MARIA RAMS.

 

BIDPRENTJE             

Bidprentje van de huishoudster van deken G. van Hees uit Heythuysen. De plechtige uitvaartdienst was in Heythuysen. Voorganger: pastoor Nijhof. De overledene werd na de mis begraven te Veen (Duitsland).

Ik leef, maar niet Ikzelf, het is Christus die leeft in Mij.

(Gal. 2. 20)

In dankbare herinnering willen wij in onze gebeden blijven denken aan

MARIA RAMS.

De dierbare overledene werd geboren in Veen op 10 januari 1915. In de morgenuren van de 5de mei 1979 gaf zij haar ziel terug in de handen van haar schepper. Tussen deze twee datums ligt een zeer rijk leven opgesloten. Velen hebben haar goedheid en dienstbaarheid mogen ondervinden. Velen ook hebben haar leren kennen als een zeer godsvruchtige en gelovige vrouw. En zo is zij ook van ons heengegaan. In grote dankbaarheid zullen wij blijven denken aan een leven dat gezegend was met werken, zorgen en vooral met een groot geloof.

WIJ zullen haar heel erg missen.

Laten wij bidden:

Heer onze God: verleen aan uw dienares Maria In uw Rijk de kroon van de hemelse heerlijkheid als beloning voor haar christelijke tróuw cn al haar aardse moeiten.

Door Christus onze Heer. Amen.
Ich lebe, doch nicht fch, sondern Christus lebt In mir.

(Gal. 2, 20)

Wir gedenken lm Gebet

MARIA RAMS.

Die llebe Verstor bene wurd geboren am 10. Januar 1915 in Veen. Am Morgen des 5. Mal 1979 gab sie ihre Seele in die Hand des Schöp-fers zurOck, Zwischen diesen beiden Daten liegt ein sehr reiches Leben. Viele haben ihre GQtlgkeit und Dienstbarkeit erfahren dürfen Viele auch haben sie kennen gelernt als eine sehr fromme und gldublge Frau. Und so ist sie auch dahingeschleden.

Dankbar können wir zurGckblicken auf ein Leben das gesegnet war mit Arbelt, MQhe und besonders mit Glauben.

Wir werden 8le alle vermissen.

Lasset uns beten:

In deiner Barmherzlgkeit, o Herr, gewëhre dei-ner Dienerin Maria in detnem Reiche die Krone der himmlischen Herrllchkelt als Lohn für ihre christliche Treue und Irdischen MQhen. Durch Christus, unseren Herrn. Amen.
o**-