Inwoners leveroy zijn zeer gehecht aan eigen dorp.


(Van onze verslaggever)

LEVEROY – „Als je de mensen zelf aan het. woord laat, worden alle argumenten voor grote agglomeraties ontworteld en komen voorstanders van kleine kernen zegevierend uit de bus. Deze uitslag is nog duidelijker dan die van België-Nederland”. Aldus voorzitter J. Nijhof van de gemeenschapsraad Leveroy naar aanleiding van de in dit dorp uitgevoerde enquête..
De enquête onder de bevolking is gehouden door de gemeenschapsraad in samenwerking met de stichting „Samenlevingsopbouw” Midden-Limburg. Uitgangspunt was: „Leveroy is een kleine gemeenschap, «die bovendien onder drie gemeenten valt (Nederweert, Heythuysen en Baexezn). Dat geeft soms nogal wat problemen.” De mensen hébben massaal meegedaan. Van de 266 uitgerêikte formulieren werden er 248 volledig

De enquête onder de bevolking is gehouden door de gemeenschapsraad in samenwerking met de stichting „Samenlevingsopbouw” Midden-Limburg. Uitgangspunt was: „Leveroy is een kleine gemeenschap, «die bovendien onder drie gemeenten valt (Nederweert, Heythuysen en Baexezn). Dat geeft soms nogal wat problemen.” De mensen hébben massaal meegedaan. Van de 266 uitgerêikte formulieren werden er 248 volledig Die 248 gezinnen omvatten in totaal 664 mensen.

Hangijzer

De woningbouw is in Leveroy een heet hangijzer. Er is sterke behoefte ‘aan niewbouw. De ogen zijn gericht op de gemeente Heythuysen, die plannen heeft om in Leveroy 35 woningen te bauwen. Uit de enquête is naar voren gekomen, dat in totaal 107 dorpsbewoners een andere woning wensen. Van die 107 willen er 87 beslist in Leveroy blijven wonen. Onder hen bevinden zich 63 jongeren. Nijhof: „De mensen hier laten zich niet inpakken in flats, die als bakovens op hen afkomen. Zij willen de vrijheid van het leven en toch ook de geborgenheid van het dorp. Men I kiest voor de eigen kleine kern

Spiertz-effekt

Ofschoon ; Leveroy sociologisch tot de gemeente Heythuysen is gericht, kiezen de mensen geografisch toch overwegend voor de gemeente Nederweert. Dit als er een gemeentelijke herindeling zou plaatsvinden. Heythuysen ligt dichterbij, maar toch gaat -ondanks het aantal kilometers de voorkeur uit naar Nederweert. „Dat is het Spiertz-effekt”, meent gemeenschaps-raadvoorzitter Nijhof.

Uit de enquête blijkt verder dat de meeste dagelijkse boodschappen in eigen dorp worden gedaan, maar dat men voor de grote inkopen veelal naar Weert gaat: 47 procent! (Roermond 18 procent). Het vervolg-onderwijs voor de kinderen speelt zich voor een belangrijk deel in Heythuysen af (44 procent). Weert krijgt daarbij een percentage van 21 en Roermond 22

Geen Aardgas

Voor aansluiting op het aardig gasnet blijkt geen overwegende belangstelling te bestaan. Dit ook al vanwege de aansluitkosten. Wel wenst 75 procent van de ondervraagden een telefooncel en 82 procent Wil graag dat een huisarts spreekuur in Leveroy houdt. Ook is er grote behoefte aan een. postagentschap, aan zitbanken voor bejaarden en aan snelheids-controle door de politie. Ruim de helft wil verkeershulp bij het oversteken van de schooljeugd, maar veel minder dan die helft is bereid daaraan daadwerkelijk mee te helpen. Wat sport betreft is er behoefte aan tennis en ook wil men meer ontspannings aktiviteiten in het dorp. Het parochieblaadje valt goed in de smaak, aldus de enquêteuitslag

Liever groen

Andere wensen zijn nog o.m. verbetering van de weg Heythuysen-Leveroy, garages bij beiaardenwoningen, toestellen op het speelterrein aan de Kapelstraat, toestemming voor het bouwen in het buitengebied en.. .liever groen; voor de kerk dan de „heilige koe”: de auto.

Tags: ,