Hermans, Johannes


Ter dankbare herinnering aan

JOHANNES HERMANS

weduwnaar van
ANNA SILLEKENS

Hij werd geboren in Neer op 22 oktober 1885. Na een heel lang leven van bijna 95 Jaar is hij overleden in het St.Jans-Gasthuls te Weert op 17 september 1980, na de H. Sacramenten der zieken te hebben ontvangen. We hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op 22 september 1980, nadat we voor het laatst met hem de Eucharistie hadden gevierd.

Een heel lang leven is nu definitief afgesloten. Hij wist goed, dat hij een “uitverkoren M mens was. Alles wat een mens maar kan verlangen, heeft hij ook gekregen: een gelukkig huwelijk, gezonde kinderen, 50 jarig huwelijksjubileum en bijna altijd zelf gezond van hart en geest. Voor dit alles dankte hij de goede God elke dag opnieuw, want hij begreep dat hij een uitzondering was op velen.

Wonend aan de rand van Leveroy, was hij vanaf 1924, komend uit Neer, één van ons geworden. Iedereen kende hem en hij kende iedereen.

Zijn werk bestond in het “boerenleven”en daar wist hij ook alles van. Wat kon hij nu nog genieten van het vee en van het land, wat kon hij nog heerlijk trots spreken over zijn ouderwetse tijd, over zijn werk van toen.

Voorbeeldig als een christenvader betaamt, ging hij eenvoudig zijn weg. Hij had een diep geloof, was enorm blij als hij de H. Communie kon ontvangen, thuis of in de kerk.

De Kerk was hem lief en tot aan de laatste week van zijn verblijf bij ons, kwam hij nog éénmaal per week naar de avondmis, in het ziekenhuis te Weert heeft hij in alle eenvoud nog vaak tegenover anderen zijn geloofsbelijdenis afgelegd.

Hij was een enthousiaste vriend van onze Lieve Heer.

Zijn dank voor de verzorging, die hij Jaren lang thuis genoot, was erg groot. Zijn zoon en dochter hebben alles voor hem gedaan en niets was hen voor vader te veel. En leder, die met zo veel liefde wordt omringd tot In het uur van de dood, kan alleen maar stamelend zeggen “dank Je wel” en kan dan gelukkig sterven.

Zo Is geschied. Johannes Hermans is ais een gelukkig mens gestorven. Al heeft hij dit Jaar veel geleden toen zijn kleinkind Henry is verongelukt.Toch wist hij met zijn bewonderenswaardige geloofskracht dit kruis te overwinnen en zei hij: Gods wil geschiede. Zó heeft hij geleefd, zó is hij gestorven.

Moge hij ruste in vrede.
Voor de vele blijken van medeleven bij de ziekte, het overlijden en de begrafenis van vader, zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen Hermans en kleinkinderen.

Molenstraat 5.