30 jaar Leivertrönke


1979-2009 30 JAAR

 De oprichting.

In november 1979 startten we met 16 peuters in de wachtkamer van het Groene kruisgebouw. Uit een enquête, gehouden door de oudervereniging van de basisschool, bleek er voldoende belangstelling om een speelzaal op te starten. Uit deze groep werden mensen gevraagd om mee te helpen met de oprichting en als bestuurslid. Zo kwam ik voor de eerste keer van mijn leven terecht in een vereniging, meteen bestuurslid en gelijk ook nog secretaresse. Na een speelgoedactie in Leveroy gingen we met beperkte middelen aan de slag. Onze eerste leidster was Helma van der Geld uit  Heythuysen. Per speelmorgen waren 2 hulpmoeders aanwezig. De penningmeester van de S.K.R.W. Stichting Kindercentra Regio Weert regelde de salarisadministratie. Iedere 6 weken hadden ze vergadering en ik ben vele jaren trouw met verschillende andere bestuursleden naar Weert gegaan. Nog een voordeel van lidmaatschap van de S.K.R.W. was dat we geen eigen stichting hoefden te zijn. Ook de verschillende cursussen werden door hen aangeboden. Samen met Riny Steegh en Jos van de Port startten we met de oriënteringscursus. Jos zag dat al snel niet meer zitten, maar Riny en ik maakten de cursus af. Samen met Riny heb ik nog vele thema-avonden en cursussen bezocht.

De naam.

Op 9 maart 1980 hadden we een open dag en werd de naam ’t Leivertrônke onthuld. Op 19 oktober in datzelfde jaar hielden we onze eerste rommelmarkt. De speelgoedcommissie deed in de beginfase veel goed werk. Ze zorgden voor een binnen- en buitenzandbak, keukentje, maakten poppenkleertjes, zorgden voor de afrastering enz. Er kwam een buitenklimrek en aan de achterkant van het gebouw werd een stoep gelegd, zodat we ook buiten konden fietsen. Het hulpmoeder zijn beviel me prima en als er iemand uitviel bleef ik graag helpen. Helma gaf na verloop van tijd aan dat ze ’t prettig vond als er vaste hulpmoeders waren, zij kon dan makkelijker “problemen” doorpraten en zo begon Riny van de Port en daarna ikzelf ieder met onze vaste morgen als vrijwilligster. Riny Steegh nam deze morgen na verloop van tijd over. Samen gingen we naar de bestuurscursus, kadercursus, praktijktraining, kunstzinnige vorming, grimeren en spelen, peutergym enz. Per 1 maart 1983 volgde Gemma Demarteau Helma als leidster op en werden Riny en ik hulpleidster.

Stichting ’t Leivertrönke.

Op 7 juni 1985 is bij de notaris de akte gepasseerd voor een eigen stichting. Omdat de wagenruimte van het Groene Kruisgebouw en de buitenspeelruimte aan de krappe kant waren werden allerlei mogelijkheden bekeken voor een nieuwe speelzaal. We zijn in onderhandeling geweest voor de oude kantine van de voetbalclub, de blokhut, een unit op diverse plaatsen, maar uiteindelijk werd zaal Leverona verbouwd en in 1987 verhuisden we naar de zaal. De officiële opening was op 5 april 1987.

Contacten met de basisschool werden onderhouden, maar ook met andere leidsters van de gemeente Nederweert, en op de diverse cursussen in de regio Roermond en Weert. Omdat in de praktijk bleek dat het werk in de speelzaal voor iedereen gelijk was is de term hoofd- of hulpleidster vervallen. Riny Steegh stopte op 1 maart 1988 en zo kwam ik 2 ochtenden

opdraven. In datzelfde jaar nl op 1 december 1988 hield Gemma het voor gezien en kwam Nelly Knippenberg in haar plaats. Voor het zwangerschapsverlof werd mevr. Schiffelaers uit Heythuysen aangetrokken.

In november 1992 verliet Nelly Knippenberg de speelzaal omdat ze een andere baan kreeg en Mia Zegveld hielp ons even uit de nood. Ine Stultiëns uit Weert werd haar opvolgster. In september 1997 werd ze ziek en moest ik de klus zien te klaren samen met Marian Douven. Per 1 februari 1998 stopte Ine definitief en enige tijd later nl op 20 april 1998 kwam Maria Thijssen uit Nederweert-Eind naar Leveroy toe.

Het werd steeds moeilijker om bestuursleden te werven. En na overleg met de gemeente en met de peuterspeelzalen van Nederweert, Ospel, Budschop, en Eind werden de peuterspeelzalen overgenomen door de stichting Humanitas.

In 2002 zijn we verhuisd naar BS De Zonnehof, nadat we van maart tot juli tijdelijk gehuisvest waren in het schutterslokaal.

 

 

 

 

‘t Werk met iedere leidster is anders, maar elke keer een nieuwe uitdaging. Het werk op zich is niet zo veranderd, ’t spelen en kennismaken met andere materialen, andere peuters en het plezier daarin is een

eerste vereiste. Stond dit in de beginfase voorop, nu worden er heel wat meer eisen gesteld. Doorverwijzingen naar logopedie waar men 15 á 20 jaar geleden nog van zei dat ze voor de kleuterschool geen enkel nut hadden worden nu op de speelzaal al aangepakt. Soms vraag ik me af of de kleintjes nog wel echt kind mogen zijn. Ook de opkomst van de computer en de tv, waar tegenwoordig de hele dag wel wat te kijken is en daarbij nog de video, is lang niet altijd een vooruitgang. Ze kunnen daar ook mee kleuren, maar een simpele puzzel maken of een kleurpotlood goed vasthouden lukt ze niet eens. Ik heb wel eens het idee, dat de eisen van de basisschool verlegd zijn naar ’t kleuteronderwijs en nu doorgeschoven naar de speelzaal. Ook ouders zijn mondiger geworden en meer bij de speelzaal betrokken en in onze speelzaal is de ouderhulp altijd goed blijven lopen en vind iedere ouder het leuk om van tijd tot tijd te helpen.

Ondanks alles doe ik dit werk nog altijd even graag, het verveeld me nog steeds niet. Iedere speelmorgen en iedere peuter is anders en ze genieten nog altijd van poppenkast, voorlezen, een spelletje, het kringetje, buiten of in de zaal spelen. En zolang ik er zelf nog zoveel plezier in heb denk ik dat de speelzaal me nog altijd op het lijf geschreven is.

Miep

30 jaar ’t Leivertrönke, 30 jaar in beweging.

Begonnen als onderdeel van S.K.R.W., vervolgens zelfstandig geworden, overgenomen door Stichting Humanitas en daarna door de Stichting Vorkmeer. Bestuursleden, teamleidsters, managers wisselden elkaar af.

De bestuursleden hebben altijd meegedacht, maar ook meegewerkt. Hoe groot hun inbreng was merkten we duidelijk toen we overgingen naar Stichting Humanitas. Daar stond vergaderen, ook met de leidsters van

de andere peuterspeelzalen binnen Nederweert bovenaan, daadwerkelijke hulp kregen we toen niet meer. Al het papierwerk was wel heel goed geregeld, met name de protocollen. De kast kwam vol te staan met klappers vol papieren. Overal waren fo

rmulieren voor. We moesten een EHBO cursus volgen, jaarlijks kinderEHBO. Er werd een vluchtplan gemaakt in samenwerking met de Basisschool. Miep ging de cursus bedrijfshulpverlening volgen. En zo werd het werk op de peuterspeelzaal uitgebreid met andere taken.

De GGD doet jaarlijks inspecties en de arbodienst stelt zijn eisen, en wij proberen overal aan te voldoen. En ook nu we bij Stichting Vorkmeer horen, komen er weer nieuwe protocollen en papieren bij. Over het pedagogisch beleidsplan hebben we van gedachte gewisseld, en dit staat ter inzage in de kast. Samen met het pedagogisch werkplan. De laatste tijd houden we ons bezig met de RI&E (risico-inventarisatie en evaluatie) en de HKZ-normen. Volop beweging dus!

Het jonge kind.

De instellingen rondom het jonge kind: de peuterspeelzaal, de kinderopvang, de basisschool (onderbouw), de Jeugdgezondheidszorg en de gemeente hebben ook met enige regelmaat overleg. We leren van elkaar en de drempels worden steeds lager, als we elkaar nodig hebben weten we elkaar te vinden.

Voor- en Vroegschoolse educatie.

We hebben in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie de cursus Startblokken van Basisontwikkeling gevolgd. Daarna VVersterk en momenteel zijn we weer bezig met een vervolgcursus. Het gaat om het leggen van een goede basis: de basiskenmerken en voorwaarden voor een actieve en betrokken deelname aan activiteiten, bevorderen van communicatie en sociale contacten, stimuleren van woordenschat en beginnende geletterdheid.

Dit komt o.a. tot uiting in het werken met thema’s, de verhaaltjes, liedjes en werkjes sluiten allemaal op elkaar aan.

Door het invullen van overdracht formulieren op 3 en bijna 4 jarige leeftijd kunnen we de peuter beter volgen. Bij het overgaan van een 4 jarig peuter naar de basisschool geven we het overdracht formulier door aan de juffrouw van groep 1.  We hebben op deze manier regelmatig contact met de leerkrachten. Omdat we in hetzelfde gebouw zitten is het gemakkelijk om zomaar even over te lopen. Alvast eens binnenlopen met een peuter die er tegenop ziet om over te gaan. Of even kijken hoe het gaat met de peuter die kleuter is geworden.

Gymkids.

Bewegen is voor iedereen belangrijk, ook voor peuters. We doen dat in de gymzaal door te klimmen en te klauteren of door met materialen te spelen of door bewegingsspelletjes. Buiten kunnen we in de zandbak spelen, bellenblazen, stoepkrijten of fietsen. Maar ook in de speelzaal zijn we bezig met bewegen. In de kring zingen we liedjes waarop we bewegen en we dansen op muziek. Op de cursus gymkids hebben we weer een aantal nieuwe dingen geleerd die we in praktijk kunnen brengen.

Groepsgrootte.

In de beginjaren varieerde het aantal peuters van 16 tot 22 peuters in de groep, daarna werd een maximum gesteld van 16 en vervolgens moesten we naar 18 peuters in de groep. Gelukkig waren er veel moeders en enkele papa’s die af en toe eens kwamen meespelen en meehelpen. Toen het aantal werkende moeders steeg, daalde helaas het aantal hulpouders. De ouders betrekken bij de peuterspeelzaal lijkt nu ook wel eens de ouders belasten. Toch kunnen we gelukkig nog altijd een beroep doen op ouders, en we hebben een paar fijne vrijwilligsters waar we altijd op terug kunnen vallen. Dat alleen geeft al een fijn gevoel. Dank je wel Sabina, Linda en Riny.

Harmonisatie.

Sinds september 2009 zijn de peuterspeelzalen en kinderopvang van Vorkmeer samengevoegd tot één totaalaanbod van arrangementen. De 5 peuterspeelzalen van Vorkmeer gaan harmoniseren met kinderopvang Bobo, eveneens van Vorkmeer. Het blijft echter mogelijk om uitsluitend voor 2 dagdelen een peuterprogramma af te nemen. Het peuterprogramma wordt aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar op vaste dagdelen in de week gedurende 40 weken per jaar.

 

Het peuteraanbod valt na de harmonisatie onder de Wet kinderopvang. Alle regels met betrekking tot kwaliteit van de kinderopvang en tegemoetkoming in de kosten aan ouders, worden in deze wet geregeld. Zo is het mogelijk om via de Belastingdienst een tegemoetkoming in de kosten te krijgen via de kinderopvangtoeslag. Ouders die niet in aanmerking komen voor deze tegemoetkoming in de kosten via de kinderopvangtoeslag (zoals bepaald in de Wet kinderopvang), kunnen in aanmerking komen voor een lager tarief.

De naam peuterspeelzaal ’t Leivertrönke veranderd in BOBO ’t Leivertrönke. Hoewel de mogelijkheden voor opvang momenteel uitgebreid zijn kiezen de meeste ouders op dit moment voor het peuterprogramma van 2 x 3 uur opvang per week. Omdat we voortaan maximaal 14 peuters (ipv 18) in de groep hebben, zijn we meerdere dagdelen open gegaan. Momenteel zijn we op maandag-, dinsdag- en donderdagochtend en donderdagmiddag open. Op maandagochtend en donderdagmiddag werken we met 1 leidster en  vrijwilligster Linda op een halve groep. En op dinsdag- en donderdagochtend met 2 leidsters. Elke dinsdagochtend komt onze vrijwilligster Sabina ons helpen.

Het werken met peuters blijft een kwestie van goed kijken naar de gezichtsuitdrukking en de houding van de peuter, goed luisteren en aanvoelen wat hij/zij bedoelt om daarop in te kunnen spelen. Elke dag is weer anders, samen proberen we er een feestje van te maken!

Maria

Tot slot

Een woord van dank aan alle oud bestuursleden, oud-leidsters, teamleidsters, ouders, hulpouders en vrijwilligers die ’t Leivertrönke een warm hart toedragen.

We hopen dat er nog veel peuters met veel plezier bij ons komen spelen!

Miep en Maria

30 jaar Peuterspeelzaal ’t Leivertrönke

Ik ben gevraagd om een stukje te schrijven over de peuterspeelzaal van 30 jaar geleden en nu. Ik was toen namelijk één van de eerste peuters en nu kom ik er weer om Eva hier naar toe te brengen.

Een kleine dertg jaar geleden is mijn schoolcarrière dus begonnen bij peuterzaal ’t  Leivertrönke. Als ik hier aan terug denk dan is het moeilijk om je dingen nog precies te herinneren, maar er komen toch wel een paar gedachten naar boven. De peuterspeelzaal was toen in het gebouw van het groene kruis. Om aan de deur te komen moest je eerst een stukje ‘omhoog klimmen’ tegen een helling op. In de ogen van een peuter was dat al een hele belevenis. Wat me het meeste bij is gebleven van wat er zich binnen afspeelde, is het kringetje. Samen met de andere kinderen liedjes zingen en iets drinken. Er werd dan een beker appelsap gedronken nadat het liedje appelsapje was gezongen. Verder was het spelen en nieuwe dingen ontdekken.

Nu was het voor mij de eerste keer ook weer spannend om samen met Eva naar de peuterspeelzaal te gaan. Zou ze het leuk vinden in deze nieuwe omgeving met ‘vreemde mensen en kinderen’. In je achterhoofd weet je dat het goed is voor haar om te leren spelen met andere kinderen maar toch… Gelukkig is dit allemaal goed verlopen en gaat ze er nog steeds met veel plezier naar toe.

Het is toch wel bijzonder hoe de kinderen zich op korte tijd ontwikkelen en zich aanpassen aan hun omgeving met voor hun vaak nieuwe regels. Het is meer dan alleen maar spelen. Spelenderwijs zich ontwikkelen van peuter naar kleuter.

Als afsluiting wil ik graag peuterspeelzaal ‘ Leivertrönke’ proficiat wensen met het 30 jarig bestaan. Hopelijk kan dit nog jaren blijven bestaan zodat ik over 30 jaar weer op de stoep mag staan om ‘de volgende generatie’ te brengen. Wie weet………

Debbie

30 jaar Peuterspeelzaal             

                                                30 jaar juffrouw Miep 

Vanuit de kleuterhoek willen we graag ook een geluid laten horen.

Allereerst:

“  Een hartelijk proficiat “

aan de beide peuterspeelzaalleidsters Juffrouw Miep en Juffrouw Maria.

Voor juffrouw Miep een extra felicitatie: als initiatiefneemster, vrijwilligster en een door de jaren heen ervaren leidster te midden van de peuters.

Onze oprechte gelukwensen!

Een blik terug:

30 jaar geleden startte de peuterspeelzaal zelfstandig op een locatie ver weg van de kleuterschool

Er was nauwelijks contact tussen beide onderwijsgeledingen.
Een enkele peuter bezocht de peuterspeelzaal.

Vaak kwamen kleuters vanuit de thuissituatie voor het eerst naar de kleuterschool.  Er groeide wel aandacht voor elkaar. Een gezamenlijke lezing, soms informatie uitwisselen, een cursus volgen.

Enkele jaren geleden kreeg de peuterspeelzaal een plek in basisschool de Zonnehof. Vanaf dat moment is de afstand letterlijk verkleind.

Op eenzelfde locatie zijn betekent:

  • Je kunt gemakkelijk bij elkaar aankloppen.
  • Je kunt bij elkaar in het lokaal kijken en binnenlopen.
  • Peuters lopen spelenderwijs dezelfde deur binnen als hun broer of zus, een peuter die de overstap maakt naar groep 1 kent de weg al!
  • Je kunt nog even zwaaien naar juf Miep of Juf Maria, nog even kijken door het raam. Dit gebeurt spontaan en geeft vertrouwen.
  • Er zijn mogelijkheden die gemakkelijk ingepast kunnen worden, zoals een leerling bespreken die naar groep 1 gaat, belangrijke informatie doorgeven,  de aanpassing van een kleuter doornemen die kort op de basisschool zit.
  • Je kunt materialen uitwisselen, bv. in de onderbouw voor een techniekdag,of een geschikt werkje halen voor een oudere peuter die al wat meer aankan.
  • Je kunt bij elkaar op bezoek gaan. De kerstboom met het stalletje bewonderen, een kijkje nemen in de ziekenhoek.
  • Je kunt ruimtes van elkaar gebruiken: de leidsterkamer, de speelzaal van de kleuters, de buitenspeelplaats.

Het zijn belangrijke dingen, die de stap tussen peuterspeelzaal en  onderbouw basisschool steeds meer verkleinen.

Ook inhoudelijk is er groei naar elkaar toe!
30 Jaar Peuterspeelzaal!

Al die jaren vertrouwde gezichten voor ons en voor de kinderen die de Zonnehof bezoeken. Bijna is het jaar 2010!

Er zijn vele veranderingen en aanpassingen in de onderwijswereld. Er blijft werk aan de winkel! Tòch…..laten we koesteren wat door veel ervaring is opgebouwd!

Mag een peuter ook peuter blijven?…

Met juffrouw Miep en Juffrouw Maria aan het peuterspeelzaalroer zijn wij ervan overtuigd dat het jonge kind ook in 2010 peuter mag zijn!!

Wij wensen Juffrouw Miep, Juffrouw Maria, alle peuters en hun ouders en ieder die bij de peuterspeelzaal betrokken is, een héle fijne feestdag toe.

Namens het team basisschool de Zonnehof.

Juffrouw Truus

 

 

 

 

Tags: