kort nieuws november 1976

Categories :
Tags: ,

LEVEROY – Groene Kruis -De jaarvergadering van het Groene Kruis afd. Leveroy wordt gehouden op donderdag a.s. 11 november in zaal Leve-rona te Leveroy. Naast de gebruikelijke verwerking Van het jaarstukken en een bestuursverkiezing wegens af- ï treden van de heer G. Geraets, j zal de vergadering wordt toe-gesproken door de cardioloog | dokter Waelen, verbonden aan het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond. De avond begint om 8 uur.

LEVEROY – St. Maartensfeest Vrijdag 12 november houdt Jong Nederland het Sinte Mer-tefeest. De aanvang is om 18.30 uur. Allereerst wordt het Sinte Merteverhaal gespeeld bij de Blokhut „het Heutje” en vervolgens is de lampionne-$ noptocht door het dorp. Sinte Merte ontsteekt na de optocht het vuur, op het terrein van de j fam. Mestrom-Kessels achter de beek; In de blokhut is daarna warme chocolademelk en iets hartigs gratis verkrijgbaar. Voor de drie zelfgemaakte mooiste lampionnen J zijn er prijzen beschikbaar.

LEVEROY – Groene Kruis -Tijdens de jaarvergadering van het Groene Kruis, heeft de Leveroyse gemeenschap afscheid genomen van de Heer Frits Geraets, die 45 jaar lang bestuurslid van het Groene Kruis is geweest. Vanaf de oprichting in 1931 heeft de heer Geraets zich volledig ingezet voor het Groene Kruis, aldus voorzitter M. Kessels. Hoogtepunt van zijn bestuursactivi-teit was, dan ook het enkele jaren geleden tot stand gekó-men prachtige Groene Kruis gebouw. In zijn plaats werd door de vergadering gekozen de heer Ji Steijvers. De rest van de avond werd gevuld met een boeiende uiteenzetting van doktef Waelen uit Roermond over hart- en vaatziekten.

LEVEROY Missiecomité -Het parochieel missiecomité van de St. Barbarafrarochie te Leveroy houdt a.s. woensdag om 8 uur ’s avonds de maandelijkse, bijeenkomst. Thema van gesprek, dat geleid wordt door pastoor Nijhof, zal zijn: prestatie of meditatie. Dit naar aanleiding van een Duitse televisieserie over de prestatie-neurose. Verder zullen tijdens deze avond de eerste uitslagen ! jbek’end worée*fc;van de huis-I aanhuisactie. missiebijdrage per gezin.

LEVEROY – Oudercomité -Tijdens de vergadering van het, oudercomité van de kleuteren basisschool van Leveroy werden in de plaats van de aftredende bestuursleden de heer Hermans en mevr. Brueren-Peeters, gekozen mevr. Kurstjens-Verkoelen en de heer P. Beenders. Het dagelijks bestuur koos nadien tot voorzitter de heer H. Peeters en tot secretaris de heer P. Beenders. Het oudercomité overweegt over te gaan tot het regelmatig uitgeven van een schoolkrant waarin het wel en wee van het schoolgebeuren in breder verband. Verder stelt het oudercomité er prijs op allé vergaderingen ogen te stellen voor het onderwijspersoneel zodat er altijd een samenspel is tussèn ouders en personeel. Ook de Sint Nicolaasactie zal dit jaar georganiseerd worden door het oudercomité; daartoe is de Sint uitgenodigd op 28 november a.s. een bezoek aan Leveroy te brengen. Op vrijdag 3 december a.s. volgt dan een bezoek aan de beide scholen. De eerste volledige vergadering met het onderwijzend personeel is gepland voor 14 december a.s. in de recreatie-ruimte van de basisschool. Samen met het personeel van de school en alle kinderen zal het comité een kinderexpositie organiseren, waarin tentoongesteld zullen worden alle door de kinderen vervaardigde creatieve werkstukken van het afgelopen jaar.

LEVEROY — Limburgse  Vrouwenbeweging —De Limb.  Vrouwenbeweging van de LLTB houdt vandaag woensdag een instruktie – bijeenkomst in zaal Leverona. Deze informatieavond zal in het teken staan van het veelvuldig gebruik van medicamenten.  Daartoe zal apotheker J. Naus uit Nederweert een lezing houden over het gebruik en het  misbruik van geneesmiddelen. De bijeenkomst begint om 8 uur.

LEVEROY – Zeskamp – Vrijdag a.s. 19 november organiseert de KPJ afd. Leveroy de inmiddels traditioneel geworden dorpszeskamp. Inzet van deze zeskamp is de KPJ – Leverona – zeskamp – cup. Momenteel is de A-jeugd van de Sportvereniging Leveroy in het bezit van deze cup. Vrijdag zullen 12 ploegen, samengesteld uit leden van verenigingen, de strijd aanbinden om de begeerde trofee te veroveren. De aanvang van deze zeskamp is om. 19.30 uur in zaal Leverona te Leveroy.

LEVEROY – KPJ – De KPJ afd. Leveroy heeft de actie yoor het Nationaal Jeugdfonds georganiseerd. De opbrengst van deze huis aan huis actie was ƒ 402,25. Dezelfde KPJ houdt op 3 december a.s. St. Nicolaasavond. Leden die aan deze pakjesavond willen deelnemen worden wel verzocht zich op te geven vóór 25 november tegen betaling van ƒ 7,50 per persoon. Het KPJ-bestuur draagt dan zorg voor de pakjes.