Corsten – Pouls, Bertha


Dankbare herinnering aan

Bertha Corsten – Pouls

echtgenote van
Sjeng Corsten

Zij werd geboren op 26 februari 1931 te Leveroy en is overleden op 12 november 1993 te Maler, voorzien van het H. Oliesel. Zij werd na een plechtige Requiemmis begraven te Hater op 16 november 1993.

Het verdriet over haar te vroeg en te plotseling heengaan is des te groter, omdat zij een zorgzame en liefdevolle echtgenote en moeder was. Voor haar man en kinderen heeft zij vol ijver gewerkt in het huishouden en op de boerderij. Zij was vriendelijk en vol belangstelling voor de evenmens. Zij heeft het geloof, dat zij van huis uit had meegekregen, altijd bewaard en in praktijk gebracht. Zij was de eenvoudige en oprechte vrouw, waarvan de Heilige Schrift spreekt, bemind bij God en bij de mensen. Daarom kunnen wij hopen dat God haar genadig zal zijn. Zij had zich reeds goed gewend in haar nieuwe woonplaats om er een meer rustig leven te gaan leiden, maar God heeft anders beschikt. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij gezegend. Ons gebed zal nu moeten zijn: Heer, Uw wil geschiede.

Wij danken u voor uw medeleven.
P. J. H. Corsten en kinderen.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 26 december om 10.00 uur in de parochiekerk van de H Isidorus te Hater.

Categories :