Reijnders, Wilhelmus


Categories :

Dankbaar gedenken wij

REIJNDERS

echtgenoot van Maria Christina PRINSEN

De dierbare overledene werd op 27 september 1898 te Leveroy geboren. Voorzien van de H. Sacramenten der zieken overleed hij op 3 mei 1980 in het St. Jans-ziekenhuis te Weert. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H.H. Hieronymus en Antonius te Laar – Weert is hij aldaar op het kerkhof te rusten gelegd.
Christus zegt tot zijn leerlingen : niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Met deze woorden vertrouwt Hij aan ieder mens een levenstaak toe, die hij met Gods hulp tot een schone voleinding moet brengen. Aan deze woorden van Christus denken wij nu Vader na een welbesteed en vruchtbaar leven is heengegaan. Vader besefte, dat het leven niet alleen een kostbare gave is, maar tegelijkertijd een ernstige opgave, die vele zorgen en offers vraagt. Bijna 55 jaar lang heeft hij zich tesamen met Moeder ingezet voor het geluk en het welzijn van het grote gezin, dat God hem had toevertrouwd. Dank zij de gezamenlijke inspanning van allen kon zijn leven uitgroeien tot hetgeen de Heer van hem verwachtte. De gouden bruiloft was een dankbaar en blij terugzien op een rijk gezegend leven.

Vader was in zijn hart een diep godsdienstig man, die temidden van zijn zwakheden en ziekte zijn vertrouwen stelde in O. L. Heer. Gehecht aan het leven en aan een goede verzorging van zichzelf was het voor hem een groot verdriet toen een ongeneeslijke ziekte hem afhankelijk maakte van anderen. Dankbaar aanvaardde hij de goede verzorging, die hij in het van BerloHeem ontving, dankbaar was hij ook voor de vele bezoeken en liefdevolle attenties die hij van zijn dierbare vrouw en van zijn kinderen en kleinkinderen ontving. Maar het werd hem langzaam duidelijk, dat de Heer hem thuis verwachtte. Rustig gaf hij zich over aan God, aan wie hij zijn hele leven trouw was geweest.

Moge hij nu de vrede en de vreugde van het eeuwig leven genieten.
Voor de deelneming betoond bij het overlijden en de begrafenis van mijn dierbare man, onze zorgzame vader, schoonvader en opa, zeggen wij onze hartelijke dank.

M. C. Reijnders – Prinsen kinderen en kleinkinderen.