Hanssen, Sjra


‘T Laeve geit zoe wie ‘t geit
‘T bringtj geluk, mer auch waal lijd
Dik is ‘t sjoeën, deik is ‘t hel
Ein dink is zeker. ‘t ging te snel

Sjra Hanssen

Geboore in Leivere op 11 april 1944
Sjra is mer 68 joar mooge waere

mins van
Truus Hanssen – van Gog
Pap. Eederein kintj dich as unne sjoeëne mins, eine echte laevesgeneeter. Eederein haaj ut gaer mêt dich te Boon. Jonk en oad. As det ter in Leivere get te doon waas woors dich vanne partie. Unne gooje pot beer drinke en dich ins lekker loate goan. Det waas fieëst. Auch de fanfaar waas dien Iuist en dien laeve. s’Dinsdes noa de repetiesie en doanoa mêt de toafel bie ein zitte, get stómme kal doon. Duk hiibse doa mótte sloete, net wie op veûI anger fieëste. Euverdaag woorse sjefeur oppe tenkwaage. Wie wae klein woore vónie wae ut geweldjig asse telsse de middig mêt de vrachtwaage toes. saame mêt ós unne botterham kwooms aete. Zittend bie dich oppe sjoeët kreege we den un botterham oet dien trummelke. Det waas lekker.

Wae zachte altied: Ut innigste wat bie uch geleeje heet is de wiésvinger, van ut winke op eederein. Want rondj-kieke det deedse gaer. Einmoal inne vut kósse goan geneete van dien kleinkinjer. Asse die zoogs begóste dien auge te glinstere en dien gezicht te stroale. En geneete veur dich waas auch ut helpe van dien kinjer. Veur Roger get verf róndj bringe en helpe inne hoof. Veur Marcel get iézer róndj vaare en mêt de verrijker noa de bouw haer. Wae hoofdje mer get te vroage en ut waerdje gedoan. Helaas noe bienoa twië joar geleeje kreegse slecht noéts. Lóngkanker. Noa det de dokters zagte detse der oppe tiéd bie woore, gingse saame mêt mam en ós de strijd aan. Helaas kreegse teegeslaag op teegeslaag en ging dien gezóndjheid hel achter oet. Marcel helpe inne wêrkplaats det ging neet miër. Dich kreegs steeds miër pién, diene gooje mood waerdje minder, mer dien vechtlust bleef. Later brachse de meiste tiéd door in Marcel zién kantien. Ut zomerverbliéf numdjes dich ut. Tûsse ut sloape door zootse doa mêt mam aallêke daag. En as minse op bezeuk kwoome, waerdje doa de koffie gedrónke. De lêtste waeke hûbse toes in bêd door mótte bringe. Aafgelaupe moanjdig hûbse de strijd op mótte gaeve. Dich hûbs keihel gevochte mer deze strijd kós zelfs dich neet winne. Pap. Opa, Sjra, dich hûbs ut good gedoan. We zulle dich noeëts vergaete.

Tags: