar voorheen een bouwvallig veldkapelletje stond *28.

Archief en inventarisatie

Op 3 februari 1977 gaf het kerkbestuur de oudere archiefstukken in bewaring aan het Rijksarchief Limburg te Maastricht. Met het archief werd een plaatsingslijst meegezonden, die vijftien nummers omvatte. Op 21 september 1994 werden deze stukken overgebracht naar het gemeentearchief van Weert, twee dagen later gevolgd door het archief dat in de pastorie was ondergebracht. Het gehele archief werd op deze wijze in bruikleen gegeven. Een oude ordening werd in de stukken niet aangetroffen en voor zover bekend zijn er niet eerder pogingen tot inventarisatie gedaan. Bij de inventarisatie, die in november 1994 werd afgerond. werd voor wat de indeling betreft zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de inventarissen van de parochies van het dekenaat Weert, die reeds in een eerder stadium gerealiseerd werden. Omdat er in feite geen sprake is van één parochiearchief, maar van een verzameling van archieven van diverse ambtsdragers of instellingen die binnen de parochie een eigen taak hebben, is bij de inventarisatie uitgegaan van het organisatiebeginsel ofwel ordening naar organisatie. Als bijlagen zijn toegevoegd de inventaris van de bibliotheek en documentatie en een lijst van pastoors. Het archief heeft een omvang van 1,3 strekkende meter.

Noten

 1. HABETS, JOS. Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Eerste deel. Roermond, 1875, 260-267.
 2. HABETS I, 349 en 359.
 3. HABETS I, 287-293.
 4. MUNIER, W.A.J. Historische atlas van Limburg en aangrenzende gebieden. II Serie kerkhistorische kaarten. Kerkelijke circum scriptie van (de tegenwoordige provincie) Limburg en de omliggende gebieden (1559-1801). Assen/Amsterdam, 1976, 3 en 13.
 5. MUNIER, 11-12.
 6. HABETS, JOS. Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Derde deal. Roermond, 1892, 131-133.
 7. HABETS III, 133-1 37, 370.
 8. MUNIER, W.A.J. Het concordaat van Napoleon en de opheffing van het oude bisdom Roermond, in: Publications de Ia so ciété historique et archéologique dans le Limbourg 98-99 (1 962-1 963), 147-214.
 9. Bij de inval in ons land hadden de Fransen de patronaatsrechten afgeschaft. De keuze der pastoors en dienstdoende geestelijken moest volgens hen voortaan door de vergaderde parochianen geschieden. Het concordaat bepaalde dus anders.
 10. HABETS, JOS en W. GOOSSENS. Geschiedenis van het tegenwoordig bisdom Roermond en van de bisdommen, die het in deze gewesten zijn voorafgegaan. Vierde deel. Roermond, 1927, 167-174.
 11. HABETS IV, 163-165.
 12. HABETS IV, 213-227.
 13. HABETS IV, 253-254.
 14. HABETS IV, 267-271.
 15. Gemeentearchief Weert (GAW). Archief parochie St. Martinus, inv.nr. 1.
 16. Archief parochie St. Martinus, inv.nr. 1.
 17. Analecta voor het bisdom Roermond 1930, 131-132.
 18. De gegevens zijn ontleend aan de Anaiecta voor het bisdom Roermond. 0p7 juli 1963 werd de naam van het rectoraat van de H. Hieronymus Kerkleraar veranderd in H. Franciscus van Assisië.
 19. Analecta voor hot bisdom Roermond.
 • Analecta voor het bisdom Roermond.
cb. Pastorie 155-160
cc. Kapelanie 161-164
cd. Parochiezaal 165-168
ce. Overige gebouwen 169-170
cf. Roerende goederen 171-174
c. Verantwoording van het beheer 175-191
3. Stukken betreffende de zorg voor jeugdverenigingen en
parochiebibliotheek 192-193
4. Stukken betreffende de armenzorg 194-198
5. Stukken betreffende de zorg voor het onderwijs: 199-208
a. Kleuterschool 199-201
b. Lagere school 202-208
V. Stukken waarvan geen verband met de archieven kon worden vastgesteld BIJLAGE I: Bibliotheek en documentatie BIJLAGE II: Lijst van pastoors 216-229
I. ARCHIEF VAN DE PASTOOR
A. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD
1. Register, inhoudende: Proclamanda, 1921-1923 Lijsten van communicanten, (1921) 1 katern
2-3. Proclamanda, 1950-1955 2 delen
2. 1950 – 1953 mrt 1 deel
3. 1953 apr – 1955 1 deel
4-11. Parochieagenda’s, 1986-1993 8 delen
4. 1986 1 deel
5. 1987 1 deel
6. 1988 1 deel
7. 1989 1 deel
8. 1990 1 deel
9. 1991 1 deel
10. 1992 1 deel
11. 1993 1 deel
B. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
1. Financieel onderhoud van de pastoor
12. Stukken betreffende de geschillen tussen de pastoor en de geestelijke tiendenaren van Duras, 17de en 18de eeuw. Xerokopieën 1 pak
13. Rapport van de deelhebbers in de tiende van Duras inzake de pastorie, 18de eeuw 1 stuk
14. Staat van ontvangsten ten behoeve van de Reguliere Kanunniken te Weert, medebezitters van de tiende van Duras, 1762 1 stuk
15. Verzoekschrift aan de koning om aan rector Lodewijk Laumen dezelfde jaarwedde toe te kennen als de andere succursalisten genieten, 1841 1 stuk
16. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot verhoging van de jaarlijkse toelage van de pastoor van ƒ 120,– tot ƒ 320,–, 1925 2. Uitoefening van de zielzorg 1 stuk
a. Administratie van parochianen

N.B. Zie ook: Bemoeienis met groepen parochianen

17. Staat van aantallen doopsels, overlijdens en huwelijken in de periode 1691-1797 N.B. Gevierendeeld 1 stuk

 

 

 1. Uittreksel uit het geboorteregister, 1817-1818
 2. Register van Eerste Communicanten, 1924-1945
 3. Akten waarbij huwelijksdispensatie wordt verleend, 1934, 1943
 4. Bemoeienis met devoties
 5. Akte waarbij pater Pontianus Polman verklaart de H. Kruisweg ingezegend te hebben, 1924
 6. Akte van oprichting van een H. Kruisweg in de noodkerk, 1945
 7. Akte waarbij pater Pfeffer verklaart de H. Kruisweg ingezegend te hebben, 1950
 8. Bemoeienis met groepen parochianen
 9. Register, inhoudende:

Akte van oprichting van de Broederschap van de H. Barbara, 1731;

Lijsten van leden van de Broederschap van de H. Barbara, 1731-1908;

Lijsten van Plechtige Communicanten, 1922-1938, 1947-1975;

Lijsten van gevormden, 1949-1976;

Akte van oprichting van een H. Kruisweg, 1849

 1. Register, inhoudende:

Lijsten van leden van de Broederschap der Eeuwigdurende Aanbidding,

1840, 1848-1852, 1869-1893;

Lijsten van leden van het Genootschap der Voortplanting des R.K. Geloofs, 1840-1890;

Lijst van Eerste Communicanten, 1818-1928;

Lijst van Plechtige Communicanten, 1922-1943;

Lijsten van gevormden, 1877-1941

 1. Uittreksel uit het reglement der Vereniging der eeuwigdurende aanbidding

van het Allerheiligste Sacrament des Altaars, 1896

 1. Dossier inzake de oprichting van Broederschap van de H. Rozenkrans, 1886, 1890-1891
 2. Akte van oprichting van de Aartsbroederschap van O.L.V. van Altijddurende Bijstand en de H. Alphonsus Maria, 1925; met bijlage
 3. Lijst van leden van de Aartsbroederschap van O.L.V. van Altijddurende Bijstand en de H. Alphonsus Maria, 1925
 4. Varia
 5. Dossier inzake een parochieweek, verzorgd door de paters Norbertijnen, 1960
 6. ARCHIEF VAN DE KAPELAAN
 7. Uittreksels uit de rentebrieven van Helena Mertens ten behoeve van de kapelanie, 1751
 8. Staat van renten behorende tot de fundatie van Helena Mertens ten behoeve van de kapelaan, 18de eeuw
 • ARCHIEF VAN DE KOSTER
 1. Legger van inkomsten van de kosterij, 18de eeuw; met aantekeningen inzake het lijnwaad van de kerk
 2. ARCHIEF VAN HET KERKBESTUUR
 3. STUKKEN VAN ALGEMENE AARD

34-35. Registers, inhoudende notulen en besluiten van de vergaderingen van het kerkbestuur, 1835-1891, 1893-1931, 1945-1965

 1. 1835-1891
 2. 1893-1931, 1945-1965
 3. STUKKEN BETREFFENDE BIJZONDERE ONDERWERPEN
 4. Stukken betreffende de organisatie
 5. Grondgebied
 6. Akte waarbij de bisschop van Roermond het gehucht Maxet afscheidt van de parochie Heythuysen en verenigt met de parochie Leveroy, 1871
37. Beschikkingen van de bisschop van Roermond waarbij de grens tussen de parochie Leveroy en de parochies Baexem, Heythuysen en Swartbroek wordt gewijzigd, 1936; met bijlagen. Xerokopie (Afgedrukt in Analecta) 1 omslag
38. Brief van de deken waarin deze mededeelt dat de bisschop van Roermond afwijzend heeft beschikt op het verzoek van enkele families, wonende aan de Houtsberg onder de parochie Nederweert-Eind, om bij de parochie Leveroy ingedeeld te worden, 1950 1 stuk
39. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij het dekenaat Heythuysen wordt opgericht, 1956 1 stuk
b. Functionarissen
40. Stukken betreffende benoeming en ontslag van leden van het kerkbestuur, 1925, 1927, 1931, 1947, 1950, 1952, 1957 1 omslag
41. Akte van benoeming van Petrus Joannes De Fauwe tot pastoor, 1921 1 stuk
42. Akte van benoeming van Wilhelmus Hubertus Janssens tot pastoor, 1937 1 stuk
43. Dossier inzake de benoeming van Karel Mertens tot koster en Karel Mertens en Henricus Gubbels tot organist, 1884 2 stukken
44. Brief van Lambert Hubert Mertens waarin deze verklaart op 1 februari 1954 ontslag te nemen als koster-organist, (1954) 1 stuk
45. Reglement voor de misdienaars, z.j. 1 stuk
46. Brief van de deken waarin deze aandringt op de oprichting van een zangkoor onder kundige begeleiding, 1940

2. Stukken betreffende de zorg voor het vermogen der kerkfabriek

1 stuk
a. Stichting van kerkelijke diensten
47. Aantekeningen inzake jaargetijden, ca. 1928 1 katern
48. Stukken betreffende diverse stichtingen, 1934-1935, 1945, 1947, z.j. 1 omslag
49. Register, inhoudende:

–               Aantekeningen betreffende gestichte jaargetijden, 1953-1971;

–               Staat van betaalde kerkhofrechten met 10 jaar onderhoud, 1971-1972

1 deel
50. Register van gezongen H. Missen, met vermelding van de opbrengst en de verdeling daarvan, 1945-1961 1 deel
51. Gestichte dodenlijsten, 1962-1965, z.j. 1 omslag
52. Testament van Matthijs Hulskens, waarin o.a. de last wordt gegeven missen te laten celebreren en de pastoor 25 gulden te geven voor aankoop van ornamenten voor de kerk, 1729; met aantekeningen inzake betaling 1 stuk
53. Testament van Siebert Houben, waarin o.a. 1.500 franken gelegateerd worden voor brood aan de armen en het lezen van zielmissen, 1870 1 katern
54. Dossier inzake het vermaken door Petronella Pleunis van de gehele nalatenschap onder voorwaarde o.a. van stichting van eeuwigdurende jaargetijden en plaatsing van een kruis, 1879, 1890, 1899 1 omslag
55. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 125,– van Conrardus Houben onder de last van een gezongen jaargetijde, 1897 1 stuk
56. Verzoekschrift aan de bisschop van Roermond waarin machtiging wordt gevraagd tot het aanvaarden van een stichting van Agnes Houben-Drabbels onder de last van een gezongen jaargetijde, 1900 1 stuk
57. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 150,– van de erven Gabriël Nijskens onder de last van een gezongen jaargetijde, en tot het bestemmen van diverse giften voor de aankoop van pandbrieven, 1904 1 stuk

 

 

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 150,– onder de last van een gezongen jaargetijde voor Gerardus en Mathias Nijskens, 1907 Stukken betreffende de schenking van Josepha Kloostermans onder de last van een jaargetijde, 1908-1909, 1911-1912

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een stichting van Gertrudis Ramakers-van den Drinck onder de last van een jaargetijde, 1912

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 150,– van Mathias Versteegen onder de last van een gezongen jaargetijde, 1916

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 150,– van Jacobus Roost onder de last van een gezongen jaargetijde, 1916

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 150,– van Hendricus Geraeds onder de last van een gezongen jaargetijde, 1916

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een stichting van Mathias Drenters onder de last van een gezongen jaargetijde, 1916

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 150,– van Henri Op Hei onder de last van een gezongen jaargetijde, 1918

Beschikkingen van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van bedragen van ƒ 150,– en ƒ 300,– van Petronella Geelen-Coolen onder de last van drie gezongen jaargetijden, 1918 Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 250,– van Petronella Geelen-Coolen en een bedrag van ƒ 250,– van Elisabeth Driessen, in beide gevallen onder de last van een jaargetijde, 1922

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 280,– van Elisabeth van de Schoor-Willekens onder de last van een jaargetijde, 1923

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 250,– van Franciscus Zegveld onder de last van een jaargetijde, 1923

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 250,– van Joanna van den Drink onder de last van een jaargetijde, 1923

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 250,– van de familie Driessen en een bedrag van ƒ 250,– van Margaretha Op Heij, in beide gevallen onder de last van een jaargetijde,1925 Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 250,– van de familie Cuppens-van den Drinck en een bedrag van ƒ 280,– van de familie Drenters-Houben, in beide gevallen onder de last van een jaargetijde, 1926

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 310,– uit de nalatenschap van Petronella Colen

 

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

1 stuk

onder de last van een jaargetijde, 1927

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 250,– van Joannes Theunissen onder de last van een jaargetijde, 1927

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een som van ƒ 280,– van de erven Peter Breukers onder de last van een jaargetijde, 1929

Akte waarbij Margaretha Verwielen de pastoor machtigt om na haar overlijden de gelden, die door de Rijksverzekeringsbank ten haren behoeve moeten worden uitgekeerd, in ontvangst te nemen en te bestemmen voor zielmissen, 1930 Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het het aanvaarden van een bedrag van ƒ 288,– van M. Heijmans en een bedrag van ƒ 290,– van de familie Kaelen-Gubbels, in beide gevallen onder de last van een jaargetijde, 1931 Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 250,– van G. Coolen, een bedrag van ƒ 250,– van N. Joosten en een bedrag van ƒ 326,– van de familie Mertens, in alle gevallen onder de last van een jaargetijde, 1932

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 263,30 van Elisabeth van Horne-Kusters, een bedrag van ƒ 288,– van Joanna Op Hey-Berden en een bedrag van ƒ 250,– van Hubert Neynens, in alle gevallen onder de last van een jaargetijde, 1934 Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 326,– van Joanna Cuppens-van den Drink en een bedrag van ƒ 250,– van Jean Ramakers, in beide gevallen onder de last van een jaargetijde, 1938

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van acht bedragen voor het stichten van jaargetijden voor Malachias Geelen, de familie Breukers-van Ratingen, de familie Driessen, de familie Coolen- Deckers, de familie Heymans-Kierkels, de familie Kierkels-Drenters, de familie van Roy-Verstappen en de familie Scheyven, 1943

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van vijf bedragen voor het stichten van jaargetijden voor de familie Sillekens-Deckers, de H. Joseph, de familie Heymans, de familie Geraeds-Roost en de familie van Bommel-Op de Drink, 1944

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 300,– van Gerard Venner en een bedrag van ƒ.1.000,– van de familie Wetemans-Mertens, in beide gevallen onder de last van een jaargetijde, 1945

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 300,– van de familie Peeters-Koolen onder de last van een jaargetijde, 1946

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 400,– van de familie Janssen onder de last van een jaargetijde, 1948

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 400,– van de familie Gubbels onder de last van een jaargetijde, 1949

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot

het aanvaarden van een bedrag van ƒ 400,– van de familie Geraats-Roost onder

de last van een jaargetijde, 1950 1 stuk
88. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 400,– van de familie Timmermans-Coumans
onder de last van een jaargetijde, 1950 1 stuk
89. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 490,– van de familie Tunissen-Midden onder
de last van een jaargetijde, 1950 1 stuk
90. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 445,– van Hendricus Verheyen onder de last
van een jaargetijde, 1950 1 stuk
91. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 400,– van de familie Gijsen-Gubbels onder
de last van een jaargetijde, 1951 1 stuk
92. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 400,– van de familie van Ool-Wolters onder
de last van een jaargetijde, 1952 1 stuk
93. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 490,– van de familie Geelen-van de Schoor
onder de last van een jaargetijde, 1952 1 stuk
94. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 490,– van de familie Steyvers-Geelen onder
de last van een jaargetijde, 1952 1 stuk
95. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 535,– van de familie van Appeven-Peters
onder de last van een jaargetijde, 1953 1 stuk
96. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 445,– van de familie Linssen-Steyvers onder
de last van een jaargetijde, 1953 1 stuk
97. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 490,– van de familie Linssen-Ramakers onder
de last van een jaargetijde, 1953 1 stuk
98. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanvaarden van een bedrag van ƒ 490,– van de familie Wetemans-Mertens
onder de last van een jaargetijde, 1954

b. Beheer van het vermogen der kerkfabriek

1. Beheer van meerdere vermogensbestanddelen gezamenlijk a. Het totale vermogen

1 stuk
99. Stokregister der titels van goederen en renten, 1834-1869 1 deel
100. Stokregister der ontvangsten, 1835-1901 1 deel
101. Uittreksels uit de kadastrale legger der gemeente Nederweert, 1879-1880 1 omslag
102. Staat van onroerende goederen, z.j.

b. Gebouwen en roerende goederen

1 stuk
103. Stukken betreffende de verzekering tegen brandschade van de kerk, de pastorie, de kapelanie en de parochiezaal, 1922, 1926, 1946, 1948, 1950, 1953, 1957, 1961,
1964-1967, 1969, 1976 1 omslag
104. Stukken betreffende de molestverzekering, 1944-1945, 1947-1949, 1952-1958 1 omslag
105. Stukken betreffende het herstel van diverse gebouwen van oorlogsschade, 1947,

 

 

1949-1950, 1952

 1. Beheer van afzonderlijke vermogensbestanddelen Landerijen en bossen
 2. Aanslagbiljetten grondbelasting gemeenten Grathem, Heythuysen en Nederweert,

1923, 1926

 1. Aanslagbiljetten Waterschap van Het Land van Weert, 1926
 2. Akten van verpachting van bouwland, 1785-1787
 3. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot verkoop van een tiental bomen en enig dennenhout, 1921
 4. Akte van openbare verpachting van 19 percelen bouwland, 1923
 5. Onderhandse akte van pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en Peter Reijnders met betrekking tot een perceel bouwland aan de Kiezelweg, 1923
 6. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot verkoop van hout van een perceel dennenbos ter grootte van ca. 300 kleine roeden, 1923
 7. Akte van aankoop van de kinderen Janssen-van Son van een perceel bouwland, zijnde een gedeelte van het perceel sectie G nr. 801, voor de som van ƒ 275,–, 1924
 8. Onderhandse akte van ruiling waarbij het kerkbestuur aan Godfried van Roy afstaat een perceel bouwland in de gemeente Nederweert, zijnde het oostelijke deel van sectie G nr. 308, en Godfried van Roy afstaat aan het kerkbestuur een perceel bouwland in de gemeente Nederweert, zijnde het westelijke deel van sectie G nr. 309, 1926
 9. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot verkoop aan de wed. van Gansewinkel van een perceel akkerland ter grootte van ca.

100 kleine roeden tegen ƒ 3,– per roede en een perceel hakhout ter grootte van ca 600 kleine roeden tegen ƒ 2,– per roede, 1926

 1. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot verkoop aan Th. Cuypers van een perceel grond, groot 2.575 my, voor de som van ƒ 800,–, 1929
 2. Onderhandse akte van pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en Math. Reynders met betrekking tot het perceel grond sectie G nrs. 110 en 111, 1938
 3. Onderhandse akte van pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en Godfried Geraeds met betrekking tot een perceel grond in het Vlakwater, 1938
 4. Akte van openbare verpachting van 22 percelen bouwland, 1939
 5. Stukken betreffende de pachtovereenkomsten met J. van Appeven, J. Verlaat,
 6. Reijnders, C. Tunnissen, L. Snijders, J. Geraeds, M. Geurts, J. van Roy, J. van Ganzewinkel, B. Giezen, W. Cuipers, M. Moonen, B. Houben en W. Frenken, 1940
 7. Onderhandse akte van pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en P. van Heur met betrekking tot een perceel bouwland in De Hoeve, 1944
 8. Dossier inzake de verkoop van 130 m3 mijn- en paalhout aan P.H. Wullems te Weert, 1948
 9. Dossier inzake de verkoop van acht populieren, staande in de buurt van de pastorie, 1950
 10. Dossier inzake de verkoop van een perceel grond aan koster Mertens in verband met

de bouw van een huis ten behoeve van een politieagent, 1950

 1. Stukken betreffende grondtransacties met het Waterschap Midden-Limburg te Heythuysen, 1951, 1956-1957
 2. Dossier inzake de verkoop aan J.H. Prikken te Maaseik van een perceel bouwland in de gemeente Maaseik, groot 5.230 my, tegen de prijs van BF 40.500, 1953
 3. Stukken betreffende verpachting aan de kinderen Geraeds van een perceel bouwland in de gemeente Nederweert sectie G nr. 109, groot 30 are, 1957-1958
 4. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot

het aangaan van een grondruil met mevr. Houben-Biemans, waardoor het kerkhof vergroot kan worden, 1959           1

Akte van voorgenomen verkoop aan de Stichting Beheer Landbouwgronden van een aantal percelen bouwland voor de som van ƒ 23.676,–, 1970                                                                                                                             1

Dossier inzake verpachting aan J.H. van de Moosdijk van een perceel bouwland in de gemeente Nederweert sectie G nr. 1356 (ged), groot 7.300 my, 1971                                                                                                        1

Onderhandse akte van pachtbeëindigingsovereenkomst tussen het kerkbestuur en J.Th. Avezaat met betrekking tot een perceel weiland in de gemeente Nederweert sectie F nr. 1631, groot 1.88.60 ha, 1971 (in 3-voud)                                                   3

 1. Grondrenten, kapitalen en gelden

Legger van renten, 1650; met aantekening van ontvangsten 1767-1786                                    1

Akte waarbij de secretaris van de heerlijkheid Nederweert verklaart dat de uittreksels

uit rentebrieven inhoudelijk overeenstemmen met die brieven, 1757                                           1

Staten van renten en erfpachtcanons, vervallende in 1773, 1774, 1791 en 1792;

met aantekening van ontvangsten 1773                                                                                             2

Akte van schuldbekentenis over een bedrag van ƒ 208,– tegen een jaarlijkse rente van ƒ 16,– ten laste van de erfgenamen van Jan van Catert en ten gunste van de kerk, 1809                                                                       1

Stukken betreffende de hypothecaire inschrijving en de vernieuwing daarvan ten laste van Antoon Havenx en ten gunste van de kerkfabriek, 1844, 1864, 1880                                                                                                        1

Akten van nieuwe titel van renten ten laste van diversen, 1879, 1894                                          1

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het plaatsen op de Boerenleenbank van het van een uitgelote obligatie ter waarde van ƒ 1.000,– afkomstige geld, 1922

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot terugname van twee door de erven Jacob Roost verschuldigde kapitalen van ƒ 500,– en ƒ 144,–, 1922                                                        1

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot aankoop voor ƒ 3.000,– van obligaties van een staats- of gemeentelening, tot verkoop van enige bomen voor ƒ 240,– en tot besteding van ƒ 300,– voor het verrichten van

reparaties aan de pastorie, 1927                                                                                                         1

Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot

het in bewaring geven van effecten aan de Twentsche Bank, 1939                                              1

Stukken betreffende effecten en obligaties, 1939-1940, 1943, 1945-1948, 1950-1952, 1956 1

Akte van schuldbekentenis over een bedrag van ƒ 2.000,– tegen een jaarlijkse rente

van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van Gertrudis Frenken, 1946                    1

Stukken betreffende het doorhalen van hypothecaire inschrijvingen, 1950, 1954-1955            3

Akte van schuldbekentenis over een bedrag van ƒ 7.000,– tegen een jaarlijkse rente

van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van de kinderen Geraets, 1952                1

Akte van schuldbekentenis over een bedrag van ƒ 4.000,– tegen een jaarlijkse rente

van 3% ten laste van het kerkbestuur en ten gunste van Mathieu Geurts, 1952                         1

Brief van notaris Biezenaar waarin deze mededeelt dat wijlen Peter Hubertus Coolen te Venray het kerkbestuur voor 1/3 gedeelte tot erfgenaam heeft benoemd onder de last om voor zijn begrafenis en uitvaart te zorgen, en vraagt of het kerkbestuur van zijn rechten als erfgenaam gebruik wil maken, 1953                                                           1

 1. Gebouwen en roerende goederen
 2. Kerk

Dossier inzake de bouw van de kerk, 1922-1925                                     1

Stukken betreffende afgesloten leningen voor de bouw van een nieuwe kerk, 1923-1945         1

 1. Brief van de N.V. Provinciale Limburgsche Elektriciteitsmaatschappij waarin wordt medegedeeld dat de maatschappij bereid is elektrische stroom te leveren in de kerk, 1940

151-153. Dossier inzake de sloop van de kerk, 1946, 1948

 1. Dossier inzake de herbouw van de kerk en de toren, 1946-1953, 1955-1956
 2. 1946-1949
 3. 1950 – 1953, 1955 – 1956
 4. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het aanschaffen van een geluidsinstallatie, 1957
 5. Pastorie
 6. Dossier inzake de schenking door het gemeentebestuur van Nederweert van de pastorie met bijbehorende grond aan het kerkbestuur, 1871
 7. Akte van overeenkomst met J. van Groenendael te Nunhem inzake het waterdicht maken van de kelder van de nieuwe pastorie, 1871
 8. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het restaureren van de pastorie en het, indien nodig, daarvoor aangaan van een tijdelijke lening bij de Boerenleenbank of particulieren, 1921
 9. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het besteden van een bedrag van ± ƒ 900,– voor de aanbouw van een WC aan de pastorie, 1939
 10. Dossier inzake het herstel                                      van de pastorie van oorlogsschade, 1945-1948, 1950
 11. Dossier inzake het herstel                     van de       pastorie van brandschade, 1946
 12. Kapelanie
 13. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot aankoop van de wed. Hub. van Son van een bouwterrein voor een nieuwe kapelanie voor de som van ƒ 200,–, 1923
 14. Dossier inzake verhuur per maand van de leegstaande kapelanie aan Leonardus Hubertus Trepels, 1926
 15. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de kapelanie, 1948
 16. Brief van het Bureau der Interdiocesane Commissie van Overleg inzake de wederopbouw van R.K. kerken en kerkelijke gebouwen inzake oorlogsschade aan de kapelanie, 1953
 17. Parochiezaal
 18. Dossier inzake de inrichting van de parochiezaal tot noodkerk, 1945-1948, z.j.
 19. Dossier inzake het herstel                                      van de parochiezaal van oorlogsschade, 1949-1953
 20. Stukken betreffende het bieden van dansgelegenheid, 1952, 1954
 21. Verlof B ingevolge de Drankwet voor de verkoop van alcoholvrije drank, 1953
 22. Overige gebouwen
 23. Brief van het hoofd van de afdeling Vaststelling Oorlogsschade en Afwikkeling Onteigeningen van het ministerie van Wederopbouw en Volkshuisvesting, waarin wordt medegedeeld dat geen bijdrage in herstel van oorlogsschade aan de kosterswoning kan worden verleend, omdat de schade te gering is, 1952
 24. Beschikking van de bisschop van Roermond waarbij machtiging wordt verleend tot verkoop aan L. Mertens van een huis voor de som van ƒ 10.000,–, 1955
 25. Roerende goederen
 26. Inventaris van de inboedel van de kerk, 1833
 27. Dossier inzake de aanschaf van een orgel, 1953
 28. Aantekeningen inzake de opschriften van de klokken, z.j.
 29. Akte van inbewaringgeving van het parochiearchief aan het Rijksarchief in Limburg,

1977; met bijlagen

 1. Verantwoording van het beheer
 2. Begroting van inkomsten en uitgaven 1863

176-177. Begrotingen van inkomsten en uitgaven 1923/24, 1926/27, 1928/29,

1931/33, 1939/40, 1943/44, 1945/54

 1. 1923/24, 1926/27, 1928/29, 1931/33, 1939/40, 1943/44
 2. 1945/54

N.B. Het dienstjaar loopt van 1 april t/m 31 maart

 1. Rekeningen van inkomsten en uitgaven 1781 -1792

179-180. Rekeningen van inkomsten en uitgaven 1924/27, 1935/37, 1939/53

 1. 1924/27, 1935/37, 1939/45
 2. 1945/53

N.B. Het dienstjaar loopt van 1 april t/m 31 maart

 1. Balansen 1952-1953

182-183. Journalen van inkomsten en uitgaven, 1835-1908, 1921-1954

 1. 1835 – 1900
 2. 1901 – 1908, 1921 – 1954
 3. Nota’s en kwitanties, 1917, 1919-1926
 4. Staat, houdende een vergelijkend exploitatieoverzicht over de jaren 1943/1944 en 1948/1949, 1952
 5. Rekening-courant met het bisdom Roermond, 1948-1950
 6. Aanslagbiljetten grondbelasting gemeenten Heythuysen en Nederweert, 1867
 7. Staat van giften van inwoners van Leveroy ten behoeve van de bouw van een nieuwe kerk, 1838
 8. Staat van verpachting der kerkbanken, 1927
 9. Staat van bijdragen aan het bisdom, 1950-1951, 1953, z.j.
 10. Staat van betalingen van pachtsommen, 1956-1957
 11. Stukken betreffende de zorg voor jeugdverenigingen en parochiebibliotheek
 12. Stukken betreffende de subsidiëring van jeugdverenigingen, 1949-1955
 13. Stukken betreffende de subsidiëring van de parochiebibliotheek, 1953, 1955
 14. Stukken betreffende de armenzorg
 15. Onderhandse akte van pachtovereenkomst tussen het kerkbestuur en Bartholomeus Giesen met betrekking tot de boerderij Huskens met aanhorigheden, 1904
 16. Dossier inzake het herstel van de boerderij Dorpsstraat 8 van oorlogsschade,

1946, 1949, 1952, 1957

 1. Stukken betreffende de verzekering tegen brandschade van de boerderij Dorpsstraat 8, 1955, 1964
 2. Stukken betreffende verpachting aan J. Raemakers van de boerderij Huskens, groot ca. 7 ha, 1957, 1967-1968
 3. Dossier inzake de verkoop aan J. Raemakers van de boerderij Huskens voor de som van ƒ 14.000,–, 1970
 4. Stukken betreffende de zorg voor het onderwijs Kleuterschool
 5. Stukken betreffende de subsidiëring van de bewaarschool, 1949-1950, 1953-1955
 6. Brief van het bestuur van de Stichting “R.K. Jongensscholen St. Christoffel” te Roermond waarin wordt medegedeeld dat de kleuterschool per 1 januari 1956 is aangesloten bij de Commissie van Beroep der Groep van R.K. Bijzondere Kleuterscholen in het Bisdom Roermond, 1956

 

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

203.        V.

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

BIJLAGE I:            BIBLIOTHEEK EN DOCUMENTATIE

216.         Geschiedkundige aantekeningen betreffende de parochie, ca. 1810                                            1 stuk

217.         Uittreksels uit diverse boeken met betrekking tot kerkgebouw, 1922, 1924, 1926. Xerokopie 1  omslag

218.         Krantenknipsel inzake de kerkconsecratie, 1925. Xerokopie                                                          1 stuk

219.         Jos Wielders Architect BNA, (1928)                                                                                                    1 deel

220.         Krantenknipsels betreffende het auto-ongeluk op 24 november 1937, waarbij o.a.

pastoor De Fauwe om het leven kwam, 1937. Xerokopie                                                               1                                                                                                                                                        omslag

221.       Fotoalbum met o.a. foto’s van de herbouw van de kerk in 1948-1949,  1991                               1 deel

222.         Diamond Jubilee 1879-1954 Holy Family Parish, Odin, Kansas, 1954                                         1 deel

223.         Catalogus van de tentoonstelling “Naalden wekten wonderen. Borduurkunst der late middeleeuwen in de Nederlanden” in het Museum Fodor te Amsterdam, waarin

 

vermeld een kazuifel van groen fluwelen brokaat uit de 2de helft van de 15de eeuw,

afkomstig uit de R.K. kerk te Leveroy, 1960                                              1 katern

 1. Programmaboekje van het internationaal Oud-Limburgs Schuttersfeest te Leveroy

op 7 juli 1963                                                                                                   1 katern

 1. Programmaboekje van het internationaal Oud-Limburgs Schuttersfeest te Leveroy

op 7 juli 1968                                                                                                   1 katern

 1. Brief van Josef Gertrudis Drenters uit Rockwood (Canada) aan de mensen van Leveroy, waarin o.a. een lijst van degenen die in de stichtingsakte van de parochie

uit 1617 staan vermeld, 1978                                                                       1 stuk

 1. Geschiedkundige aantekeningen betreffende de parochie en het kerkdorp, 1978, z.j. 1 omslag
 2. Documentatie betreffende parochie en kerk, samengesteld door J.G.C. Simonis

te Maastricht, 1982                                                                                         1 pak

 1. Parochiegids St. Barbara Leveroy, (1982) 1 katern
BIJLAGE II: LIJST VAN PASTOORS
1620 – 1626 Godefridus Guyten
1626 – 1671 Thomas Teeuwen
1671 – 1694 Quirnus Braecken
1694 – 1711 Michael Gabriëls
1711 – 1723 Arnoldus Janssens
1723 – 1729 Cornelis Schelen
1729 – 1751 Petrus Loyens
1751 – 1803 Godefridus Versteegen
1803 – 1818 Antonius van Oppeyus
1818 – 1868 Ludovicus Laumen
1868 – 1892 Lambertus Caris
1892 – 1921 Lambertus Bongers
1921 – 1937 Johannes de Fauwe
1938 – 1945 Wilhelmus Janssens
1945 – 1954 Henricus Schippers
1954 – 1973 Petrus Geurts
1973 – Johannes Nijhof

 

 

INVENTARIS AANVULLING ARCHIEF PAROCHIE ST. BARBARA LEVEROY

1. Uittreksels uit de protocollen van doop-, huwelijks- en overlijdensregisters, 1691-1818

1 deel

2-3. Protocollen van doopakten, 1818-1959 2 delen
2. 1818 jul 9 – 1910 nov 2 1 deel
3. 1910 nov 7 – 1959 1 deel
4. Register, inhoudende:

–  Huwelijksakten, 1820 mei 30 – 1954 okt 9;

–  Overlijdensakten, 1818 okt 6 – 1956 feb 20;

– Lijsten van gevormden, 1830 – 1877 1 deel

 

 

 

Weert, 18 oktober 2000.

C.H.J. Tubée