Kerkbestuur vecht afwijzing aan

Het kerkbestuur van de St. Barbaraparochie in Leveroy vindt dat de gemeente Nederweert het niet kan maken om geen subsidie te geven voor de vervanging van de verwarmingsinstallatie in de kerk. Volgens het kerkbestuur heeft Leveroy
evenveel recht op subsidie als de parochie in Ospel, die van de gemeente een bijdrage kreeg voor de aanleg van een ringleiding in de kerk.

„Wij zullen ons dan ook niet neerleggen bij de voorgenomen afwijzing van het subsidieverzoek”, kondigt secretaris L. van Roij van het kerkbestuur in Leveroy
aan. „We zullen eerst eens met het CDA gaan praten om het gemeentebestuur op andere gedachten te brengen.” Van Roij verwijst daarvoor naar afspraken die in het verleden met de gemeente Nederweert zijn gemaakt toen de jaarlijkse
subsidieverlening aan de kerken is opgeheven. „In die tijd is afgesproken en ook toegezegd dat de gemeente per geval zal bekijken of ze een bijdrage geeft. Op die toezegging hebben wij met ons verzoek een beroep gedaan.”

Het verbaast Van Roij dan ook dat het college de voorgestelde afwijzing van de subsidieaanvraag helemaal voorbij is gegaan aan de met de plaatselijke
kerkbesturen gemaakte afspraken. De Barbaraparochie komt volgens het college niet in aanmerking voor subsidie omdat dat niet strookt met de  subsidieverordening voor het buitengewoon herstel van kerken. Die verordening geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om subsidie te verlenen voor  onvoorzienbare herstelwerkzaamheden, die niet via gewoon onderhoud kunnen worden voorkomen. De subsidie kan echter pas worden toegekend als ook de provincie Limburg een subsidie verstrekt. Omdat dit laatste in Leveroy niet het geval is, stelt het Nederweerter college voor om ook geen subsidie te verlenen.

Als de gemeenteraad dat voorstel overneemt, voorziet Van Roij grote problemen. „We hebben weliswaar wat reserves, maar met zulke grote investeringen
(31.000 euro) komen we straks in de problemen. Het onderhouden van de kerk kost veel geld. Met zijn twaalfhonderd inwoners zijn we maar een kleine parochie. Die kan op den duur die kosten niet meer opbrengen.” De raadscommissie voor Grondgebiedszaken buigt zich op 6 oktober over het voorstel om het subsidieverzoek af te wijzen. Het bisdom Roermond heeft intussen een subsidie van 6200 euro toegekend aan het kerkbestuur van de St. Barbaraparochie.
De vervanging van de verwarmingsinstallatie in de kerk is al in volle gang

Tags: ,