Fanfarevoorzitter pechvogel


(Van onze verslaggever)

‘LEVEROY – Fanfare-voor­zitter Jac Naus was het afge­lopen weekeinde de grootste pechvogel van Leveroy. Bijna een jaar is hij bezig geweest met de voorbereiding van het gouden feest van fanfare Concordia. Zaterdag startte dat feest en uitgerekend op die dag viel Naus van de trap. Resultaat: een hersenschud­ding en niet naar het feest. Hals over kop is er toen een draadloze verbinding ge­maakt van de feesttent naar de woning van Jac Naus, zo­dat de voorzitter de festivi­teiten toch heeft kunnen vol­gen. Zijn taak werd waarge­nomen door vice-voorzit ter J. Corsten.

„Concordia” had zaterdag­avond een uitermate drukke receptie. Beschermheer pas­toor Nijhof prees de solidari­teit, vriendschap en een­dracht in de vereniging. Bur­gemeester Kessels kwam met een extra subsidie van 1000 gulden van de gemeente Nederweert en zijn collega Hannen van Heijthuijsen deelde mee dat een nieuwe straat in het Heythuijsense deel van Leveroy Concordiastraat zal worden genoemd. De burgemeester had het straatnaambordje al meegebracht.

Vaandel

Twee veteranen van de fanfare, M. Geurts en Th. Breukers, ontvingen een attentie en twee aftredende bestuursleden, W. Derks en H. Hermans, werden erelid. Zij namen afscheid vanwege het bereiken van de leeftijds­grens. Zondag onder de hoogmis werd door pastoor Nijhof het nieuwe vaandel ingezegend. Dit vaandel is er gekomen dankzij giften van de inwoners. Na de mis ver­zorgde „de kerkelijke” van Thorn een concert. Er was een ovationeel applaus.

Tags: ,