Geraats, Maria


Ter dankbare nagedachtenis aan

MARIA CATHARINA GERAATS

De overledene is geboren te Leveroy op 8 juni 1884; voorzien van het sacrament der zieken verliet zij onze wereld op 8 april 1977 in de Maasland kliniek te Horn. Het was Goede Vrijdag. Daags na tweede Paasdag werd zij begraven op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige eucharistieviering in de
St. Barbarakerk.

Zij bereikte een gezegende leeftijd van bijna 93 jaar. Maar haar leven was ook een gezegend leven. Van jongsaf leerde zij wat werken was en moest ze als jong meisje de zorgen van een gezin op zich nemen vanwege de vroege dood van haar moeder. Van jongs-af ook was ze diep godsdienstig, zelfs vroom. Iedereen kon een voorbeeld aan haar nemen. Zij vervulde haar christenplicht stipt, niet al-leen in de kerk maar ook buiten de kerk. Veel heeft zij gegeven voor de opleiding van goede priesters. Zij deed dit met grote vreugde en uit eerbied voor de kerk en de priesters. Werk en kerk stonden centraal in haar leven. Daarom was dit een gezegend leven. Wij danken haar voor dit voorbeeld. Zij die zoveel heeft gebeden en zich zo innig kon verenigen met Jezus Christus in zijn lijden en dood, zij mocht op Goede Vrijdag sterven. Ook hiermee werd zij gezegend. Het was voor haar “een zegen van boven”.

Maria, goede Moeder, gij die zovele uren vereerd bent door Catharina Geraats, vergeet haar nu ook niet. Geleidt haar naar ’t Beloofde Land, de hemel, waar de goede God zeker op haar wacht.
Voor de vele blijken van medeleven bij het overlijden en de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.
L. Geraats neven en nichten

Leveroy, 12 april 1977 Kapelstraat 6