Brief aan de Paus / en reacties daarop


Deze brief heeft wel een hele rel teweeggebracht! Zelfs de Vicaris Generaal bemoeide er zich mee! Natuurlijk in mijn nadeel! Maar alhoewel ik het hier en daar in het openbaar wat heb afgezwakt, blijft het bovenstaande toch mijn hartsovertuiging. Ik weet ook zeker dat veel meer priesters dit graag zouden willen publiceren, ware het niet dat ze doodsbang zijn voor de diktatuur van het huidige bisdom Roermond, met aan het hoofd de bisschop zelf!

——-

De brief, die we hierbij voor U noteren, is door enkele vrouwen geschreven tijdens een gezamenlijk vormingsweek-einde, dat als onderwerp had: kerk, geloven en de vrouw. De oprechte zorg, die er uitspreekt, rechtvaardigt o.i. een bredere verspreiding.

Heiligheid, mag ik U dringend verzoeken NIET naar Nederland te komen? We redden ons wel zonder U. We redden ons wel, mannen en vrouwen die zorgvuldig op zoek zijn naar wat in onze wereld echt een blijde boodschap van bevrijding is.

Paus, naarmate U vaker op toernee gaat, des te heftiger denk ik dat U maar beter thuis kunt blijven. Blijft U maar fijn op het Vatikaan. U maakt me verdrietig, Johannes Paulus de Tweede. U hebt voornamelijk gezegd wat we

– Niet mogen, wat we allemaal moeten, maar wat we van iemand als U nodig hebben heeft U ons niet gegeven.

Wat we nodig hebben is waardering, aanmoediging, een hart onder de riem. U hebt geen troost gegeven, geen waardering uitgesproken over de moed, waarmee protesterende gelovigen U hun wensen voorlegden. Die flinke voorzitter van vrouwelijke religieuzen die U in het openbaar vroeg om vrouwen als gelijkwaardig te beschouwen in Uw kerk, hebt U gewoon voor joker laten staan door Uw antwoord. Op de vragen van de moedige jonge Duitse vrouw bent U niet ingegaan. Ook het gemak waarmee U de pogingen van mensen om bepaalde dingen eens met andere ogen te bekijken dan de Uwe de grond in hebt geboord, gewoonweg hebt afgewezen, heeft velen een knauw gegeven. Velen hebt U onzeker gemaakt over hun moeizaam veroverde vertrouwen dat ze zelf wel kunnen oordelen of bepaalde dingen geoorloofd zijn of niet:

– ouders die hun kinderen een eigentijdse sexuele voorlichting willen geven met de daarbij behorende vooroehoedsmiddelen;
– echtparen, die er net aan toe waren te aanvaarden dat echtscheiding in hun geval de wijste en barmhartigste oplossing is;
– vrouwen die ook een abortus hebben ondergaan, omdat ze ’n ongewenst kind op dat moment écht niet aankonden;
– mensen die in landen, die toch al overbevolkt zijn en waar drie van de vijf babies door gebrek aan voedsel sterven, proberen de inwoners vertrouwd te maken met geboortebeperking;
– stervenden die eerder weg willen dan de medische techniek hun toestaat;

U hebt geen vertrouwen aan hen gegeven.
U hebt gelijk heilige vader, als U zegt dat abortus en echtscheiding niet goed zijn. Wie vindt van wel? Het is verschrikkelijk een einde te moeten maken aan een leven of een relatie, maar het gebeurt soms en het kan soms niet anders, moet soms.

Beste Paus, ik vraag U ook een beetje eerlijk te zijn. Voor vele mensen zijn heel wat zekerheden weggevallen, zij zijn onzeker geworden en weten niet wat ze nog moeten geloven. Doe er zelf ook iets aan en laat dat niet’allemaal aan ons over. Vertel aan ouders, wiens kinderen niet kerkelijk willen trouwen of die hokken, dat het kerkelijk huwelijk niet altijd heeft bestaan en heb het niet steeds over „in staat van zonde verkeren”. Vertel aan de priesters en aan allen, dat Uw voorvader het celibaat heeft ingesteld. En vertelt U ook een keer, dat niet alleen de anti-christ maar ook de kerk zich schuldig maakt aan machtsmisbruik, uitbuiting, inspelen op angsten om er zelf voordeel uit te slepen. En vertelt U dat het gaat om geloof, hoop en liefde en dat er heel wezenlijk bijhoort, dat ik- in mezelf geloof, hoop heb die me kreatief en vruchtbaar maakt en dat ik de naaste liefheb zoals mezelf. En tenslotte nog dit, heilige vader, en dit ligt me bijzonder na aan het hart: Laat niet toe dat wij vrouwen voor iets moeten blijven vechten waar wij al sinds de schepping van de eerste vrouw recht op . hebben, namelijk net zo mens te zijn als , de man.

Dit alles moet me van het hart. Als U niet kunt luistereb naar mij en als die andere gelovigen’ en ons niet’ serieus neemt dan bevestigt U de verstarring en ongeloofwaardigheid. Laat dan de reis naar Nederland maar zitten, we redden elkaar wel.

Iringard e.a.

Ingezonden door Pastoor Nijhof, Leveroy.

==================================

Ingezonden brief

naar aanleiding van de ,,Brief aan de Paus” die verleden week in dit blad werd afgedrukt.

BRIEF AAN IRMGARD E.A. EN PASTOOR NIJHOF LEVEROY.

Onder de titel ,,Brief aan de Paus” heeft Pastoor Nijhof van Leveroy met enkele vrouwen hun gif kunnen spuien tegen de kerkelijke wetgeving en tegen de plaatsbekleder van Christus op aarde Z.H. Paus Johannes Paules II. Dit gebeurde onlangs in Uw blad naar aanleiding van een z.g. vormingscursus voor kerk, geloven en de vrouw. Wat voor soort „vormingscursus” was dit eigenlijk ? In iedci 6c;vai zoals uit het schrijven blijkt die past in het straatje van de rebellerende kerk van Neder1 and. Huiveringwekkend dieptepunt voor een gevallen priester die nog alléén, maar minachting kan opbrengen voor een kerk die hij misschien nog denkt te vertegenwoordigen. Dit blijkt wel uit zijn persoonlijke inzending en wie dit schrijven leest naar zijn opstelling, komt tot de conclusie dat hij hier zelf wel aan meegewerkt heeft. In deze brief durven over het paard getilde vrouwen het aan,om Z.H. de Paus te verzoeken om niet naar Nederland te komen, ja zelfs, durft men het aan deze Paus verwijten te maken. Het is onbegrijpelijk dat een priester, die zelf bij zijn wijding de gelofte van trouw aan het kerkelijk gezag heeft afgelegd een dergelijk geschrift mede met zijn naam laat publiceren. Wat hier gepubliceerd is, is volledig in strijd met ieder geloof en het denken van ieder mens die nog ergens respect voor wil opbrengen. Gehoorzaamheid, nederigheid en kinderlijk geloven spreken echter niet uit dit opruiend artikel. Pastoor Nijhof, door het gezag van Paus en bisschoppen te laten ondergraven, ondergraaft U ook Uw eigen gezag. Immers niet Z.H. de Paus maar U zelf pastoor brengt met dit schrijven de mensen in geestelijke nood en verwarring. De tiengeboden zijn voor eeuwig, zo zijn ze aan Mozes gegeven. Het vijfde gebod luidt:,,Gij zult niet doden”. En dit doden geldt ook voor elk ongeboren kind in de moederschoot. Maar hiermee zijn de vrouwen het eens beweren ze, omdat ze een „ongewenst” kind niet willen. Had de Paus voor zo’n vrouw een boodschap moeten hebben? Hij had m.i. kunnen zeggen: „Er zijn geen ongewenste kinderen er bestaan alleen maar ongewenste ouders”. Het zesde gebod geldt ook voor het zgn. „hokken” en is dus ook in zonde leven. De vrouw die met alle geweld gelijk wil zijn aan de man en het priesterambt voor zich opeist, vergeet dat Christus geen vrouwelijke apostelen heeft aangenomen, met het „zie de dienstmaagd des Heer van de Moeder Gods Maria heeft de vrouw een dienende taak gekregen. De gehuwde moeder is vooral de priester van het gezin. Zij vooral heeft de taak dat de kinderen een christelijke opvoeding krijgen naast de zorg voor het dagelijks werk in het gezin.‘Herinneren kan ik me nog een vrouw die mijn moeder was, zij heeft me geleerd als kind hoe ik mij handen moest vouwen en met veel moeite leerde ze me het Weest Gegroet Maria, en later toen we het volle leven ingingen heeft ze me als voorbehoedsmiddel de rozenkrans gegeven. Ze heeft me geleerd om voor oude mensen die veel moesten lijden te bidden en niet ze een spuitje geven omdat ze zo lastig worden. Pastoor Nijhof voor Irmgard e.a. zou ik willen vragen dat U na de H. Mis weer het aloude gebed voor de Aartsengel Michael in ere zoudt herstellen en voor U zelf zullen we bidden dat U onverkort de leer van de Katholieke Kerk zult blijven verkondigen, die kerk waar u in geloofd volgens de geloofsbelijdenis.

H. Moonen St. Wienboomweg 1 Haelen.

INGEZONDEN BRIEF IN REAKTIE OP BRIEF AAN DE PAUS.

Naar aanleiding, Brief aan de Paus, in Uw blad van de vorige week, wil ik graag reageren. Mevr. of juffrouw, als U niet graag hebt, dat de Paus komt en zo zullen er meerdere, niet of halve katholieken zijn. Maar ook zeer vele hebben graag als de paus komt. Als U tegen de Paus bent en de kerk, meld U dan af als lid van de kerk. Zo doet men ook als men van een andere vereniging lid is en men is het niet eens met de voorschriften van die vereniging, daar bent U toch vrij in , niemand houdt U tegen. Denkt U de hele wereld te bekeren? Geweldig! U weet abortus is moord en dat Uwe pastoor daar voor is? Hoort U in de kerken nog preken over de 10 geboden, de geboden waar de hele maatschappij op gebaseerd is. Hoort U in de kerk wat een H. Mis, het middelpunt van ons H. Geloof. Laat in godsnaam de vrouwen weg bij het altaar het stoort enorm veel gelovigen. Waarom stukjes brood in plaats van ronde hosties, al 100 jaar voorschrift, na het Concilie van Trente in 1443; opstand tegen de Paus, priesters uittreden, priesters huwen. Protestanten. De geschiedenis herhaalt zich. Die tegen de Paus zijn, dus de kerk, treedt er uit en ga naar een andere godsdienst, daar bent u toch vrij in, maar probeer niet eventjes de wereld te bekeren? Behalve U zijn er velen in Nederland. De katholieken hebben de abortuswet er door gestemd, dus een moordwet. Bloemenhove kliniek wordt al het Dachau van Nederland genoemd. In Amerika hoort men nog de naam van God noemen in de regering, maar in Nederland is de naam van God niet meer gebruikelijk. U zegt nog:Heilige Vader. Hoe durft U een Heilige de les te lezen. Er zijn nog veel Pharizeeërs . Emancipatie ? Nogmaals wat Uw brief betreft, stuur hem gerust naar Rome daar hebben ze ook een prullemand.

J. Benders, Heldensedijk 97, Meijel.

Tags: ,