kort nieuws 11-1979

LEVEROY – Vrouwenbeweging – Heden dinsdag 20 no­vember is er een voorlich­tingsavond voor alle leden van de Limb. Vrouwenbeweging afd. Leveroy. Zuster Peeters zal spreken over de verpleging van zieken en bejaarden en de begeleiding van zieken thuis. De avond is in zaal Leverona en begint om half acht.

LEVEROY – Peuterspeelzaal – Na maandenlange voorberei­ding zal a.s. dinsdag 20 no­vember de peuterspeelzaal beginnen.In het Groene Kruis­gebouw te Leveroy. Aan alle inwoners wordt de kans gege­ven mee te doen aan het zoeken naar een passende naam voor deze peuterspeelzaal. De ou­dervereniging hoopt en ver­wacht dat als de peuterspeel­zaal goed functioneert ook van overheidswege zal gezocht worden naar een definitieve eigen home. De door de inwo­ners in te brengen namen voor de peuterspeelzaal moeten binnen zijn voor 1 december a.s.

Tags: ,