KPJ LEVEROY: 50 JAAR

Bron: Boer en tuinder april-maart 1977

Op 2 februari j.l. begon ons 5O-jarig bestaansfeest met een h. mis opgedragen door onze geestelijk adviseur pastoor Nijhof. De h. mis werd opgeluisterd met zang door de leden. Hierna gingen de leden en de genodigden naar het gemeenschapshuis zaal Leverona om zich tegoed te doen aan een goed verzorgde koffietafel.

Om 19.30 uur begon de receptie die bijzonder goed verliep. De feestrede werd gehouden door pastoor Nijhof. Voorzitter Har van Roy heette iedereen van harte welkom. Secretaresse Mej. L. Kierkels gaf daarna een kort overzicht van de voorbije ja-ren. Tijdens de receptie werd o.a. het woord gevoerd door burgemeester Hannen, de heer Willekens en algemeen sportleider G. Klaassen.

Het was verheugend om te zien dat bijna alle afdelingen van de kring Weert aanwezig waren. Ook uit andere kringen waren vertegenwoordigers. Terwijl ook plaatselijke verenigingen alsook particulieren, ouders en oudbe-stuursleden in groten getale waren opgekomen.

Zo bleek dat deze eerste dag goed was verlopen. Donderdag 3 februari Bonte Avond. Aanvang 20.00 uur. Deze avond die verzorgd werd door leden en oudleden van de K.P.J. werd een geweldige avond mede ook door de medewerking van de lagere school. Ook burgemeester Spiertz was hier aanwezig dit vanwege het feit dat hij niet bij de receptie had kunnen zijn. Om 23.00 uur keerde iedereen zeer voldaan en vol lof huiswaarts.

Vrijdag 4 februari dansavond met de Classics. Deze avond viel iets tegen door de te kleine belangstelling. Verder was het een zeer geslaagde avond. Zaterdag 5 februari Grote Beierse avond, met „Die Lustige Dorpsfreunde”. Dit werd een zeer geslaagde avond alhoewel de belangstelling groter had mogen zijn.

Zondag 6 februari: als slot van het 50-jarig bestaansfeest kwam ’s zondags de jeugd aan haar trekken en wel door een grote jeugdkermis. Ook deze werd geheel verzorgd door K.P.J. leden. Na enkele uren bleek dat de kooplust van de jeugd zo groot was dat we om 17.00 uur konden sluiten omdat we door de prijzenmassa heen waren.

Zo konden we het geheel afsluiten met de prettige herinnering dat het 50-jarig bestaansfeest zeer geslaagd genoemd mag worden. Hierbij willen we ook iedereen die aanwezig is geweest of meegeholpen heeft namens bestuur en leden hartelijk danken. Hopelijk tot over 10 jaar met het 60-jarig bestaansfeest van de K.P.J.-Leveroy.

H. van Roy, voorz.

Tags: ,