kort nieuws sept. 1977

LEVEROY — Receptie Concordia — Fanfare Concordia hield I zondagmorgen een receptie bij j gelegenheid van het succes van 1 de meisjes-drumband op het federatief bondsconcours te Linne. De dames trommelden een eerste prijs met promotie bij elkaar. De receptie was bijzonder druk bezocht en onder de aanwezigen bevonden zich zowel burgemeester Kessels uit Nederweert als burgemeester Hannen uit Heijthuijsen. Ook deputaties van de gemeentenbesturen van Nederweert, Heijthuijsen en Baexem gaven acte de présence. Burgemeester Kessels, sprekend namens de drie gemeenten waaronder Leveroy ressorteert, sprak zijn hoge waardering uit voor de prestaties van Concordia, temeer omdat in zo’n kleine gemeenschap zo eminent gemusiceerd wordt. Pastoor Nijhof prees de leden die taai hebben vol gehouden j en die nu na moeite en de inspanning de regenboog in al zijn kleuren boven zich weten. Schutterij St. Barbara bracht tijdens deze receptie een klinkende serenade. Voorzitter Derks van Concordia sprak de wens uit dat de samenwerking tussen de leden en tussen de verenigingen onderling nog sterker gaat worden in de toe- komst.

LEVEROY — Parochie-agenda – Zaterdagavond begint in tegenstelling tot de afgelopen maanden de avonddienst in de kerk van Leveroy om 7 uur. Zondagmorgen wordt tijdens de Hoogmis van 10 uur verwacht het koor van Stadbroek-Sittard. Binnenkort is er ook weer een  jongerendienst fe verwachten op zaterdagavond. Op 29 september a.s. is er een bestuursvergadering van de LVB op het afgesproken adres. . Het bestuur van de bejaardenvereniging komt bijeen op maandag 3 oktober. De gemeenschapsraad van Leveroy blijft actief in verband met de woningbouw rond het oude voetbalterrein. Nog deze week heeft de raad zijn duidelijk standpunt bepaald in zake de fasering en de differentiatie van de te bouwen woningen. Mensen die behoren tot de auchtochtone bevolking kunnen nog tot 1 oktober antwoorden op de woningbouwenquête.

LEVEROY — Rabobank — Tijdens de jaarvergadering van de Rabobank liet voorzitter Naus een optimistisch geluid horen ten aanzien van de groei die deze bank doormaakt. De omzet is gestegen tot ƒ 140.000.000,-, de uitleningen tot ƒ 4.825.000,- en het balanstotaal tot ƒ 9.300.000,-. Nadat direkteur H. Brueren de goedkeuring had gekregen voor de jaarstukken ging de vergadering over tot de bestuursverkiezing. De heer Derks werd bij acclamatie herkozen. De heer P. H. Reijn-ders, lid van de raad van commissarissen stelde zich niet herkiesbaar en in zijn plaats koos de vergadering bij acclamatie op voorstel van het bestuur de heer J. van de Broek. Voor het vele werk kreeg de heer Reijnders een nieuw horloge aangeboden. Pastoor Nijhof sprak een dankwoord.

Tags: ,