Lintje voor G. Stals

wethouder Nederweert: Grote verdiensten op bestuurlijk, maatschappelijk en cultureel terrein. De heer Stals is reeds 22 jaar lid van de gemeenteraad van Nederweert. Hij deed op 6 september 1966 zijn intrede in de raad als representant van het kerkdorp Leveroy (eigen lijst bij verkiezingen) en maakt thans deel uit van de CDA-fractie. Toen in 1979 een derde wethouder werd benoemd in Nederweert, werd de decorandus in het college gekozen, waar hij momenteel de portefeuilles Openbare Werken en Sociale Zaken beheert. Als lid van de raad en wethouder heeft de heer Stals samen met anderen belangrijk bijgedragen aan verbetering van het voorzieningenpijl in deze plattelandsgemeente met 5 kerkdorpen, een zeer verspreide bebouwing en een uitgebreid wegennet. Zijn kennis van zaken en inzet vinden grote waardering in de raad en bij de burgers. Op het vlak van Sociale Zaken is de wethouder een vertrouwensman, die met grote zorg de belangen van de burgers voorstaat. Hij voelt zich nauw verbonden met de bevolking en plaatselijke gemeenschap. Dat dit wederkerig is blijkt uit zijn feit dat hij 6 achtereenvolgende zittingsperioden in de gemeenteraad werd gekozen. Die verbondenheid blijkt voorts uit zijn activiteiten op het maatschappelijk vlak, met name in zijn woonplaats Leveroy. Hij is sedert 1960 – toen hij zich te Leveroy vestigde – lid van de plaatselijke schutterij St. Barbara. Vanaf maart 1979 is hij voorzitter van deze vereniging, die een voorname plaats in het dorp inneemt (won in de 60er jaren driemaal het Oud Limburgs Schuttersfeest!). De decorandus is mede-initiatiefnemer en stimulator geweest van de verbouw van een eigen gemeenschapshuis te Leveroy ter vervanging van een oude parochiezaal. Hij was lid van het voorlopig stichtingsbestuur (1969) en van 1970 tot eind 1973 de eerste stichtingsvoorzitter. Na de ingebruikname van gemeenschapshuis ‘Leverona’ in 1973 trok hij zich terug als voorzitter. Sedert de oprichting in 1975 is hij toehoorder/adviseur van de Gemeenschapsraad te Leveroy, een overkoepelend orgaan, waarin vertegenwoordigers ‘uit alle geledingen van de dorpsgemeenschap zitting hebben en die de behartiging van de algemene belangen in het kerkdorp tot doel heeft.

Tags: ,