Poell, Sjef Pater


Pater Sjef werd geboren in Weert op 1 oktober 1908.

Hij wilde missionaris worden en ging naar het kleinseminarie van MillHill in Tilburg. Na het vijfde jaar ging hij echter naar de Congr. v.d. H. Geest in Weert. Na zijn noviciaat in Gemert legde hij daar zijn eerste geloften af in 1930 en vervolgde er zijn hogere studies. Priester gewijd op 25 juli 1935, vertrok hij het jaar erop naar de missie van Maskat in Tanzania. Zijn missionarisleven zou echter niet van lange duur zijn: een jaar later kwam hij om gezondheidsredenen terug en dat heeft hem veel pijn gedaan. Nadat hij genezen was, heeft hij in Nederland veel verschillende funkties vervuld. In 1938 werd hij leraar op het kleinseminarie, waarbij assistent in de Martinuskerk daar. Tevens was hij jarenlang geestelijk leidsman op het pensionaat St. Louis. In januari 1951 werd hij benoemd tot missieprocurator in Halfweg. Dit werk viel hem zwaar. In datzelfde jaar nog vroeg hij zijn ontslag, wat hem ook verleend werd. Sinds die tijd is hij in verschillende parochies assistent geweest: Bergen (L), Leveroy en Nederweert en vanaf 1963 tot 1967 pastoor in Neerloon en Overlangel. In de zielzorg voelde hij zich gelukkig en werd er zeer gewaardeerd. Vanwege een hartkwaal moest hij dit werk afbre
ken, hij onderging tweemaal een hartoperatie. Hij ging naar Gennep waar hij assisteerde in de parochiekerk en waar hij van 1973 tot 1975 rector was van de Augustinusstichting, een tehuis voor geestelijk gehandicapten. Ook dit werk deed hij met hart en ziel.
Zijn laatste levensjaren sleet hij in zijn geliefde Weert, waar hij ondermeer nog assisteerde in de St. Martinusparochie en rector was van de zusters Birgittinessen. Op 6 november 1992 kwam aan dit welbesteed leven een onverwacht einde; op 10 november hebben wij afscheid van hem genomen in een plechtige eucharistieviering in de St. Martinuskerk te Weert en hem daarna te rusten gelegd op ons kloosterkerkhof te Gemert. Sjef heeft het in zijn lange leven niet altijd gemakkelijk gehad. Als diepgelovig mens en overtuigd kloosterling heeft hij altijd geprobeerd zijn werk zo goed mogelijk te doen. Velen zijn hem daar zeer dankbaar voor.
Hij moge nu zijn loon ontvangen voor zijn vele werk voor God en zijn medemensen.
Wij danken u allen van harte voor uw medeleven en uw gebed.

Fam. Poell
Kongregatie v.d. H. Geest