Verkeersveiligheid wordt aanmerkelijk verbeterd


De gemeente Nederweert heeft op verzoek van de Gemeenschapsraad Leveroy onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de verkeersveiligheid in Leveroy te verbeteren. Vooral in de Dorpsstraat en Kerkstraat. De gemeente heeft hierop de Grontmij gevraagd de situatie te onderzoeken en voorstellen te doen. Verleden week maandag verklaarden de leden van de Commissie Openbare Werken zich reeds akkoord met deze voorstellen.

Men hoopt met deze verbetering reeds medio mei te starten en (nadat ook de gemeenteraad het groene licht heeft gegeven) zouden de voorzieningen reeds vóór de bouwvakanties gerealiseerd moeten zijn.

Om voor provinciale bijdragen (voorzieningen buiten de bebouwde kom) in aanmerking te komen, moet het werk sowieso dit jaar opgeleverd worden. Vandaar ook dat de gemeente besloten heeft om de aansluitende voorzieningen binnen de bebouwde kom in de planning mee te nemen.

DREMPEL CONSTRUCTIES

Voor wat de voorzieningen buiten de bebouwde kom betreft, gaat het voornamelijk om de aanleg van midden geleiders en het aanbrengen van suggestie-stroken voor fietsers buiten de bebouwde kom in de Kerkstraat en de Dorpsstraat. De kosten hiervan zijn geraamd op 208.000 gulden waarvan G.S. 50 procent voor haar rekening zou nemen. Aansluitend zouden dan binnen de bebouwde kom van Leveroy snelheidsremmende voorzieningen moeten komen.

Er komt ook een nieuwe asfalt deklaag
en een micro-deklaag in de Dorpsstraat en Kerkstraat.

Bij de Pastoor de Pauwestraat en de Rabobank worden drempelconstructies aangebracht.

KLINKER VERHARDING

In het uitvoeringsplan is ook een aanpassing in stedenbouwkundig opzicht in dit gebied wenselijk. Zo worden de bestaande verhardingen van de aanliggende trottoirs en de pleinen bij de kerk en café Wetemans, vervangen door klinkerverhardingen. Er is gekozen voorgebakken klinkers, omdat deze beter aansluiten bij de dorpse en landelijke kern van Leveroy.

Ook het gedeelte van de SillenHroek tussen zaal Leverona en de Dorpsstraat wordt dan bij het plein getrokken.

Totaal wordt voor het plan een krediet aangevraagd van 338.000 gulden.

Tags: